Questions and answers

Czy w przetargu na usługę ubezpieczenia osób należy wymagać zatrudnienia na etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy ze środków ZFŚS można wypłacać kaucje mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych, należy zaliczyć paralotnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Ile lat wstecz można korygować deklaracje VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaka jest stawka VAT za usługę odmulenia rowu na pastwisku i wodopoju wykonane koparką?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak definiować właściwości podstawowe obuwia ochronnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Jaki dokument należy wystawić w związku ze sprzedażą części udziału samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak należy liczyć trzymiesięczny okres rozliczeniowy zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

W jakiej wysokości jednostka budżetowa może odliczyć VAT za lata 2014-2015?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć umowę o dzieło zawartą z cudzoziemcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy brak zwolnienia lekarskiego wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia za czas choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Królikowska Joanna | Nieaktualne

Czy dotacja udzielona niepublicznemu przedszkolu wolna jest od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy elementy stanowiska pracy mogą otaczać pracownika z czterech stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Czy jednostka sektora finansów publicznych może być wykonawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy jest prawidłowe wystawiania faktury za zakwaterowanie z wyżywieniem osób bezdomnych ze stawką 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy można wypłacić nagrodę jubileuszową dopiero w terminie najbliższej wypłaty wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy można wywiesić na tablicy ogłoszeń w szkole listę uczniów, którzy zdają egzamin poprawkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy na odprowadzanie wody z wykopu do rzeki należy uzyskać tymczasowe pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy od 1 stycznia 2015 r. faktury za prowizje dot. ubezpieczeń nadal mogą korzystać ze zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy opuchlizna definiowana jest jako uraz w postępowaniu wypadkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy osoba ubezwłasnowolniona częściowo może sama złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy palcówkę opiekuńczo-wychowawczą należy traktować jako placówkę zapewniającą całodobową opiekę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy płatność w agencji finansowej przekazem jest traktowane jako transakcja gotówkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Obzejta Łukasz | Nieaktualne

Czy praca na rampie przeładunkowej jest pracą na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu we wskazanym przez niego terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownicy mogą składać wnioski urlopowe drogą elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracownik uzyska przychód z tytułu odpłatnego udostępnienia numeru telefonicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownik w delegacji zawsze powinien otrzymać dietę na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy producent przekaźników elektromagnetycznych jest zobowiązany do znakowania produkowanego sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy ryczałt za dyżur domowy w stałej kwocie 40,00 zł/ dzień wlicza się do urlopu i ekwiwalentu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy stażyści wykonujący prace spawalnicze powinni być zapoznani z oceną ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy umowa o pracę przekształciła się już w umowę na czas nieokreślony i czy klauzula z art. 33 k.p. jest ważna?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy urlopy z dwóch stanowisk, w ramach których pracuje pracownik niepedagogiczny mogą być sumowane jako jeden?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy właściciel garażu wolnostojącego zobowiązany jest zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy wymiana gotówkowa monet i banknotów używanych jako prawny środek płatniczy jest opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne