Questions and answers

Czy można wydać decyzję o rekreacyjnym kierunku rekultywacji dla dawnego wyrobiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy można wydać dla PGW Wody Polskie RZGW odpis decyzji ustalającej linię brzegu potoku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy należy wypłacić zasiłek rodzinny wraz z dodatkami za wrzesień - październik 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy zmienić decyzję o odpłatności za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy nauczycielowi można udzielić urlopu dla poratowania zdrowia bezpośrednio po zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik wykreślony z rejestru VAT ma obowiązek sporządzania spisu z natury lub korekty VAT naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podmiot eksploatujący klimatyzację jest korzystającym ze środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy pracodawca powinien naliczać diety za dojazd pracowników do miejsca wykonywania pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownikom przysługuje odbiór dnia wolnego za pracę w dniu 12 listopada 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy przy likwidacji szkoły niezbędna jest opinia rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy rada pedagogiczna ma uprawnienia do wydawania opinii w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy sam błędny zapis na fakturze o kompensacie 20.000 zł pozbawia prawa do zwrotu VAT w przyspieszonym terminie (25 dni)?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy spółka może dokonać procedury celnej w sposób uproszczony i jakie warunki w tym zakresie musi spełnić?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy transakcję zakupu samochodu w procedurze marży i dodatkowe opłaty wykazać w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych powinna być udzielana pomoc również w formie finansowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy usługa wulkanizacyjna może być opodatkowana ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy wicedyrektor biorąc udział w sesji rady powinien na ten dzień wziąć urlop bezpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w miesiącu marcu pracodawca mógł wystąpić o dofinansowanie z PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Czy wniesienie gruntu do spółki cywilnej tytułem wkładu, powinno nastąpić w formie aktu notarialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w przypadku, gdy dostawa miała charakter darmowy należy wystawić na nią fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w przypadku, gdy przedsiębiorca zrezygnuje z podatku VAT będzie mógł odsprzedać część środka trwałego bez VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zakład produkcyjny powinien ująć w wykazie opłat emisję z remontu budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy zmienić umowę w sprawie opłaty za DPS wobec zmiany sytuacji dochodowej rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Do jakiej grupy stanowisk można zaliczyć inspektora nadzoru inwestorskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jaka jest minimalna wysokość na klatce schodowej ewakuacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jaką umowę zawrzeć z pracownikiem niepedagogicznym wygaszanego gimnazjum zatrudnionemu na umowę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakim dokumentem sprzedawca będący podatnikiem VAT może skorygować numer wystawionej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy ująć w KPiR koszt budowy prototypu urządzenia przeznaczonego na wystawę dla klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak należy zaksięgować zakup gruntu, który następnie spółka będzie odsprzedawać?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak rozliczyć VAT z tytułu wykonywania usług tynkarskich dla osoby fizycznej w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak rozwiązać problem powierzenia przetwarzania danych pacjentów w dwóch współpracujących podmiotach?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Kiedy należy ująć dywidendę w księgach rachunkowych, w dacie otrzymania czy w dacie podjęcia uchwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kto jest nabywcą ulgi we wpłacie na PFRON po 1 października 2018 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Które z danych dotyczących zatrudnionych nauczycieli placówka niepubliczna zobowiązana jest udostępniać w nowym SIO?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Na jakim druku SP ZOZ zgłasza do KRS zmianę kierownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Pod jakim kodem należy oddać wodę zaolejoną z czyszczenia zbiornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać poprawnie sprostowania świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć dochód z gospodarstwa rolnego do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy acetylenownia - zbiornik z emitorem bezpieczeństwa przy napełnianiu wymaga pozwolenia na emisję?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy będzie prawidłowe wystawienie jednej faktury za transport, który obejmuje kilka zleceń transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy czas trwania urlopu dla poratowania zdrowia zostaje wydłużony o czas pobytu w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dochody ze stypendium pobierane w okresie stażu uznać za dochód uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne