Questions and answers

Czy klamry złazowe należy wyposażyć w pochwyty wyprowadzone ponad poziom wejścia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy można wręczyć wypowiedzenie zmieniające przewodniczącemu związków zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy podlega ochronie przed egzekucją?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy oklejenie kampera i przyczepki reklamą innej firmy można zaliczyć do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy o specjalny zasiłek opiekuńczy może starać się bratowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy podniesienie kapitału zakładowego będzie podlegało opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Olszewska Magda | Nieaktualne

Czy podwykonawca musi posiadać ważne zaświadczenie o przejściu badań okresowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Zasada Jarosław | Nieaktualne

Czy pracownik prowadzący samochód służbowy powinien przejść badanie psychologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Czy pracownik sklepu obsługujących ręczny wózek transportowy powinien być wyposażony w obuwie robocze?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy przedszkole ma obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy spółdzielnia powinna amortyzować lokale użytkowe, lokal wymmiennikowni, trafostacji oraz hydroforni?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy środki uzyskane z EFS podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy teza wyroku SN z 16.06.1980r., III PR 33/80 jest aktualna?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Zasada Jarosław | Aktualne

Czy umowa zawarta w trybie zamówienia in-house podlega audytowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy właściciel lasu może wykonywać trzebież w lesie, jeśli upłynął okres obowiązywania inwentaryzacji stanu lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Nieaktualne

Czy zajęcie komornicze obejmuje całą premię uznaniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy zasiedzenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu może mieć formę adnotacji na dokonanym zgłoszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy złamany dowód osobisty na 2 części jest ważny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Więch-Barchan Aleksandra | Aktualne

Do jakiego paragrafu wydatkowego należy zaliczyć świadczenia na realizację zadań wynikających z Karty Polaka?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Ile miesięcy należy przyjąć do wyliczenia ze zmiennych składników urlopu wypoczynkowego dla kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jaka jest ewidencja zakupu udziałów firmy przez jednostkę samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak amortyzować samochód wprowadzony do firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak dokonać wyceny kilku budynków kupionych w jednym akcie prawnym za łączną cenę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie przepisy regulują wymogi dotyczące zatrudnienia w laboratorium szpitalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak należy rozliczać sprzedaż towarów i usług przez portal Etsy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy zaksięgować zaległą wypłatę z kasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatek VAT dotyczący przebudowy budynku mieszkalno-biurowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych wydatki na nabycie licencji zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla refaktury kosztów ubezpieczenia samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek ujęcia transakcji na warunkach Inconterms EXW w podatku dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy premia uznaniowa wchodzi do podstawy chorobowego, wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kiedy starosta powinien nakazać wykonanie zadań z zakresu gospodarki leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Kto jest zobowiązany rozliczyć podatek VAT, gdy sprzedaż następuje za pomocą platformy sprzedażowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić ustalić obwód drzewa poniżej korony, jeżeli drzewo nie posiada pnia na wysokości 5 cm?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Czy chart może opuszczać teren posesji właściciela, który uzyskał zezwolenie na hodowlę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy dzieciom do 6 lat należy wykonywać zdjęcia radiologiczne w określonych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy gmina może przeprowadzić przetarg dla jednostki ochotniczej straży pożarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy gmina pokrywa koszty pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej za okres urlopowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy jeśli termin związania ofertą upływa w sobotę lub dzień wolny od pracy to ulega on automatycznemu przedłużeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy lekarz może wydać wobec niepełnosprawnego częściową zgodę na niestosowanie szczególnych regulacji czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Czy lekarz weterynarii może zastosować stawkę 8% VAT do usługi strzyżenia zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy możliwe jest przesyłanie komórek rozrodczych albo gotowych po zapłodnieniu zarodków do innego kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej przez podmiot, który zawiesił działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy można wystawić kilka faktur zaliczkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy musimy w jakiś sposób potwierdzić, że dokonujemy specjalistycznej instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy nieterminowe uregulowanie zobowiązania podatkowego (VAT) pozbawia możliwości stosowania procedury uproszczonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne