Questions and answers

Czy starosta ma kompetencje do przeprowadzenia kontroli kotłowni hotelowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy Starosta może wydać decyzję na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej w przypadku braku decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy umowa o pracę rozwiązała się w dniu zakończenia urlopu dla poratowania zdrowia zastępowanego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy urząd gminy powinien spełnić obowiązek informacyjny z art. 13 RODO wobec członków rady gminy oraz sołtysów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w niepublicznym i publicznym punkcie przedszkolnym mogą być tworzone oddziały integracyjne i specjalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy wymaga zgłoszenia wklejenie papierowego plakatu na istniejącym ogrodzeniu placu budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy wzrost wynagrodzeń w służbie zdrowia obejmuje kapelanów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy zarząd stowarzyszenia może zmienić politykę rachunkowości wstecz, czyli przed podpisaniem dokumentów finansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy zwolnienie z długu przyszłego generuje przychód podatkowy w momencie podpisania porozumienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką gęstość przyjąć dla odpadów podkładów kolejowych potrzebną do ustalenia masy odpadów w tonach?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować do sprzedaży hurtowej wypalonej przez podatnika kawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jaki dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych należy się pracownikowi zatrudnionemu w równoważnym systemie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jakie czynności powinno wykonać biuro rachunkowe w celu zamknięcia działalności po śmierci właściciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie działania powinien podjąć organ właściwy dłużnika, czy może wystąpić do starosty o zwrot prawa jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jakiej treści powinna być uchwała rady powiatu dotycząca przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł być zatrudniony na stanowisku nauczyciela wspomagającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł nauczać WOS-u?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie przepisy maja zastosowanie do samowolnej budowy wiaty na działce zabudowanej budynkiem mieszkalnym wykonanej w 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Jakie świadczenia przysługują pracownikowi, który w pierwszym dniu zatrudnienia, uległ wypadkowi przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak interpretować zapis o przemieszczaniu osadów w obrębie wód powierzchniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć sprzedaż usługi wypełniania dokumentu karnet TIR w ramach usługi eksportu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć zakup od firmy z Australii projektu graficznego, jeśli otrzymano w sumie trzy faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak PINB ma wyliczyć opłatę skarbową przy wniosku o pozwolenie na użytkowanie 19 silosów na mąkę i paszę zbożową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jak rozliczać pracownika zatrudnionego w trakcie okresu rozliczeniowego z wynagrodzeniem w stawce godzinowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak rozliczać sprzedaż akcji w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczyć transakcję nabycia usług pośrednictwa noclegów przez internet?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć usługi ciągłe, które nie zostały zafakturowane przed połączeniem spółek (kontrahentów)?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wyliczyć dochód na nowy okres zasiłkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto i w jaki sposób może nałożyć karę za brak realizacji zadań z Programów ochrony powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Kto powinien zająć się sprawą znalezionego węża hodowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Od jakiej podstawy będzie naliczany zasiłek macierzyński osoby prowadzącej działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Od kiedy można przyznać stypendium szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jakim kraju oraz jaką stawkę podatku powinien zastosować podatnik wykonujący usługę na nieruchomości w Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Burchard Tomasz | Aktualne

W jakim terminie należy dokonać aktualizacji programu ochrony środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

W jaki sposób opodatkować przychody z wynajmu środka trwałego należącego do spółki, która zajmuje się hodowlą norek?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć dobrowolne ubezpieczenie na życie dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W którym momencie rozpoznać koszty pośrednie ujawnione po zamknięciu ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Co należy zrobić w sytuacji, gdy koszty przewyższyły wartość kapitału zakładowego spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Co oznacza "prowadzący magazynowanie odpadów", o którym mowa w art. 6a u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy biuro rachunkowe ma obowiązek przechowywania danych byłego klienta na dysku komputerowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy boisko do gry w bule o wymiarach 15 m x 24 m jest urządzeniem budowlanym czy obiektem budowlanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy dyrektor po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia wraca na swoje kierownicze stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor szkoły musi wykorzystać cały urlop wypoczynkowy w danym roku kalendarzowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy dziecku z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim można odroczyć obowiązek szkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy generalny wykonawca postępuje prawidłowo obciążając podwykonawcę kosztem usunięcia wad powstałych w inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy istnieją wymogi, zgodnie z którymi powinny być sporządzane pieczątki magistrów farmacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne