Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń z budżetem Państwa z tytułu zysków.

Monitor Polski

M.P.1973.36.220

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 lipca 1973 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń z budżetem Państwa z tytułu zysków.

Na podstawie art. 36 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami), § 70 i 75 pkt 1 uchwały nr 176 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń przemysłowych oraz budowlano-montażowych, objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski z 1971 r. Nr 26, poz. 166), § 42 i 47 pkt 1 uchwały nr 53 Rady Ministrów z dnia 9 marca 1973 r. w sprawie gospodarki finansowej objętych planowaniem terenowym państwowych przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, usług rolniczych i gospodarki komunalnej oraz ich zjednoczeń (Monitor Polski Nr 14, poz. 85), § 21 ust. 1 uchwały nr 30 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1967 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych biur projektów (Monitor Polski z 1972 r. Nr 28, poz. 157) oraz w związku z uchwałą nr 54 Rady Ministrów z dnia 9 marca 1973 r. w sprawie gospodarki finansowej zarządów budynków mieszkalnych (Monitor Polski Nr 14, poz. 86) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1971 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń z budżetem Państwa z tytułu zysków (Monitor Polski Nr 26, poz. 165) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) uchwały nr 53 Rady Ministrów z dnia 9 marca 1973 r. w sprawie gospodarki finansowej objętych planowaniem terenowym państwowych przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, usług rolniczych i gospodarki komunalnej oraz ich zjednoczeń (Monitor Polski Nr 14, poz. 85), zwanej dalej »uchwałą nr 53«",

b)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) uchwały nr 30 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1967 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych biur projektów (Monitor Polski z 1972 r. Nr 28, poz. 157), zwanej dalej »uchwałą nr 30 z 1967 r.«",

c)
w pkt 4 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem,
d)
dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) uchwały nr 54 Rady Ministrów z dnia 9 marca 1973 r. w sprawie gospodarki finansowej zarządów budynków mieszkalnych (Monitor Polski Nr 14, poz. 86), zwanej dalej »uchwałą nr 54«";

2)
w § 2:
a)
w pkt 1 dodaje się wyrazy "jak również zarząd budynków mieszkalnych",
b)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) zysk nienależny - oznacza zysk niezależny i nieprawidłowy w rozumieniu § 8 ust. 2 i 3 uchwały nr 176, § 7 ust. 2 i 3 uchwały nr 53, § 9 ust. 3 uchwały nr 54 i § 9 ust. 2 i 3 zarządzenia z dnia 16 grudnia 1970 r. oraz zysk nadmierny określony odrębnymi przepisami, jeżeli przepisy te nie przewidują odmiennych zasad rozliczeń tych zysków";

3)
w § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Za miesiące nie kończące kwartału przedsiębiorstwa, z wyjątkiem jednostek badawczych i zakładów doświadczalnych, dokonują zaliczkowych wpłat w wysokości 1/3 sumy wpłat z zysku, przewidzianych w § 5 ust. 1 pkt 5, w § 7 ust. 1, § 35 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 i w § 36 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 uchwały nr 176, ustalonej na dany kwartał w planie (projekcie planu) techniczno-ekonomicznym. W razie braku planu (projektu planu) zaliczkowe wpłaty z zysku powinny być wpłacone w wysokości 1/3 kwoty wpłaty z zysku, przewidzianej na ostatni kwartał w planie roku poprzedniego. W razie zmiany w ciągu roku normy (stawki) wpłat z zysku, określonej w powołanych wyżej przepisach, zaliczkowe wpłaty z zysku, poczynając od zaliczki za pierwszy miesiąc kwartału następującego po kwartale, w którym normę zmieniono, wynoszą 1/3 kwoty wpłaty przypadającej na dany kwartał, obliczonej przy stosowaniu nowej normy (stawki) wpłat. Wpłat zaliczkowych nie dokonuje się, jeżeli plan techniczno-ekonomiczny przewiduje na dany kwartał stratę.

2. Przedsiębiorstwa, w których występują w poszczególnych kwartałach istotne, sezonowe wahania w kształtowaniu się wielkości produkcji i zbytu, mogą przekazywać zaliczkowe wpłaty, o których mowa w ust. 1, w wysokości 1/3 kwoty obliczonej przez zastosowanie do zysku planowanego na dany kwartał stawki procentowej, wynikającej ze stosunku sumy planowanych rocznych wpłat z zysku do kwoty zysku planowanego na dany rok. Ustalona w ten sposób kwota zaliczek za poszczególny kwartał nie może być wyższa od sumy planowanych rocznych wpłat z zysku.";

4)
w § 7:
a)
ust. 1 pkt 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Przeciętne wartości oblicza się sumując wartości na początek roku i wartości według stanu na koniec poszczególnych kwartałów, licząc od początku roku, wynikające z właściwych sprawozdań finansowych, a w razie potrzeby z zapisów księgowych, z uwzględnieniem przepisów § 5 ust. 4 i 5 uchwały nr 176 i dzieląc otrzymaną sumę za pierwszy kwartał - przez 2, za dwa kwartały - przez 3, a za trzy kwartały - przez 4",

b)
dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Podziałowi przewidzianemu w § 5, 6 i 7 uchwały nr 176 podlega ta część zysku przedsiębiorstwa, która pozostaje po uprzednim zmniejszeniu zysku o kwotę zysku osiągniętego ze sprzedaży wyrobów produkcji uzupełniającej i wyodrębnionego ewidencyjnie w rachunkowości przedsiębiorstwa stosownie do § 3 uchwały nr 316 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1971 r. w sprawie podziału zysku z uzupełniającej produkcji artykułów rynkowych oraz korekty funduszu płac związanego z tą produkcją (Monitor Polski z 1972 r. Nr 6, poz. 37).";

5)
w § 8:
a)
w ust. 2 dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Za podstawę dokonywania odpisów z zysku rocznego na fundusz inwestycyjny albo na fundusz inwestycyjno-remontowy przyjmuje się przeciętne wartości stanu środków trwałych i ich umorzenia, ustalone stosownie do § 5 ust. 6 i § 6 ust. 3 uchwały nr 176.",

b)
dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Jeżeli stosownie do § 3 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1972 r. w sprawie zasad spłaty niektórych kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie inwestycji branżowych (Monitor Polski Nr 57, poz. 308) bank w umowie kredytowej zobowiąże przedsiębiorstwo podlegające rozbudowie lub modernizacji do przeznaczenia na finansowanie inwestycji, w okresie jej realizacji, także środków pochodzących z zysku osiągniętego przez przedsiębiorstwo w okresie realizacji inwestycji pozostałych po dokonaniu odpisów obowiązkowych oraz odpisów na finansowanie środków obrotowych i na fundusz inwestycyjno-remontowy (inwestycyjny), to:

1) ustalenie wysokości kwoty zysku przeznaczonej na finansowanie inwestycji będzie następowało na podstawie wyniku finansowego wykazanego w rocznych sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa,

2) na finansowanie inwestycji (pkt 1) może być przeznaczona kwota pozostałości zysku będąca w dyspozycji przedsiębiorstwa stosownie do § 5-7 uchwały nr 176.";

6)
dodaje się § 9a w brzmieniu:

"§ 9a. 1. Przedsiębiorstwa (kombinaty) zwalnia się od obowiązku przekazywania do budżetu wpłat z zysku przypadających od zysków osiągniętych z tytułu usług dla ludności, świadczonych w ramach działalności ubocznej, a nie stanowiących działalności podstawowej przedsiębiorstwa. Zwolnienie przysługuje pod warunkiem wyodrębnienia w ewidencji księgowej wyników uzyskanych z tytułu świadczenia tych usług.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy zysków osiągniętych z tytułu następujących usług świadczonych dla ludności:

1) naprawczych i konserwacji wyrobów przemysłowych trwałego użytku, w tym również usług radiowo-telewizyjnych,

2) związanych ze środkami transportu samochodowego,

3) budowlano-instalacyjnych,

4) pralniczych,

5) oftalmicznych, organizowanych przy współudziale państwowej służby zdrowia,

6) kulturalno-rozrywkowych,

7) turystycznych.";

7)
§ 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Jednostka rozliczająca, grupująca przedsiębiorstwa o różnym okresie rozliczeń oraz przedsiębiorstwa objęte różnymi zasadami gospodarki finansowej, sporządza odrębne rozliczenia dla każdej grupy tych przedsiębiorstw.";

8)
§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Za miesiące nie kończące kwartału jednostka rozliczająca przekazuje do budżetu zaliczkowe wpłaty z zysku. Podlegającą przekazaniu do budżetu zaliczkową wpłatę za poszczególne miesiące stanowi suma wpłat z zysku przypadających od zgrupowanych przedsiębiorstw (kombinatów), pomniejszona o 1/3 kwoty planowanego na dany kwartał odpisu na fundusz rezerwowy lub odpisu na fundusz środków obrotowych, a w razie braku podziału planu rocznego na kwartały - o 1/12 kwoty ustalonej z tytułu tych odpisów w planie rocznym.";

9)
w § 12:
a)
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) część pozostałości sumy dodatnich wyników przedsiębiorstw, zweryfikowanych przy rozliczeniach rocznych zgodnie z przepisami § 8 uchwały nr 176, i część pozostałości zysku centrali - po wyłączeniu zysku jednostek badawczych i zakładów (przedsiębiorstw) doświadczalnych - ustalona zgodnie z § 50 ust. 3 tej uchwały; ustalona w ten sposób wpłata podlega powiększeniu, jeżeli chodzi o zjednoczenie tworzące fundusz środków obrotowych - o 15% odpisów z zysku dokonanych na ten fundusz za okres objęty rozliczeniem",

b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Jednostki rozliczające, tworzące fundusz rezerwowy, dokonują odpisów z zysku na ten fundusz przewidzianych w § 50 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 176, stosując ustaloną normę procentową do sumy odpisów z zysku dokonanych przez przedsiębiorstwo na finansowanie zapasów (§ 6 ust. 2 oraz § 54 ust. 2 uchwały nr 176).";

10)
dodaje się § 13a w brzmieniu:

"§ 13a. Ulgi przewidziane w § 5 ust. 3 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1972 r. w sprawie zasad spłaty niektórych kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie inwestycji branżowych (Monitor Polski Nr 57, poz. 308) przyznawane są zjednoczeniom przez Ministra Finansów na wniosek właściwego ministra.";

11)
w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Za miesiące nie kończące kwartału przedsiębiorstwa obrotu zaopatrzeniowego dokonują zaliczkowych wpłat z zysku w wysokości 1/3 sumy wpłat z zysku, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, ustalonej na dany kwartał w planie techniczno-ekonomicznym.";

12)
w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przedsiębiorstwa budowlane i przedsiębiorstwa usług rolniczych przekazują wpłaty stosownie do decyzji prezydium wojewódzkiej rady narodowej bezpośrednio do budżetu właściwej rady narodowej (ust. 1) albo do zjednoczenia; zjednoczenie przekazuje wpłaty przypadające na podstawie § 6 ust. 3 pkt 3 i § 23 uchwały nr 53 na dochody budżetowe tej rady narodowej, której podlega, stosując odpowiednio przepisy ust. 1.";

13)
w § 18:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przy rozliczeniach kwartalnych i rocznych (wstępnych i ostatecznych) wpłatę z zysku ustala się:

1) w przedsiębiorstwach przemysłowych i w przedsiębiorstwach skupu i zaopatrzenia przedsiębiorstw przemysłu terenowego według zasad i w wysokości określonych w zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 marca 1973 r. w sprawie stawek wpłat z zysku do budżetu oraz przeznaczania zysku osiągniętego ze świadczenia usług dla ludności w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski Nr 17, poz. 105),

2) w zarządach budynków mieszkalnych - według zasad i w wysokości określonych w uchwale nr 54,

3) w pozostałych przedsiębiorstwach - według zasad i w wysokości określonych w uchwale nr 53, z tym że za rentowność przedsiębiorstw, dokonujących wpłat z zysku według stawek określonych w § 6 ust. 3 pkt 2 i pkt 4 tej uchwały uważa się stosunek zysku bilansowego - po potrąceniu zysku nienależnego oraz oprocentowania środków trwałych - do kosztów własnych ogółem, z uwzględnieniem - jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej - także przepisu § 16 ust. 3 pkt 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 26 marca 1973 r. w sprawie udzielania przedsiębiorstwom gospodarki komunalnej dopłat budżetowych oraz przeznaczania przez te przedsiębiorstwa zysku ze świadczenia na rzecz ludności usług pralniczych i farbiarskich (Monitor Polski Nr 17, poz. 106).",

b)
ust. 3 skreśla się;
14)
w § 19:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podstawę rozliczeń kwartalnych i rocznych (wstępnych i ostatecznych) przedsiębiorstw z tytułu wpłat z zysku, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 uchwały nr 53, stanowi zysk wykazany w sprawozdaniach finansowych, zmniejszony o podlegające przekazaniu do budżetu kwoty oprocentowania środków trwałych. Podstawę rozliczeń z tytułu wpłat z zysku zarządu budynków mieszkalnych stanowi ta część kwoty, o którą zysk przewyższa kwotę odpowiadającą 5% kosztów działalności podstawowej. Podstawę rozliczeń z tytułu wpłat z zysku przedsiębiorstw budowlanych i przedsiębiorstw usług rolniczych stanowi suma wartości brutto przeciętnego rocznego stanu środków trwałych i wartości przeciętnego rocznego stanu zapasów, ustalona z uwzględnieniem przepisów § 6 ust. 6 uchwały nr 53; przy dokonywaniu rozliczeń za okresy kwartalne stosuje się odpowiednio przepisy § 7 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 zarządzenia. Wysokość wpłat z zysku przypadających od przedsiębiorstwa ustala się stosując do podstawy rozliczenia obowiązujące stawki procentowe, a jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa budowlane i przedsiębiorstwa usług rolniczych - procentowe normy wpłat, ustalone przez zjednoczenie. Rozliczeń kwartalnych dokonuje się narastająco za okres od początku roku, stosując przepis § 7 ust. 3.",

b)
w ust. 2 wyrazy: "nr 177" zastępuje się wyrazami: "nr 53" i dodaje się wyrazy "i § 9 uchwały nr 54",
c)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Zjednoczenie w porozumieniu z właściwym wydziałem finansowym prezydium wojewódzkiej rady narodowej może zobowiązać przedsiębiorstwo do wstępnego ustalania zysku nienależnego za okresy kwartalne i rozliczania go zgodnie z przepisami § 7 uchwały nr 53; przekazane przez przedsiębiorstwo kwoty zysku nienależnego podlegają uwzględnieniu przy rozliczeniach rocznych.";

15)
§ 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. 1. Za miesiące nie kończące kwartału jednostka rozliczająca grupująca przedsiębiorstwa budowlane i przedsiębiorstwa usług rolniczych, przekazuje wpłatę z zysku do budżetu tej rady narodowej, której podlega, w wysokości 1/3 kwoty przewidzianej na dany kwartał w planie rocznym jednostki.

2. Podstawę rozliczeń kwartalnych i rocznych (wstępnych i ostatecznych) z tytułu wpłat z zysku jednostki rozliczającej (ust. 1) stanowi suma ustalonych w sposób określony w § 19 ust. 1 wartości brutto przeciętnego rocznego (kwartalnego) stanu środków trwałych i wartości przeciętnego rocznego (kwartalnego) stanu zapasów zgrupowanych przedsiębiorstw, z wyłączeniem wartości środków trwałych i wartości zapasów jednostek badawczych i zakładów (przedsiębiorstw) doświadczalnych,

3. Wysokość wpłaty z zysku podlegającej przekazaniu do budżetu za okresy kwartalne i za okres roczny przez jednostkę rozliczającą ustala się stosując do wartości określonych w ust. 2 normę procentową ustalaną przez Ministra Finansów (§ 6 ust. 3 pkt 3 uchwały nr 53).";

16)
w § 21 ust. 1 skreśla się;
17)
w § 22:
a)
ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"2. Biura projektów przekazują zaliczkowe wpłaty z zysku za miesiące nie kończące kwartału w wysokości 1/3 kwoty wpłaty ustalonej na dany kwartał w planie (projekcie planu) techniczno-ekonomicznym, a w braku podziału planu rocznego na kwartały - w wysokości 1/12 kwoty ustalonej w planie rocznym biura.

3. Biura projektów dokonują wpłat z zysku za okresy kwartalne na podstawie sprawozdań finansowych sporządzonych na koniec kwartału. Wpłatę z zysku stanowi taka część zysku, jaka pozostanie po dokonaniu wpłaty i odpisów, o których mowa w § 15 ust. 1 i w § 16 uchwały nr 30 z 1967 r.; przepis § 7 ust. 3 zarządzenia stosuje się odpowiednio.

4. Przy rozliczeniach rocznych (wstępnych i ostatecznych) przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio, z tym że rozliczeniu podlega zysk zweryfikowany zgodnie z § 18 uchwały nr 30 z 1967 r.; przepis § 8 ust. 1 zarządzenia stosuje się odpowiednio.",

b)
dodaje się ust. 4a, 4b, 4c i 4d w brzmieniu:

"4a. Przekazywana przez biuro projektów - stosownie do § 1 ust. 2 zarządzenia nr 28 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 października 1972 r. w sprawie cennika projektów inwestycji (Dziennik Budownictwa z 1972 r. nr 9, poz. 25) - na fundusz inwestycyjny jednostki nadrzędnej kwota, odpowiadająca 90% nadwyżki zysku, osiągniętego w skali rocznej ze sprzedaży wykonywanych siłami własnymi prac projektowych i prac związanych z projektowaniem inwestycji i remontów budowlanych - podlega uwzględnieniu w podziale zysku biura projektów, wpływając odpowiednio na zmniejszenie wpłaty zysku, podlegającej przy rozliczeniu rocznym przekazaniu do jednostki nadrzędnej lub do budżetu (§ 15 ust. 1 pkt 4 i § 16 uchwały nr 30 z 1967 r.).

4b. Kwotę nadwyżki, podlegającą przekazaniu na fundusz inwestycyjny zjednoczenia, oblicza się, stosując stawkę 90% do różnicy między kwotą zysku osiągniętego ze sprzedaży, o której mowa w ust. 4a, a kwotą stanowiącą równowartość 10% sumy uzyskanej z tej sprzedaży. Przy obliczeniu tym przyjmuje się za podstawę zysk zweryfikowany stosownie do obowiązujących przepisów.

4c. Jeżeli ministerstwo, któremu biuro projektów bezpośrednio podlega, albo jednostka nadrzędna objęta planowaniem centralnym, w której biuro projektów jest zgrupowane - nie tworzą funduszu inwestycyjnego, to pełna kwota nadwyżki zysku, o której mowa w ust. 4a, podlega rozliczeniu z budżetem, stosownie do § 16 uchwały nr 30 z 1967 r.

4d. Jeżeli jednostka nadrzędna objęta planowaniem terenowym nie tworzy funduszu inwestycyjnego, to 90% nadwyżki zysku (ust. 4a) podlega odprowadzeniu na rachunek terenowego funduszu inwestycyjnego.",

c)
w ust. 6 skreśla się wyraz "centralnego";
18)
w § 23:
a)
w ust. 2 pkt 1 wyrazy "do dnia 10" zastępuje się wyrazami "do dnia 15", a w pkt 2 po wyrazie "składania" dodaje się wyraz "zbiorczych",
b)
w ust. 3 wyrazy "do dnia 7" zastępuje się wyrazami "do dnia 10";
19)
w § 24 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Ograniczenie obowiązku składania sprawozdań finansowych za niektóre kwartały nie zwalnia przedsiębiorstw i jednostek rozliczających od sporządzania rozliczeń z budżetem za te okresy. Dane niezbędne do sporządzenia rozliczeń, których nie zawierają skrócone sprawozdania finansowe, powinny wynikać z urządzeń księgowych.";

20)
w § 26 skreśla się ust. 2;
21)
dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:

"5a. Zasady i tryb rozliczeń z budżetem z tytułu obciążeń funduszu premiowego pracowników umysłowych zatrudnionych na kierowniczych i samodzielnych stanowiskach pracy.

§ 27a. 1. Rozliczeń z budżetem z tytułu obciążenia funduszu premiowego dokonują państwowe przedsiębiorstwa i kombinaty przemysłowe, jak również zjednoczenia grupujące te przedsiębiorstwa i kombinaty, określone w rozdziale 1 uchwały nr 298 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1972 r. w sprawie premiowania pracowników umysłowych zatrudnionych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz w grupujących je zjednoczeniach (Monitor Polski Nr 56, poz. 297), zwanej dalej "uchwałą nr 298".

2. Podstawę obliczenia obciążenia funduszu premiowego utworzonego za dany rok stanowi przyrost tego funduszu w stosunku do jego wielkości wyjściowej, określonej w procencie do funduszu płac zasadniczych, lub część tego przyrostu, pozostała po utworzeniu rezerwy, przeznaczona na wypłatę premii pracownikom umysłowym zatrudnionym na kierowniczych i samodzielnych stanowiskach pracy, określonym w § 4 uchwały nr 298. Zasady i podstawy tworzenia funduszu premiowego oraz zasady tworzenia rezerwowego funduszu premiowego ustalają przepisy § 5, 6 i 7 tej uchwały. Wysokość kwoty obciążenia funduszu premiowego, podlegającej przekazaniu na dochody budżetowe, ustala się według zasad i skali określonych w § 7 ust. 5 uchwały nr 298.

3. Państwowe przedsiębiorstwa (kombinaty) przemysłowe, objęte planowaniem centralnym, których zyski są wyższe od sumy odpisów obowiązkowych, przewidzianych w § 5 ust. 1 uchwały nr 176, uwzględniają kwoty przypadającego funduszu premiowego (ust. 2) w rozliczeniu pozostałej części zysku, dokonywanym w myśl § 6 tej uchwały. Państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe objęte planowaniem terenowym uwzględniają w takim wypadku kwoty przypadającego funduszu premiowego w dokonanym stosownie do § 6 ust. 5 uchwały nr 53 rozliczeniu tej części zysku, jaka pozostaje po uwzględnieniu odpisów obowiązkowych.

4. Przy podziale pozostałej części zysku przedsiębiorstwa (ust. 3) kwoty przypadającego funduszu premiowego powinny być uwzględnione w pierwszej kolejności, przed odpisami z zysku przewidzianymi w § 6 uchwały nr 176 oraz w § 6 uchwały nr 53.

5. Obliczenia należnego obciążenia funduszu premiowego dokonuje się za poszczególne kwartały (ust. 6) i za okres roczny - na podstawie odpowiednich sprawozdań oraz zapisów księgowych.

6. Kwota odpisów na fundusz premiowy oraz kwota obciążenia funduszu premiowego powinna być wykazana w rozliczeniach kwartalnych z tytułu wpłat z zysku; do rozliczeń tych należy załączyć odpowiednie obliczenie obciążeń (ust. 12).

7. Rozliczeń kwartalnych dokonuje się systemem narastającym za okres od początku roku. Z należnego obciążenia na koniec kwartału objętego rozliczeniem potrąca się kwoty uiszczone poprzednio. Wpłaty z tytułu obciążenia funduszu premiowego za okresy kwartalne przekazuje się na dochody budżetowe w ciągu 5 dni, licząc od terminu ustalonego do składania sprawozdań finansowych na koniec okresu objętego rozliczeniem.

8. Rozliczenia roczne z tytułu obciążenia funduszu premiowego powinny być dokonywane wstępnie w ciągu 5 dni licząc od daty ustalonej do złożenia rocznego sprawozdania finansowego, a ostatecznie w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia tego sprawozdania. W terminach tych należy przekazywać do budżetu przypadające wpłaty obciążenia. Z należnej wpłaty rocznej podlegają potrąceniu kwoty wpłat przekazanych na podstawie rozliczeń kwartalnych.

9. Przepis § 23 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

10. Obowiązek obliczania i przekazywania wpłat do budżetu z tytułu obciążenia funduszu premiowego ciąży na:

1) objętych planowaniem centralnym:

a) przedsiębiorstwach (kombinatach) przemysłowych zgrupowanych w zjednoczeniach,

b) przedsiębiorstwach (kombinatach) przemysłowych podległych bezpośrednio ministrom,

c) centralach zjednoczeń grupujących przedsiębiorstwa (kombinaty) przemysłowe,

2) objętych planowaniem terenowym:

a) przedsiębiorstwach przemysłowych,

b) centralach zjednoczeń

- z tym że w centralach zjednoczeń (pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. b) obciążenie funduszu premiowego oblicza się od przyrostu funduszu premiowego pracowników centrali ponad poziom wyjściowy tego funduszu.

11. Wpłaty z tytułu obciążenia funduszu premiowego (ust. 2) przekazują:

1) objęte planowaniem centralnym:

a) przedsiębiorstwa (kombinaty) na dochody budżetu centralnego - do właściwego według siedziby zarządu przedsiębiorstwa wydziału finansowego prezydium powiatowej rady narodowej, (rady narodowej miasta stanowiącego powiat, dzielnicowej w mieście wyłączonym z województwa),

b) centrale zjednoczeń na dochody budżetu centralnego do właściwego według siedziby zjednoczenia wydziału finansowego prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa),

2) objęte planowaniem terenowym:

a) przedsiębiorstwa podległe prezydiom rad narodowych miast nie stanowiących powiatów - bezpośrednio na rachunki podstawowe właściwych prezydiów rad narodowych,

b) przedsiębiorstwa podległe prezydiom rad narodowych stopnia wojewódzkiego i powiatowego na dochody budżetów terenowych - do wydziału finansowego prezydium właściwej rady narodowej,

c) centrale zjednoczeń na dochody budżetów terenowych - do wydziałów finansowych prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).

12. Przedsiębiorstwa (kombinaty) i zjednoczenia przesyłają do wydziału finansowego prezydium rady narodowej właściwego do dokonywania kontroli ich rozliczeń obliczenie wysokości należnej wpłaty z tytułu obciążenia funduszu premiowego w terminach określonych w ust. 7 i 8.

13. Do należności budżetowych z tytułu obciążenia funduszu premiowego stosuje się odpowiednio przepisy dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami)."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.