Questions and answers

Jak należy prawidłowo kierować pracownika do pełnienia funkcji rezydenta na koloniach zagranicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy prawidłowo wystawić świadectwo pracy kilkadziesiąt lat po przejęciu innej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć zleceniobiorcę z Białorusi, który posiada kartę polaka?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług pośrednictwa handlowego na gruncie podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy prawidłowo należy odprowadzić od faktury podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto może złożyć wniosek do sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne osoby chorej psychicznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Na jakiej podstawie Zakład Usług Komunalnych może powierzyć przeprowadzenie postępowania pracownikom gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zakwalifikować zużyte szkła spawalnicze ochronne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczać sprzedaż drewna za granicą na gruncie podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający, aby uchronić się przed złożeniem oferty przez nierzetelnego wykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy gmina może zwrócić koszty dowozu, jeżeli uczeń uczęszczający do placówki mieszka w innej gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy inwestor może potrącić z umówionego wynagrodzenia wykonawcy wartość płytek?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy koszt usług świadczonych przez żonę można ująć w kosztach uzyskania przychodów na podstawie dowodu wewnętrznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy koszty aktu notarialnego przenoszącego własność aportu mogą być kosztem spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy możliwe jest utworzenie składu konsygnacyjnego na terenie Ukrainy oraz czy musimy rejestrować się na Ukrainie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy można wydać zezwolenie na zbieranie odpadów w postaci leków cytotoksycznych i cytostatycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy nagrody wręczane przez prezydenta miasta podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy należy zrobić nowe badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, aby odliczyć 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy od wynajmu statku, cateringu i oprawy muzycznej można odliczyć podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy opłata Toll Collect - niemiecka opłata drogowa powinna być wykazywana w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy otrzymana dopłata od zakładu pracy na zakupu środka trwałego jest wolna od podatku CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy poprzez sporządzenie planu urlopów można pracownikowi narzucić termin urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracodawca może przenieść na inne stanowisko pracownicę powracającą z urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przychody z tytułu świadczenia usług sponsoringu podlegają podatkowi u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy spółka będzie zobowiązana do sporządzenia i załączenia do zeznania podatkowego formularza CIT-TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Olszewska Magda | Aktualne

Czy spółka może refakturować usługi związane z organizacją konferencji na innego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy spółka udostępniająca swoja infrastrukturę internetową staje się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy w latach 80. i 90. wymagane było pozwolenie na budowę na wykonanie otworów okiennych w istniejącym budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy w postępowaniu na usługi społeczne można zastrzec, że oferty mogą składać tylko osoby fizyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Pitak Bartosz | Nieaktualne

Czy wykonanie elementów stalowych przez podatnika jako podwykonawcę jest objęte odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wypakowywanie odpadów biodegradowalnych z worków jest elementem zbierania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zakup podpisu kwalifikowanego generuje przychód po stronie zleceniobiorcy, który się nim posługuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zakup usługi prawnej od osoby fizycznej z Czech, która nie widnieje w VIES należy potraktować jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zamawiający, wprowadzając zmiany w umowie, musi w SIWZ określić sposób kalkulacji cen?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy zużyte rękawice ochronne, szmaty i czyściwa są odpadami instalacyjnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Gdzie opodatkować zyski przedsiębiorstwa zarejestrowanego w Czechach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować podnajem apartamentu celem usług krótkotrwałego zakwaterowania turystów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak dokonać oceny zniszczenia bluszczu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Jakie czynności powinien podjąć zarządca nieruchomości w przypadku gdy Wspólnota Mieszkaniowa nie wyraziła zgody na wykonanie prac remontowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jakie kryteria oceny ofert przyjąć w przetargu na zakup odzieży szpitalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe ma przedsiębiorca, wobec którego ogłoszona została upadłość?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jakie prace transportowe może wykonywać kobieta w ciąży i kobieta karmiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak opodatkować nagrody uzyskane w konkursie organizowanym za pośrednictwem portalu Facebook?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne