Questions and answers

Czy przy przelewie zbiorczym w MPP trzeba opłacić wszystkie faktury wystawione danego dnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy spółka jawna ma obowiązek tworzenia odpisów aktualizujących wartość należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy starosta ma podstawy do zarejestrowania pomostu do amatorskiego połowu ryb w systemie REJA24?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze przyznać na konto bankowe czy w formie rzeczowej na nowy okres 2021/2022?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy transakcja zbycia wierzytelności podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy urządzenia i maszyny należy brać pod uwagę przy wyznaczaniu wartości bilansowej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy według art. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych należy liczyć dochód ze spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy wpłaty kwoty netto faktur na konto walutowe a podatku VAT na rachunek VAT jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy wydzierżawiając całość przedsiębiorstwa można pozostawić pracowników przy pracodawcy dającym w dzierżawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy zagraniczne rachunki bankowe polskiej spółki z o.o. podlegają zgłoszeniu na NIP-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zakup kasy fiskalnej można rozliczyć w kosztach w kwocie brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy za udostępnienie karty rejestracyjnej osuwiska należy pobrać opłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy zmiana na stanowisku dyrektora szkoły powinna być poprzedzona inwentaryzacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaką opłatę roczną winien wnieść użytkownik wieczysty w 2021 r. za przekształconą działkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakie okresy wliczają się do stażu uprawniającego nauczyciela do skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie piktogramy informują o istniejącym ryzyku resztkowym związanym z zagrożeniami termicznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie są możliwości zagospodarowania ubocznego produktu z produkcji paszy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie składniki wynagrodzenia należy ująć w podstawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie warunki musi spełnić spółka, aby mogła przekazywać odpad o kodzie 10 01 01 osobom fizycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Jak należy konstruować analizę potrzeb w przypadku zamówień udzielanych w częściach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

Jak należy opodatkować usługę transportu kontenerów z Polski na Białoruś i ich montaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak należy postąpić w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego, czy matce przysługuje świadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak należy ująć w księgach rachunkowych premię inwestycyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaklasyfikować zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak opodatkować usługi nadzoru budowlanego świadczone na terenie Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak postąpić, gdy z winy pracownika samochód klienta ulegnie uszkodzeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinna przebiegać procedura wydłużenia terminu wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć transakcję przewozu towarów z Anglii do Niemiec na zlecenie firmy z Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak rozliczać rozbudowę centrali telefonicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać transakcje pomiędzy spółką cywilną a wspólnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć w 2021 r. transakcję z podmiotem brytyjskim, który ułatwił sprzedaż towaru do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne