Questions and answers

Kto jest odbiorcą sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowania nimi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Kto jest wprowadzającym warzywa w opakowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Kto może być przewodniczącym zespołu do spraw zakażeń szpitalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Kto może wystąpić do Sądu o realizację uchwały: właściciele lokali czy zarządca wspólnoty mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Kto składa do organu wniosek o cofnięcie pozwolenia w ramach postępowania kompensacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Na jakiej podstawie można cofnąć dyrektora szkoły z udzielonego wcześniej urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Na jakiej podstawie pracodawca może wypłacić odprawę pracownikowi, który nie przyjął nowych warunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zakwalifikować przeterminowane leki z aptek?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

W jakim trybie dokonać zwrotu opłaty za wypis z rejestru gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

W jaki sposób firma zatrudniająca 19 pracowników powinna wybrać instytucję finansową zarządzającą PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy prowadzić powiatowe archiwum geologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

W jaki sposób odprowadzać ścieki do kanalizacji, której właściciel nie jest znany?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy brak odręcznego podpisu na dowodach OT i LT stanowi naruszenie przepisów prawa bilansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy budowa instalacji gazowej dla budynku usługowego wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy grunt, na którym położony jest cmentarz, podlega amortyzacji w prawie bilansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy grunty rolne zabudowane mogą zostać zaliczone do gruntów wykorzystywanych do produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy istnieje obowiązek publikacji w BZP ogłoszeń o zamówieniach o wartości poniżej 130.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Kałużna Milena | Aktualne

Czy każdy pacjent, który nie wyrazi zgody na teleporadę, musi mieć zapewnioną wizytę stacjonarną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy można odmówić wydania pozwolenia na budowę, jeżeli inwestycja koliduje z projektowaną autostradą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy należy zmienić obowiązującą decyzję, czy może uzyskać nową decyzje dla całego przedsięwzięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy na napisanie książki można zawrzeć umowę o dzieło z prawami autorskimi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy organ może uznać, że wojewoda wykluczył swoją właściwość w sprawie świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy osobie powracającej z urlopów związanych z rodzicielstwem należy przeliczyć wynagrodzenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pełnomocnictwo można złożyć w postaci podpisanego elektronicznie przez mocodawcę skanu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

Czy poferment może stanowić ściek?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy postępowanie jest kontynuowane z udziałem zarządcy sukcesyjnego i można wydać decyzję dostosowującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy pracownik spoza referatu finansowego może wystawiać faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy przy każdej kolejnej umowie zlecenia trzeba składać oświadczenie do celów składkowych i podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne