Szczegółowe zasady i tryb rozliczeń przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń z budżetem Państwa z tytułu zysków.

Monitor Polski

M.P.1971.26.165

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1976 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 kwietnia 1971 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń z budżetem Państwa z tytułu zysków. *

Na podstawie § 75 pkt 1 uchwały nr 176 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń przemysłowych oraz budowlano-montażowych, objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski z 1971 r. Nr 26, poz. 166), § 51 pkt 1 uchwały nr 177 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, usług rolniczych i gospodarki komunalnej oraz ich zjednoczeń objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski z 1971 r. Nr 26, poz. 167) oraz § 26 uchwały nr 30 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1967 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych biur projektów (Monitor Polski z 1967 r. Nr 15, poz. 72 oraz z 1969 r. Nr 19, poz. 156 i Nr 36, poz. 270) zarządza się, co następuje:

Zasady ogólne.

§  1.
Przepisy zarządzenia dotyczą jednostek objętych przepisami:
1)
uchwały nr 176 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń przemysłowych oraz budowlano-montażowych, objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski z 1971 r. Nr 26, poz. 166), zwanej dalej "uchwałą nr 176",
2) 1
uchwały nr 53 Rady Ministrów z dnia 9 marca 1973 r. w sprawie gospodarki finansowej objętych planowaniem terenowym państwowych przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, usług rolniczych i gospodarki komunalnej oraz ich zjednoczeń (Monitor Polski Nr 14, poz. 85), zwanej dalej "uchwałą nr 53",
3) 2
uchwały nr 30 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1967 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych biur projektów (Monitor Polski z 1972 r. Nr 28, poz. 157), zwanej dalej "uchwałą nr 30 z 1967 r.",
4) 3
zarządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1970 r. w sprawie gospodarki finansowej przedsiębiorstw obrotu zaopatrzeniowego (Monitor Polski z 1970 r. Nr 43, poz. 348 i z 1971 r. Nr 22, poz. 142), zwanego dalej "zarządzeniem z dnia 16 grudnia 1970 r.",
5) 4
uchwały nr 54 Rady Ministrów z dnia 9 marca 1973 r. w sprawie gospodarki finansowej zarządów budynków mieszkalnych (Monitor Polski Nr 14, poz. 86), zwanej dalej "uchwałą nr 54".
§  2.
Użyte w zarządzeniu określenie:
1) 5
przedsiębiorstwo - oznacza także kombinat przemysłowy i budowlany, jak również centralę zjednoczenia grupującego przedsiębiorstwa objęte planowaniem centralnym, prowadzącą zakłady działające według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, podległe naczelnemu dyrektorowi zjednoczenia oraz działający według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego zakład zjednoczenia grupującego przedsiębiorstwa objęte planowaniem terenowym, a także zjednoczenie objęte planowaniem terenowym, jeżeli podlegają mu zakłady na ograniczonym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym, jak również zarząd budynków mieszkalnych.
2)
jednostka rozliczająca - oznacza zjednoczenie lub inną jednostkę równorzędną, a także ministerstwo - w razie gdy ministerstwo rozlicza się z budżetem z tytułu wpłat przypadających od podległych zjednoczeń oraz od przedsiębiorstw podległych bezpośrednio ministrowi, jeżeli przedsiębiorstwa te nie uzyskały uprawnienia zjednoczenia; za jednostkę rozliczającą uważa się również jednostki nadrzędne wymienione w § 2 pkt 1-4 zarządzenia z dnia 16 grudnia 1970 r., jak również jednostki nadrzędne wymienione w § 1 ust. 2 uchwały nr 30 z 1967 r.,
3)
ministerstwo - oznacza także urząd centralny,
4) 6
zysk nienależny - oznacza zysk niezależny i nieprawidłowy w rozumieniu § 8 ust. 2 i 3 uchwały nr 176, § 7 ust. 2 i 3 uchwały nr 53, § 9 ust. 3 uchwały nr 54 i § 9 ust. 2 i 3 zarządzenia z dnia 16 grudnia 1970 r. oraz zysk nadmierny określony odrębnymi przepisami, jeżeli przepisy te nie przewidują odmiennych zasad rozliczeń tych zysków
5)
rachunek rozliczeń - oznacza "Rachunek rozliczeń z tytułu wpłat z zysku i dotacji",
6)
wydział finansowy prezydium wojewódzkiej rady narodowej - oznacza również wydział finansowy prezydium rady narodowej miasta wyłączonego z województwa, a wydział finansowy prezydium powiatowej rady narodowej - oznacza także wydział finansowy prezydium rady narodowej miasta stanowiącego powiat i dzielnicowej rady narodowej miasta wyłączonego z województwa.
§  3.
1.
Przedsiębiorstwa i jednostki rozliczające dokonują z tytułu wpłat z zysku rozliczeń:
1)
miesięcznych (zaliczkowych),
2)
kwartalnych,
3)
rocznych: wstępnych i ostatecznych.
2.
Rozliczeń kwartalnych dokonuje się narastająco od początku roku.
§  4.
1.
Właściwy oddział banku finansującego prowadzi rachunek rozliczeń dla jednostki rozliczającej.
2.
W rachunkowości rozliczeń z tytułu wpłat z zysku powinny być ewidencjonowane poszczególne rodzaje wpłat i wypłat odrębnie za poszczególne lata.

Zasady i tryb rozliczeń jednostek objętych planowaniem centralnym.

§  5.
1.
Przedsiębiorstwa objęte planowaniem centralnym dokonują wpłat z zysku na rachunek rozliczeń.
2.
Przedsiębiorstwa podległe bezpośrednio ministrowi, uprawnione do dokonywania rozliczeń bezpośrednio z budżetem, dokonują wpłat z zysku na rachunek dochodów budżetu centralnego w wydziale finansowym prezydium wojewódzkiej rady narodowej, w której okręgu znajduje się siedziba przedsiębiorstwa.
§  6.
1. 7
Za miesiące nie kończące kwartału przedsiębiorstwa, z wyjątkiem jednostek badawczych i zakładów doświadczalnych, dokonują zaliczkowych wpłat w wysokości 1/3 sumy wpłat z zysku, przewidzianych w § 5 ust. 1 pkt 5, w § 7 ust. 1, § 35 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 i w § 36 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 uchwały nr 176, ustalonej na dany kwartał w planie (projekcie planu) techniczno-ekonomicznym. W razie braku planu (projektu planu) zaliczkowe wpłaty z zysku powinny być wpłacone w wysokości 1/3 kwoty wpłaty z zysku, przewidzianej na ostatni kwartał w planie roku poprzedniego. W razie zmiany w ciągu roku normy (stawki) wpłat z zysku, określonej w powołanych wyżej przepisach, zaliczkowe wpłaty z zysku, poczynając od zaliczki za pierwszy miesiąc kwartału następującego po kwartale, w którym normę zmieniono, wynoszą 1/3 kwoty wpłaty przypadającej na dany kwartał, obliczonej przy stosowaniu nowej normy (stawki) wpłat. Wpłat zaliczkowych nie dokonuje się, jeżeli plan techniczno-ekonomiczny przewiduje na dany kwartał stratę.
2. 8
Przedsiębiorstwa, w których występują w poszczególnych kwartałach istotne, sezonowe wahania w kształtowaniu się wielkości produkcji i zbytu, mogą przekazywać zaliczkowe wpłaty, o których mowa w ust. 1, w wysokości 1/3 kwoty obliczonej przez zastosowanie do zysku planowanego na dany kwartał stawki procentowej, wynikającej ze stosunku sumy planowanych rocznych wpłat z zysku do kwoty zysku planowanego na dany rok. Ustalona w ten sposób kwota zaliczek za poszczególny kwartał nie może być wyższa od sumy planowanych rocznych wpłat z zysku.
3.
Przedsiębiorstwa energetyczne zgrupowane w Zjednoczeniu Energetyki przekazują zaliczkowe wpłaty tylko na poczet wpłat z zysku przewidzianych w planie techniczno-ekonomicznym, przypadających od przeciętnej wartości brutto środków trwałych i przeciętnej wartości zapasów. Wpłaty te przedsiębiorstwa energetyczne przekazują w wysokości 1/3 kwoty przewidzianej na dany kwartał w planie techniczno-ekonomicznym albo w sposób i wysokości określonej w ust. 2. W czwartym kwartale przedsiębiorstwa te wpłat zaliczkowych nie przekazują.
4.
System dokonywania zaliczkowych wpłat, uzgodniony przez zjednoczenie do dnia 25 stycznia każdego roku z wydziałem finansowym prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej, powinien być stosowany jednolicie w ciągu całego roku przez wszystkie przedsiębiorstwa, dla których zjednoczenie dokonuje odrębnych rozliczeń.
5.
Przepis ust. 2 nie stosuje się do przedsiębiorstw obrotu zaopatrzeniowego oraz biur projektów.
§  7.
1.
Wpłatę z zysku przedsiębiorstw, z wyjątkiem przedsiębiorstw, o których mowa w § 6 ust. 5, za okresy kwartalne stanowi:
1) 9
odpowiednia część kwoty wynikającej z zastosowania obowiązującej przedsiębiorstwo normy procentowej do sumy wartości brutto przeciętnego stanu środków trwałych i przeciętnego stanu wartości zapasów za okresy objęte rozliczeniem. Przeciętne wartości oblicza się sumując wartości na początek roku i wartości według stanu na koniec poszczególnych kwartałów, licząc od początku roku, wynikające z właściwych sprawozdań finansowych, a w razie potrzeby z zapisów księgowych, z uwzględnieniem przepisów § 5 ust. 4 i 5 uchwały nr 176 i dzieląc otrzymaną sumę za pierwszy kwartał - przez 2, za dwa kwartały - przez 3, a za trzy kwartały - przez 4,
2)
część zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym na koniec kwartału objętego rozliczeniem, pozostająca po potrąceniu z zysku wpłaty obliczonej stosownie do pkt 1 oraz odpisów określonych w § 5 uchwały nr 176 i pokryciu potrzeb przedsiębiorstwa określonych w § 6 tej uchwały.
2.
Należną wpłatę od wartości określonych w ust. 1 pkt 1 stanowi za pierwszy kwartał 1/4, za dwa kwartały 1/2, a za trzy kwartały 3/4 kwoty ustalonej w sposób określony w tym przepisie. Przedsiębiorstwa, o których mowa w § 6 ust. 2, mogą obliczać należne wpłaty kwartalne stosując do tej kwoty taki procent, jaki wynika ze stosunku planowanego zysku na koniec kwartału objętego rozliczeniem do kwoty planowanego zysku rocznego.
3.
Przy dokonywaniu wpłat za poszczególne kwartały (ust. 2) z ustalonych wpłat na koniec kwartału objętego rozliczeniem potrąca się kwoty uiszczone w poprzednich kwartałach; nadpłacone kwoty podlegają zaliczeniu na poczet wpłat za następne okresy lub - na żądanie przedsiębiorstwa - zwrotowi.
3a. 10
Podziałowi przewidzianemu w § 5, 6 i 7 uchwały nr 176 podlega ta część zysku przedsiębiorstwa, która pozostaje po uprzednim zmniejszeniu zysku o kwotę zysku osiągniętego ze sprzedaży wyrobów produkcji uzupełniającej i wyodrębnionego ewidencyjnie w rachunkowości przedsiębiorstwa stosownie do § 3 uchwały nr 316 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1971 r. w sprawie podziału zysku z uzupełniającej produkcji artykułów rynkowych oraz korekty funduszu płac związanego z tą produkcją (Monitor Polski z 1972 r. Nr 6, poz. 37).
4.
Jeżeli po uwzględnieniu odpisów na fundusz zakładowy, wpłat z tytułu oprocentowania środków trwałych, spłat kredytu zaciągniętego na inwestycje branżowe oraz wpłat na fundusz efektów wdrożeniowych - o których mowa w § 5 ust. 1 uchwały nr 176, pozostanie kwota niższa od wpłaty z zysku ustalonej zgodnie z ust. 2, to przekazaniu na rachunek rozliczeń podlega ta kwota.
5.
Wpłatę z zysku, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za okres objęty sprawozdaniem finansowym przedsiębiorstwa na koniec każdego kwartału ustala się przez zastosowanie do części zysku określonej tym przepisem normy procentowej obowiązującej przedsiębiorstwo. Przy obliczaniu wpłaty przedsiębiorstwo może uwzględniać odpisy z zysku określone w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały nr 176 w wysokości: za pierwszy kwartał - 1/4, za dwa kwartały - 1/2, a za trzy kwartały - 3/4 sumy rocznej tych odpisów, przewidzianej w planie techniczno-ekonomicznym.
6.
Przedsiębiorstwa energetyczne zgrupowane w Zjednoczeniu Energetyki przekazują w pierwszych trzech kwartałach tylko wpłaty określone w ust. 1 pkt 1. W czwartym kwartale przedsiębiorstwa te dokonują na podstawie sprawozdań miesięcznych zarówno rozliczeń z tytułu wpłat określonych w tym przepisie, jak i rozliczeń z tytułu wpłat określonych w ust. 1 pkt 2.
7.
O wysokości norm procentowych określonych w ust. 1 i 5, jak również o ich zmianie zjednoczenia zawiadamiają wydziały finansowe prezydiów powiatowych rad narodowych, w których okręgu przedsiębiorstwa te mają swą siedzibę.
8.
Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do ustalonych przez zjednoczenia dla przedsiębiorstw relacji procentowych i procentowych wskaźników przewidzianych w § 6 ust. 2 i 3 uchwały nr 176.
9.
Przepisów ust. 1 nie stosuje się do zysków oraz środków trwałych i zapasów jednostek badawczych i zakładów doświadczalnych wchodzących w skład przedsiębiorstw, działających według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego.
§  8.
1.
Przedsiębiorstwa dokonują rozliczeń rocznych; wstępnie na podstawie sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego, ostatecznie - na podstawie zatwierdzonego sprawozdania.
2. 11
Przepisy § 7 ust. 1, 4, 5 i 9 stosuje się odpowiednio do rozliczeń zysku rocznego, zweryfikowanego zgodnie z § 8 uchwały nr 176, z tym że wpłaty z zysku przypadające od przeciętnej wartości brutto środków trwałych i zapasów ustala się przez zastosowanie normy procentowej - do sumy wartości brutto przeciętnego stanu rocznego środków trwałych i wartości przeciętnego rocznego stanu zapasów, ustalonych według zasad określonych w § 5 ust. 4-6 tej uchwały. Za podstawę dokonywania odpisów z zysku rocznego na fundusz inwestycyjny albo na fundusz inwestycyjno-remontowy przyjmuje się przeciętne wartości stanu środków trwałych i ich umorzenia, ustalone stosownie do § 5 ust. 6 i § 6 ust. 3 uchwały nr 176.
2a. 12
Jeżeli stosownie do § 3 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1972 r. w sprawie zasad spłaty niektórych kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie inwestycji branżowych (Monitor Polski Nr 57, poz. 308) bank w umowie kredytowej zobowiąże przedsiębiorstwo podlegające rozbudowie lub modernizacji do przeznaczenia na finansowanie inwestycji, w okresie jej realizacji, także środków pochodzących z zysku osiągniętego przez przedsiębiorstwo w okresie realizacji inwestycji pozostałych po dokonaniu odpisów obowiązkowych oraz odpisów na finansowanie środków obrotowych i na fundusz inwestycyjno-remontowy (inwestycyjny), to:
1)
ustalenie wysokości kwoty zysku przeznaczonej na finansowanie inwestycji będzie następowało na podstawie wyniku finansowego wykazanego w rocznych sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa,
2)
na finansowanie inwestycji (pkt 1) może być przeznaczona kwota pozostałości zysku będąca w dyspozycji przedsiębiorstwa stosownie do § 5-7 uchwały nr 176.
3.
Jeżeli przedsiębiorstwo planowo-rentowne, otrzymujące stosownie do § 55 ust. 1 pkt 3 uchwały nr 176 dotację z rachunku funduszu rezerwowego zjednoczenia, wykaże w rocznym sprawozdaniu finansowym zysk wyższy od zysku planowanego, to na podstawie tego sprawozdania dokonuje rozliczenia zysku ponadplanowego, przekazując tytułem wpłat z zysku na rachunek zjednoczenia taką część tego zysku, jaka pozostanie po uzupełnieniu z niego nie pokrytych dotacjami:
a)
zmniejszenia funduszu statutowego, spowodowanego obowiązkowymi odpisami, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uchwały nr 176,
b)
odpisów na inne cele określone odrębnymi przepisami - do wysokości kwot przewidzianych obowiązującymi normami. Rozliczenie to powinno być dokonane według zasad określonych w § 7 tej uchwały.
4.
Przedsiębiorstwo planowo deficytowe, otrzymujące stosownie do § 55 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały nr 176 dotacje z rachunku funduszu rezerwowego zjednoczenia, wykazujące w rocznym sprawozdaniu finansowym stratę niższą od straty planowanej albo wykazujące zysk zamiast straty - obowiązane jest przekazać tytułem zwrotu dotacji na rachunek zjednoczenia kwotę odpowiadającą 80% nadwyżki otrzymanej dotacji ponad faktycznie poniesioną stratę. Ponadto przedsiębiorstwo dokonuje w trybie i według zasad określonych w ust. 3 rozliczenia ze zjednoczeniem pozostałych 20% nadwyżki dotacji oraz osiągniętego zysku, przekazując tytułem wpłat z zysku taką część sumy tych kwot, jaka pozostanie po uzupełnieniu z nich potrzeb i odpisów określonych w ust. 3.
5.
Przedsiębiorstwa przekazują wpłaty z tytułu zysku nienależnego do budżetu oraz na rachunek funduszu rezerwowego (fundusz środków obrotowych) jednostki rozliczającej odrębnie od pozostałych wpłat z zysku zgodnie z przepisami § 8 ust. 4-6 uchwały nr 176 za pośrednictwem jednostki rozliczającej, a w wypadku, o którym mowa w § 5 ust. 2, bezpośrednio do budżetu.
§  9.
1.
Kombinaty, których wszystkie zakłady, z wyłączeniem jednostek badawczych i zakładów doświadczalnych dokonują podziału zysku i przekazują wpłaty z zysku zgodnie z przepisami § 32 ust. 1 i 3 uchwały nr 176 do zakładu wiodącego kombinatu lub w razie nie ustanowienia zakładu wiodącego do zarządu kombinatu - dokonują rozliczeń kwartalnych i rocznych zysku łącznego w sposób określony w § 35 tej uchwały; przepisy § 7 i 8 zarządzenia stosuje się odpowiednio, z tym że wpłaty z zysku określone w § 7 ust. 1 pkt 1 kombinaty obliczają od przeciętnej wartości brutto środków trwałych i przeciętnej wartości zapasów znajdujących się we wszystkich zakładach.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w wypadkach, gdy zakłady przekazują cały swój zysk do kombinatu wobec pokrywania w sposób scentralizowany przez kombinat należności, o których mowa w § 32 ust. 2 uchwały nr 176.
3.
Kombinaty, których wszystkie zakłady, z wyłączeniem jednostek badawczych i zakładów doświadczalnych, dokonują podziału zysku według zasad określonych w § 33 uchwały nr 176, dokonują rozliczeń kwartalnych i rocznych zysku łącznego w sposób określony w § 36 tej uchwały; przepisy § 7 i 8 zarządzenia stosuje się odpowiednio. Wpłata z zysku kombinatu od przeciętnej wartości brutto środków trwałych i przeciętnej wartości zapasów równa się wysokości kwot należnych od zakładów, uzupełnionych stosownie do § 36 ust. 4 uchwały nr 176.
4.
Jeżeli część zakładów kombinatu dokonuje podziału zysku według zasad określonych w § 32, a część według zasad przewidzianych w § 33 uchwały nr 176, to przy rozliczeniach kwartalnych i rocznych wpłatę z zysku przypadającą od wartości środków trwałych i wartości zapasów stanowi suma wpłat ustalonych dla poszczególnych grup tych zakładów zgodnie z ust. 1, 2 i 3, natomiast wpłatę z zysku przypadającą od części zysku, pozostającej po dokonaniu odliczeń, odpisów i po pokryciu potrzeb - ustala się dla kombinatu jako całości.
5.
Wpłaty z tytułu zysku nienależnego zakłady kombinatu przekazują do zakładu wiodącego kombinatu (zarządu kombinatu), a zakład wiodący kombinatu (zarząd kombinatu) na rachunek rozliczeń lub do budżetu odrębnie od pozostałych wpłat.
§  9a. 13
1.
Przedsiębiorstwa (kombinaty) zwalnia się od obowiązku przekazywania do budżetu wpłat z zysku przypadających od zysków osiągniętych z tytułu usług dla ludności, świadczonych w ramach działalności ubocznej, a nie stanowiących działalności podstawowej przedsiębiorstwa. Zwolnienie przysługuje pod warunkiem wyodrębnienia w ewidencji księgowej wyników uzyskanych z tytułu świadczenia tych usług.
2)
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy zysków osiągniętych z tytułu następujących usług świadczonych dla ludności:
1)
naprawczych i konserwacji wyrobów przemysłowych trwałego użytku, w tym również usług radiowo-telewizyjnych,
2)
związanych ze środkami transportu samochodowego,
3)
budowlano-instalacyjnych,
4)
pralniczych,
5)
oftalmicznych, organizowanych przy współudziale państwowej służby zdrowia,
6)
kulturalno-rozrywkowych,
7)
turystycznych.
§  10. 14
Jednostka rozliczająca, grupująca przedsiębiorstwa o różnym okresie rozliczeń oraz przedsiębiorstwa objęte różnymi zasadami gospodarki finansowej, sporządza odrębne rozliczenia dla każdej grupy tych przedsiębiorstw.
§  11. 15
Za miesiące nie kończące kwartału jednostka rozliczająca przekazuje do budżetu zaliczkowe wpłaty z zysku. Podlegającą przekazaniu do budżetu zaliczkową wpłatę za poszczególne miesiące stanowi suma wpłat z zysku przypadających od zgrupowanych przedsiębiorstw (kombinatów), pomniejszona o 1/3 kwoty planowanego na dany kwartał odpisu na fundusz rezerwowy lub odpisu na fundusz środków obrotowych, a w razie braku podziału planu rocznego na kwartały - o 1/12 kwoty ustalonej z tytułu tych odpisów w planie rocznym.
§  12.
1.
Wpłatę z zysku jednostki rozliczającej za okresy kwartalne i roczny stanowi:
1)
suma wpłat z zysku, jakie powinny być przekazane przez przedsiębiorstwa oraz przez centralę zjednoczenia, a także przez zjednoczenia, jeżeli nie rozliczają się one bezpośrednio z budżetem - od wartości środków trwałych i wartości zapasów (§ 7 ust. 1, § 8 ust. 2 i § 9), uzupełniona przez zjednoczenie stosownie do przepisów § 5 ust. 3 i § 35 ust. 2 uchwały nr 176 z części pozostałości zysku (pkt 2) przysługującej zjednoczeniu zgodnie z § 50 ust. 3 tej uchwały. Jeżeli pozostałość zysku jest niższa od kwoty, która powinna być przez zjednoczenie uzupełniona to brakująca różnica podlega pokryciu z funduszu rezerwowego lub z funduszu środków obrotowych zjednoczenia,
2) 16
część pozostałości sumy dodatnich wyników przedsiębiorstw, zweryfikowanych przy rozliczeniach rocznych zgodnie z przepisami § 8 uchwały nr 176, i część pozostałości zysku centrali - po wyłączeniu zysku jednostek badawczych i zakładów (przedsiębiorstw) doświadczalnych - ustalona zgodnie z § 50 ust. 3 tej uchwały; ustalona w ten sposób wpłata podlega powiększeniu, jeżeli chodzi o zjednoczenie tworzące fundusz środków obrotowych - o 15% odpisów z zysku dokonanych na ten fundusz za okres objęty rozliczeniem.
2.
Zjednoczenie Energetyki przekazuje do budżetu w ciągu pierwszych trzech kwartałów z tytułu zysku zgrupowanych przedsiębiorstw energetycznych tylko wpłaty określone w § 11 w ust. 1 pkt 1. W czwartym kwartale Zjednoczenie dokonuje rozliczeń i wpłat określonych w ust. 1 na podstawie miesięcznych sprawozdań finansowych. Wpłata przypadająca za miesiąc listopad powinna być dokonana najpóźniej do dnia 24 grudnia roku objętego rozliczeniem.
3.
Suma wpłat z zysku jednostki rozliczającej za okres roczny określony w ust. 1 pkt 1 nie może być niższa od kwoty wynikającej z zastosowania do sumy wartości brutto przeciętnego rocznego stanu środków trwałych i wartości przeciętnego rocznego stanu zapasów zgrupowanych przedsiębiorstw - normy procentowej ustalonej dla zjednoczenia.
4. 17
Jednostki rozliczające, tworzące fundusz rezerwowy, dokonują odpisów z zysku na ten fundusz przewidzianych w § 50 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 176, stosując ustaloną normę procentową do sumy odpisów z zysku dokonanych przez przedsiębiorstwo na finansowanie zapasów (§ 6 ust. 2 oraz § 54 ust. 2 uchwały nr 176).
§  13.
1.
Jednostka rozliczająca, dokonując rozliczenia rocznego, przekazuje do budżetu (ministerstwa) wpłaty zgrupowanych przedsiębiorstw z tytułu zysku nienależnego odrębnie od wpłat z zysku określonych w § 12.
2.
Jednostka rozliczająca, dokonująca rozliczeń bezpośrednio z budżetem, przekazuje wpłaty z zysku oraz zysku nienależnego na rachunek dochodów budżetu centralnego w wydziale finansowym prezydium wojewódzkiej rady narodowej, w której okręgu ma siedzibę.
§  13a. 18
Ulgi przewidziane w § 5 ust. 3 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1972 r. w sprawie zasad spłaty niektórych kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie inwestycji branżowych (Monitor Polski Nr 57, poz. 308) przyznawane są zjednoczeniom przez Ministra Finansów na wniosek właściwego ministra.
§  14.
1.
Przedsiębiorstwa obrotu zaopatrzeniowego przekazują wpłaty z zysku na rachunek rozliczeń właściwych jednostek nadrzędnych. Jeżeli jednostką nadrzędną jest podległe bezpośrednio ministrowi przedsiębiorstwo prowadzące, uprawnione do dokonywania bezpośrednich rozliczeń z budżetem, to wpłaty z zysku podlegają przekazaniu na rachunek rozliczeń tej jednostki. Jeżeli zaś przedsiębiorstwo prowadzące jest zgrupowane w zjednoczeniu, to zarówno to przedsiębiorstwo, jak i przedsiębiorstwa, w stosunku do których wykonuje ono funkcje przedsiębiorstwa prowadzącego, przekazują wpłaty z zysku na rachunek rozliczeń zjednoczenia.
2.
Jednostki nadrzędne przekazują do budżetu albo do ministerstwa, jeżeli ministerstwo dokonuje rozliczeń z budżetem z tytułu wpłat przypadających od tych jednostek, otrzymane kwoty wpłaty określone w § 15 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, a także - stosownie do § 12 ust. 1 pkt 2 - część wpłaty określonej w § 15 ust. 2 pkt 3. Przepis § 13 stosuje się odpowiednio.
§  15.
1. 19
Za miesiące nie kończące kwartału przedsiębiorstwa obrotu zaopatrzeniowego dokonują zaliczkowych wpłat z zysku w wysokości 1/3 sumy wpłat z zysku, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, ustalonej na dany kwartał w planie techniczno-ekonomicznym.
2.
Przy rozliczeniach kwartalnych i rocznym (wstępnym i ostatecznym) należną wpłatę z zysku stanowi:
1)
80% faktycznej nadwyżki zysków nadzwyczajnych nad stratami nadzwyczajnymi; wpłata ta powinna być dokonana nawet wtedy, gdy 80% tej nadwyżki jest większe od osiągniętego zysku oraz gdy przedsiębiorstwo wykazuje stratę,
2)
część zysku, wynikająca z zastosowania do zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym, pomniejszonego o kwotę określoną w pkt 1, procentowej normy wynikającej z tabeli, stanowiącej załącznik do zarządzenia z dnia 16 grudnia 1970 r.,
3)
część pozostałości zysku, o której mowa w § 6 ust. 6 zarządzenia z dnia 16 grudnia 1970 r.
3.
Przy rozliczeniu rocznym podstawę ustalenia wpłaty z zysku (ust. 2 pkt 2 i 3) stanowi zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym, zweryfikowanym zgodnie z przepisami § 9 ust. 1-3 zarządzenia z dnia 16 grudnia 1970 r.
4.
Rozliczenie zysku nienależnego powinno być dokonywane zgodnie z przepisem § 9 ust. 4-6 zarządzenia z dnia 16 grudnia 1970 r.; przepis § 8 ust. 5 niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio.
§  16.
Zjednoczenie Produkcji Leśnej "Las" oraz jednostki w nim zgrupowane dokonują w ciągu roku rozliczeń tylko za okresy kwartalne.

Zasady i tryb rozliczeń jednostek objętych planowaniem terenowym.

§  17.
1.
Przedsiębiorstwa objęte planowaniem terenowym przekazują wpłaty z zysku do budżetów rad narodowych, którym bezpośrednio podlegają. Wpłaty te powinny być przekazywane na rachunek dochodów budżetowych do wydziału finansowego (referatu finansowego lub innego właściwego organu) prezydium właściwej rady narodowej.
2. 20
Przedsiębiorstwa budowlane i przedsiębiorstwa usług rolniczych przekazują wpłaty stosownie do decyzji prezydium wojewódzkiej rady narodowej bezpośrednio do budżetu właściwej rady narodowej (ust. 1) albo do zjednoczenia; zjednoczenie przekazuje wpłaty przypadające na podstawie § 6 ust. 3 pkt 3 i § 23 uchwały nr 53 na dochody budżetowe tej rady narodowej, której podlega, stosując odpowiednio przepisy ust. 1.
§  18.
1.
Za miesiące nie kończące kwartału przedsiębiorstwa przekazują zaliczkowe wpłaty z zysku w wysokości 1/3 wpłaty z zysku ustalonej w planie techniczno-ekonomicznym na dany kwartał.
2. 21
Przy rozliczeniach kwartalnych i rocznych (wstępnych i ostatecznych) wpłatę z zysku ustala się:
1)
w przedsiębiorstwach przemysłowych i w przedsiębiorstwach skupu i zaopatrzenia przedsiębiorstw przemysłu terenowego według zasad i w wysokości określonych w zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 marca 1973 r. w sprawie stawek wpłat z zysku do budżetu oraz przeznaczania zysku osiągniętego ze świadczenia usług dla ludności w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski Nr 17, poz. 105),
2)
w zarządach budynków mieszkalnych - według zasad i w wysokości określonych w uchwale nr 54,
3)
w pozostałych przedsiębiorstwach - według zasad i w wysokości określonych w uchwale nr 53, z tym że za rentowność przedsiębiorstw, dokonujących wpłat z zysku według stawek określonych w § 6 ust. 3 pkt 2 i pkt 4 tej uchwały uważa się stosunek zysku bilansowego - po potrąceniu zysku nienależnego oraz oprocentowania środków trwałych - do kosztów własnych ogółem, z uwzględnieniem - jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej - także przepisu § 16 ust. 3 pkt 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 26 marca 1973 r. w sprawie udzielania przedsiębiorstwom gospodarki komunalnej dopłat budżetowych oraz przeznaczania przez te przedsiębiorstwa zysku ze świadczenia na rzecz ludności usług pralniczych i farbiarskich (Monitor Polski Nr 17, poz. 106).
3. 22
(skreślony).
§  19.
1. 23
Podstawę rozliczeń kwartalnych i rocznych (wstępnych i ostatecznych) przedsiębiorstw z tytułu wpłat z zysku, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 uchwały nr 53, stanowi zysk wykazany w sprawozdaniach finansowych, zmniejszony o podlegające przekazaniu do budżetu kwoty oprocentowania środków trwałych. Podstawę rozliczeń z tytułu wpłat z zysku zarządu budynków mieszkalnych stanowi ta część kwoty, o którą zysk przewyższa kwotę odpowiadającą 5% kosztów działalności podstawowej. Podstawę rozliczeń z tytułu wpłat z zysku przedsiębiorstw budowlanych i przedsiębiorstw usług rolniczych stanowi suma wartości brutto przeciętnego rocznego stanu środków trwałych i wartości przeciętnego rocznego stanu zapasów, ustalona z uwzględnieniem przepisów § 6 ust. 6 uchwały nr 53; przy dokonywaniu rozliczeń za okresy kwartalne stosuje się odpowiednio przepisy § 7 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 zarządzenia. Wysokość wpłat z zysku przypadających od przedsiębiorstwa ustala się stosując do podstawy rozliczenia obowiązujące stawki procentowe, a jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa budowlane i przedsiębiorstwa usług rolniczych - procentowe normy wpłat, ustalone przez zjednoczenie. Rozliczeń kwartalnych dokonuje się narastająco za okres od początku roku, stosując przepis § 7 ust. 3.
2. 24
Przy rozliczeniu rocznym ostatecznym podstawą ustalenia wpłaty z zysku do budżetu jest zysk wykazany w zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym, zweryfikowanym zgodnie z przepisami § 7 uchwały nr 53 i § 9 uchwały nr 54.
3.
Przedsiębiorstwa obowiązane są przekazać wpłaty z tytułu zysku nienależnego do budżetu właściwej rady narodowej lub do zjednoczenia odrębnie od pozostałych wpłat z zysku.
4. 25
Zjednoczenie w porozumieniu z właściwym wydziałem finansowym prezydium wojewódzkiej rady narodowej może zobowiązać przedsiębiorstwo do wstępnego ustalania zysku nienależnego za okresy kwartalne i rozliczania go zgodnie z przepisami § 7 uchwały nr 53; przekazane przez przedsiębiorstwo kwoty zysku nienależnego podlegają uwzględnieniu przy rozliczeniach rocznych.
§  20. 26
1.
Za miesiące nie kończące kwartału jednostka rozliczająca grupująca przedsiębiorstwa budowlane i przedsiębiorstwa usług rolniczych, przekazuje wpłatę z zysku do budżetu tej rady narodowej, której podlega, w wysokości 1/3 kwoty przewidzianej na dany kwartał w planie rocznym jednostki.
2.
Podstawę rozliczeń kwartalnych i rocznych (wstępnych i ostatecznych) z tytułu wpłat z zysku jednostki rozliczającej (ust. 1) stanowi suma ustalonych w sposób określony w § 19 ust. 1 wartości brutto przeciętnego rocznego (kwartalnego) stanu środków trwałych i wartości przeciętnego rocznego (kwartalnego) stanu zapasów zgrupowanych przedsiębiorstw, z wyłączeniem wartości środków trwałych i wartości zapasów jednostek badawczych i zakładów (przedsiębiorstw) doświadczalnych,
3.
Wysokość wpłaty z zysku podlegającej przekazaniu do budżetu za okresy kwartalne i za okres roczny przez jednostkę rozliczającą ustala się stosując do wartości określonych w ust. 2 normę procentową ustalaną przez Ministra Finansów (§ 6 ust. 3 pkt 3 uchwały nr 53).
§  21.
1. 27
(skreślony).
2.
Jednostka rozliczająca obowiązana jest odrębnie od pozostałych wpłat z zysku przekazać do budżetu zyski nienależne zgrupowanych przedsiębiorstw.

Zasady i tryb rozliczeń państwowych biur projektów.

§  22.
1.
Państwowe biura projektów, zwane dalej "biurami projektów":
1)
objęte planowaniem centralnym, zgrupowane w jednostkach nadrzędnych, przekazują wpłaty z zysku na rachunki rozliczeń tych jednostek, a pozostałe na rachunek budżetu centralnego, do wydziału finansowego prezydium wojewódzkiej rady narodowej, w której okręgu znajduje się ich siedziba,
2)
objęte planowaniem terenowym - do wydziału finansowego (referatu finansowego lub innego właściwego organu) prezydium rady narodowej, której podlegają.
2. 28
Biura projektów przekazują zaliczkowe wpłaty z zysku za miesiące nie kończące kwartału w wysokości 1/3 kwoty wpłaty ustalonej na dany kwartał w planie (projekcie planu) techniczno-ekonomicznym, a w braku podziału planu rocznego na kwartały - w wysokości 1/12 kwoty ustalonej w planie rocznym biura.
3. 29
Biura projektów dokonują wpłat z zysku za okresy kwartalne na podstawie sprawozdań finansowych sporządzonych na koniec kwartału. Wpłatę z zysku stanowi taka część zysku, jaka pozostanie po dokonaniu wpłaty i odpisów, o których mowa w § 15 ust. 1 i w § 16 uchwały nr 30 z 1967 r.; przepis § 7 ust. 3 zarządzenia stosuje się odpowiednio.
4. 30
Przy rozliczeniach rocznych (wstępnych i ostatecznych) przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio, z tym że rozliczeniu podlega zysk zweryfikowany zgodnie z § 18 uchwały nr 30 z 1967 r.; przepis § 8 ust. 1 zarządzenia stosuje się odpowiednio.
4a. 31
Przekazywana przez biuro projektów - stosownie do § 1 ust. 2 zarządzenia nr 28 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 października 1972 r. w sprawie cennika projektów inwestycji (Dziennik Budownictwa z 1972 r. nr 9, poz. 25) - na fundusz inwestycyjny jednostki nadrzędnej kwota, odpowiadająca 90% nadwyżki zysku, osiągniętego w skali rocznej ze sprzedaży wykonywanych siłami własnymi prac projektowych i prac związanych z projektowaniem inwestycji i remontów budowlanych - podlega uwzględnieniu w podziale zysku biura projektów, wpływając odpowiednio na zmniejszenie wpłaty zysku, podlegającej przy rozliczeniu rocznym przekazaniu do jednostki nadrzędnej lub do budżetu (§ 15 ust. 1 pkt 4 i § 16 uchwały nr 30 z 1967 r.).
4b. 32
Kwotę nadwyżki, podlegającą przekazaniu na fundusz inwestycyjny zjednoczenia, oblicza się, stosując stawkę 90% do różnicy między kwotą zysku osiągniętego ze sprzedaży, o której mowa w ust. 4a, a kwotą stanowiącą równowartość 10% sumy uzyskanej z tej sprzedaży. Przy obliczeniu tym przyjmuje się za podstawę zysk zweryfikowany stosownie do obowiązujących przepisów.
4c. 33
Jeżeli ministerstwo, któremu biuro projektów bezpośrednio podlega, albo jednostka nadrzędna objęta planowaniem centralnym, w której biuro projektów jest zgrupowane - nie tworzą funduszu inwestycyjnego, to pełna kwota nadwyżki zysku, o której mowa w ust. 4a, podlega rozliczeniu z budżetem, stosownie do § 16 uchwały nr 30 z 1967 r.
4d. 34
Jeżeli jednostka nadrzędna objęta planowaniem terenowym nie tworzy funduszu inwestycyjnego, to 90% nadwyżki zysku (ust. 4a) podlega odprowadzeniu na rachunek terenowego funduszu inwestycyjnego.
5.
Biura projektów przekazują wpłaty z tytułu zysku niezależnego i nieprawidłowego odrębnie od pozostałych wpłat.
6. 35
Jednostka nadrzędna przekazuje na rachunek budżetu sumę wpłat z zysku otrzymanych od biur projektów do wydziału finansowego prezydium wojewódzkiej rady narodowej, w której okręgu znajduje się jej siedziba. Przepisy ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Terminy wpłat i kontrola rozliczeń.

§  23.
1.
Przedsiębiorstwa obowiązane są do przekazywania wpłat z zysku na rachunki rozliczeń jednostek rozliczających, a w razie dokonywania bezpośrednich rozliczeń - do budżetu centralnego lub budżetów terenowych:
1)
z rozliczeń zaliczkowych - do dnia 5 miesiąca następującego po miesiącu, którego zaliczka dotyczy, z tym że przedsiębiorstwa objęte planowaniem terenowym obowiązane są przekazać wpłatę zaliczkową za miesiąc grudzień do dnia 20 tego miesiąca,
2)
z rozliczeń kwartalnych i wstępnego rocznego - w ciągu 2 dni od terminu ustalonego do składania sprawozdań finansowych,
3)
z ostatecznego rozliczenia rocznego - w ciągu 5 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
2.
Jednostki rozliczające obowiązane są do przekazywania przypadających od nich wpłat do budżetu:
1) 36
z rozliczeń zaliczkowych - do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, którego zaliczka dotyczy, z tym że jednostki objęte planowaniem terenowym obowiązane są przekazać wpłatę zaliczkową za miesiąc grudzień do dnia 24 tego miesiąca,
2) 37
z rozliczeń kwartalnych i wstępnego rocznego - w ciągu 5 dni od terminu ustalonego do składania zbiorczych sprawozdań finansowych,
3)
z ostatecznego rozliczenia rocznego - w ciągu 5 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
3. 38
Jeżeli w strukturze organizacyjnej między przedsiębiorstwami a jednostkami rozliczającymi się bezpośrednio z budżetem występują inne jednostki (np. zjednoczenia nie dokonujące rozliczeń bezpośrednio z budżetem), stosuje się do nich przepis ust. 2. Jednostki te przekazują zaliczkowe wpłaty do budżetu w terminie do dnia 10 następnego miesiąca, wpłaty z zysku wynikające z rozliczeń kwartalnych i wstępnego rocznego - w ciągu 2 dni od terminu ustalonego dla składania sprawozdań finansowych, a wpłaty z zysku wynikające z ostatecznego rozliczenia rocznego - w ciągu 3 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
4.
Uzupełniające wpłaty z zysku ustalone przez jednostki rozliczające przy dokonywaniu korekty rozliczeń przedsiębiorstw lub wynikające z decyzji wydziałów finansowych prezydiów właściwych rad narodowych powinny być przekazane w ciągu 2 dni od dnia otrzymania z jednostki nadrzędnej sprawdzonego rozliczenia lub odpowiedniej decyzji wydziału finansowego.
5.
Nadpłacone kwoty wpłat z zysku, ustalone na podstawie rozliczeń kwartalnych i rocznych, podlegają zaliczeniu na poczet wpłat okresu następnego lub zwrotowi w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku przez płatnika.
6.
Odroczenie terminu złożenia sprawozdania finansowego powoduje odroczenie terminu przekazania wpłaty z zysku za ten sam okres.
§  24.
1.
Przedsiębiorstwa i jednostki rozliczające obowiązane są sporządzać kwartalne i roczne rozliczenia wpłat z zysku na drukach urzędowego nakładu. Jednostki rozliczające obowiązane są dołączyć do rozliczeń rocznych (wstępnych i ostatecznych) zestawienie zysków nienależnych poszczególnych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa obowiązane są dołączać do rozliczeń rocznych zestawienie zysków nienależnych zakładów, prowadzonych według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego.
2.
Rozliczenia kwartalne i roczne jednostek objętych planowaniem centralnym powinny być przedkładane przez:
1)
przedsiębiorstwa zgrupowane w jednostkach rozliczających - tym jednostkom, a w odpisie wydziałowi finansowemu prezydium właściwej powiatowej rady narodowej,
2)
przedsiębiorstwa bezpośrednio podległe ministrowi, rozliczające się z budżetem bezpośrednio oraz jednostki rozliczające - wydziałowi finansowemu prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
3.
Rozliczenia jednostek objętych planowaniem terenowym powinny być przedkładane przez:
1)
przedsiębiorstwa bezpośrednio rozliczające się z budżetami terenowymi - wydziałowi finansowemu (referatowi finansowemu lub innemu właściwemu organowi) prezydium tej rady narodowej, której budżetem są objęte, a przez przedsiębiorstwa zgrupowane w jednostkach rozliczających - tym jednostkom, jeżeli dokonują one rozliczeń z budżetem za przedsiębiorstwa; przepis ust. 2 pkt 1 stosuje się odpowiednio,
2)
jednostki rozliczające - wydziałowi finansowemu prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
4.
Rozliczenia kwartalne należy przedkładać w terminie przewidzianym do składania sprawozdań finansowych.
5.
Rozliczenia roczne należy przedkładać:
1)
wstępnie - w terminie przewidzianym do składania rocznych sprawozdań finansowych,
2)
ostatecznie - w ciągu 5 dni po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych.
6.
Jednostki rozliczające sprawdzają przedłożone im rozliczenia w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania. Sprawdzone rozliczenia podlegają zwrotowi jednostce, która je sporządziła - w ciągu 2 dni od dnia sprawdzenia.
7.
Jeżeli w terminie przewidzianym do składania sprawozdań finansowych jednostki rozliczające nie otrzymały sprawozdań finansowych od wszystkich jednostek, powinny przy sporządzaniu rozliczeń co do jednostek, które nie złożyły sprawozdania, oprzeć się na danych ostatniego sprawozdania finansowego, uzupełniając je za okres brakujący danymi planowymi. W tych wypadkach rozliczenia traktuje się jako wstępne, a rozliczenia właściwe przeprowadza się po sporządzeniu pełnego sprawozdania finansowego.
8. 39
Ograniczenie obowiązku składania sprawozdań finansowych za niektóre kwartały nie zwalnia przedsiębiorstw i jednostek rozliczających od sporządzania rozliczeń z budżetem za te okresy. Dane niezbędne do sporządzenia rozliczeń, których nie zawierają skrócone sprawozdania finansowe, powinny wynikać z urządzeń księgowych.
§  25.
W razie niedokonania wpłat z zysku w terminach ustalonych w § 23 lub w terminie ustalonym w decyzji wydziału finansowego bank przekazuje odpowiednią kwotę na podstawie zlecenia wystawionego przez jednostkę rozliczającą lub wydział finansowy.
§  26.
1.
Przedsiębiorstwa i jednostki rozliczające, które nie uiszczą w terminach należnych wpłat z zysku, przekazują na rachunek wydziału finansowego odsetki za zwłokę w wysokości ustalonej w odrębnych przepisach.
2. 40
(skreślony).
§  27.
1.
Wydziały finansowe prezydiów rad narodowych badają przebieg i sprawdzają prawidłowość rozliczeń przedsiębiorstw i jednostek rozliczających. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczeniach wydziały finansowe obowiązane są ustalić prawidłową wysokość wpłaty z zysku oraz zawiadomić o tym właściwą jednostkę rozliczającą.
2.
Organami właściwymi do kontroli rozliczeń są:
1)
dla rozliczeń przedsiębiorstw objętych planowaniem centralnym, rozliczających się bezpośrednio z budżetem i jednostek rozliczających - wydział finansowy prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej,
2)
dla rozliczeń przedsiębiorstw objętych planowaniem centralnym, zgrupowanych w jednostkach rozliczających - wydział finansowy prezydium właściwej powiatowej rady narodowej,
3)
dla rozliczeń przedsiębiorstw podległych wojewódzkim radom narodowym (miast wyłączonych z województw) i jednostek rozliczających (zjednoczeń wojewódzkich) - wydział finansowy prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej,
4)
dla rozliczeń pozostałych przedsiębiorstw objętych planowaniem terenowym - wydział finansowy prezydium właściwej powiatowej rady narodowej.
3.
Przedsiębiorstwa objęte planowaniem centralnym składają wydziałom finansowym właściwym do dokonywania kontroli rozliczeń dane z zatwierdzonych planów techniczno-ekonomicznych w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami w ciągu 10 dni od dnia zatwierdzenia planów. Przedsiębiorstwa i jednostki rozliczające zarówno objęte planowaniem centralnym, jak i planowaniem terenowym, przedkładają wydziałom finansowym odpisy sprawozdań finansowych stosownie do obowiązujących przepisów o sprawozdawczości finansowej.

Zasady i tryb rozliczeń z budżetem z tytułu obciążeń funduszu premiowego pracowników umysłowych zatrudnionych na kierowniczych i samodzielnych stanowiskach pracy. 41

§  27a.
1.
Rozliczeń z budżetem z tytułu obciążenia funduszu premiowego dokonują państwowe przedsiębiorstwa i kombinaty przemysłowe, jak również zjednoczenia grupujące te przedsiębiorstwa i kombinaty, określone w rozdziale 1 uchwały nr 298 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1972 r. w sprawie premiowania pracowników umysłowych zatrudnionych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz w grupujących je zjednoczeniach (Monitor Polski Nr 56, poz. 297), zwanej dalej "uchwałą nr 298".
2.
Podstawę obliczenia obciążenia funduszu premiowego utworzonego za dany rok stanowi przyrost tego funduszu w stosunku do jego wielkości wyjściowej, określonej w procencie do funduszu płac zasadniczych, lub część tego przyrostu, pozostała po utworzeniu rezerwy, przeznaczona na wypłatę premii pracownikom umysłowym zatrudnionym na kierowniczych i samodzielnych stanowiskach pracy, określonym w § 4 uchwały nr 298. Zasady i podstawy tworzenia funduszu premiowego oraz zasady tworzenia rezerwowego funduszu premiowego ustalają przepisy § 5, 6 i 7 tej uchwały. Wysokość kwoty obciążenia funduszu premiowego, podlegającej przekazaniu na dochody budżetowe, ustala się według zasad i skali określonych w § 7 ust. 5 uchwały nr 298.
3.
Państwowe przedsiębiorstwa (kombinaty) przemysłowe, objęte planowaniem centralnym, których zyski są wyższe od sumy odpisów obowiązkowych, przewidzianych w § 5 ust. 1 uchwały nr 176, uwzględniają kwoty przypadającego funduszu premiowego (ust. 2) w rozliczeniu pozostałej części zysku, dokonywanym w myśl § 6 tej uchwały. Państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe objęte planowaniem terenowym uwzględniają w takim wypadku kwoty przypadającego funduszu premiowego w dokonanym stosownie do § 6 ust. 5 uchwały nr 53 rozliczeniu tej części zysku, jaka pozostaje po uwzględnieniu odpisów obowiązkowych.
4.
Przy podziale pozostałej części zysku przedsiębiorstwa (ust. 3) kwoty przypadającego funduszu premiowego powinny być uwzględnione w pierwszej kolejności, przed odpisami z zysku przewidzianymi w § 6 uchwały nr 176 oraz w § 6 uchwały nr 53.
5.
Obliczenia należnego obciążenia funduszu premiowego dokonuje się za poszczególne kwartały (ust. 6) i za okres roczny - na podstawie odpowiednich sprawozdań oraz zapisów księgowych.
6.
Kwota odpisów na fundusz premiowy oraz kwota obciążenia funduszu premiowego powinna być wykazana w rozliczeniach kwartalnych z tytułu wpłat z zysku; do rozliczeń tych należy załączyć odpowiednie obliczenie obciążeń (ust. 12).
7.
Rozliczeń kwartalnych dokonuje się systemem narastającym za okres od początku roku. Z należnego obciążenia na koniec kwartału objętego rozliczeniem potrąca się kwoty uiszczone poprzednio. Wpłaty z tytułu obciążenia funduszu premiowego za okresy kwartalne przekazuje się na dochody budżetowe w ciągu 5 dni, licząc od terminu ustalonego do składania sprawozdań finansowych na koniec okresu objętego rozliczeniem.
8.
Rozliczenia roczne z tytułu obciążenia funduszu premiowego powinny być dokonywane wstępnie w ciągu 5 dni licząc od daty ustalonej do złożenia rocznego sprawozdania finansowego, a ostatecznie w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia tego sprawozdania. W terminach tych należy przekazywać do budżetu przypadające wpłaty obciążenia. Z należnej wpłaty rocznej podlegają potrąceniu kwoty wpłat przekazanych na podstawie rozliczeń kwartalnych.
9.
Przepis § 23 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
10.
Obowiązek obliczania i przekazywania wpłat do budżetu z tytułu obciążenia funduszu premiowego ciąży na:
1)
objętych planowaniem centralnym:
a)
przedsiębiorstwach (kombinatach) przemysłowych zgrupowanych w zjednoczeniach,
b)
przedsiębiorstwach (kombinatach) przemysłowych podległych bezpośrednio ministrom,
c)
centralach zjednoczeń grupujących przedsiębiorstwa (kombinaty) przemysłowe,
2)
objętych planowaniem terenowym:
a)
przedsiębiorstwach przemysłowych,
b)
centralach zjednoczeń

- z tym że w centralach zjednoczeń (pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. b) obciążenie funduszu premiowego oblicza się od przyrostu funduszu premiowego pracowników centrali ponad poziom wyjściowy tego funduszu.

11.
Wpłaty z tytułu obciążenia funduszu premiowego (ust. 2) przekazują:
1)
objęte planowaniem centralnym:
a)
przedsiębiorstwa (kombinaty) na dochody budżetu centralnego - do właściwego według siedziby zarządu przedsiębiorstwa wydziału finansowego prezydium powiatowej rady narodowej, (rady narodowej miasta stanowiącego powiat, dzielnicowej w mieście wyłączonym z województwa),
b)
centrale zjednoczeń na dochody budżetu centralnego do właściwego według siedziby zjednoczenia wydziału finansowego prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa),
2)
objęte planowaniem terenowym:
a)
przedsiębiorstwa podległe prezydiom rad narodowych miast nie stanowiących powiatów - bezpośrednio na rachunki podstawowe właściwych prezydiów rad narodowych,
b)
przedsiębiorstwa podległe prezydiom rad narodowych stopnia wojewódzkiego i powiatowego na dochody budżetów terenowych - do wydziału finansowego prezydium właściwej rady narodowej,
c)
centrale zjednoczeń na dochody budżetów terenowych - do wydziałów finansowych prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
12.
Przedsiębiorstwa (kombinaty) i zjednoczenia przesyłają do wydziału finansowego prezydium rady narodowej właściwego do dokonywania kontroli ich rozliczeń obliczenie wysokości należnej wpłaty z tytułu obciążenia funduszu premiowego w terminach określonych w ust. 7 i 8.
13.
Do należności budżetowych z tytułu obciążenia funduszu premiowego stosuje się odpowiednio przepisy dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami).

Przepisy końcowe.

§  28.
Traci moc:
1)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 1955 r. w sprawie rozliczeń z budżetami terenowymi z tytułu zysków i strat oraz środków obrotowych (Monitor Polski Nr 21, poz. 207),
2)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 1957 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu zysków i strat oraz środków obrotowych (Monitor Polski Nr 16, poz. 119),
3)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1965 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń z budżetami terenowymi państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski z 1965 r. Nr 66, poz. 377 i z 1968 r. Nr 40, poz. 280),
4)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1966 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu zysków i strat przedsiębiorstw, zjednoczeń i ministerstw (Monitor Polski z 1966 r. Nr 6, poz. 51 i z 1969 r. Nr 3, poz. 28),
5)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1966 r. w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń przemysłu węglowego i zgrupowanych w nich kopalń oraz przedsiębiorstw wielozakładowych Zjednoczenia Energetyki i zakładów wchodzących w skład tych przedsiębiorstw (Monitor Polski Nr 15, poz. 87),
6)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 1966 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej niektórych przedsiębiorstw gospodarki rolnej objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski Nr 26, poz. 133),
7)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 1966 r. w sprawie zasad organizacji i finansowania wojewódzkich zjednoczeń przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa i wojewódzkich zjednoczeń przedsiębiorstw melioracyjnych (Monitor Polski Nr 26, poz. 134),
8)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1967 r. w sprawie rozliczeń związanych z wejściem w życie nowych zasad gospodarki finansowej państwowych biur projektów (Monitor Polski Nr 15, poz. 73),
9)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 października 1967 r. w sprawie gospodarki finansowej przedsiębiorstw wielozakładowych Zjednoczenia Przemysłu Gazowniczego (Monitor Polski Nr 60, poz. 283).
§  29.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do rozliczeń z budżetem z tytułu zysków osiąganych począwszy od 1971 r.
* Z dniem 10 sierpnia 1976 r. nin. zarządzenie traci moc w odniesieniu do jednostek organizacyjnych objętych zarządzeniem z dnia 15 lipca 1976 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu niektórych rozliczeń z budżetem państwowych organizacji gospodarczych objętych planem centralnym (M.P.76.32.138) - zob. § 15 ust. 2 powołanego zarządzenia.
1 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
2 § 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
3 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
4 § 1 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 1 lit. d) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
5 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
6 § 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
7 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
8 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
9 § 7 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
10 § 7 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
11 § 8 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
12 § 8 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 5 lit. b) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
13 § 9a dodany przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
14 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
15 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
16 § 12 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. a) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
17 § 12 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 9 lit. b) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
18 § 13a dodany przez § 1 pkt 10 zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
19 § 15 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
20 § 17 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 12 zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
21 § 18 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 13 lit. a) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
22 § 18 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 13 lit. b) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
23 § 19 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. a) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
24 § 19 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. b) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
25 § 19 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 14 lit. c) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
26 § 20 zmieniony przez § 1 pkt 15 zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
27 § 21 ust. 1 skreślony przez § 1 pkt 16 zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
28 § 22 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 17 lit. a) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
29 § 22 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 17 lit. a) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
30 § 22 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 17 lit. a) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
31 § 22 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 17 lit. b) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
32 § 22 ust. 4b dodany przez § 1 pkt 17 lit. b) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
33 § 22 ust. 4c dodany przez § 1 pkt 17 lit. b) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
34 § 22 ust. 4d dodany przez § 1 pkt 17 lit. b) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
35 § 22 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 17 lit. c) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
36 § 23 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 18 lit. a) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
37 § 23 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 18 lit. a) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
38 § 23 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 18 lit. b) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
39 § 24 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 19 zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
40 § 26 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 20 zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
41 Rozdział nr 5a dodany przez § 1 pkt 21 zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.