Rozdział 6 - Przepisy końcowe. - Szczegółowe zasady i tryb rozliczeń przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń z budżetem Państwa z tytułu zysków.

Monitor Polski

M.P.1971.26.165

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1976 r.

6.

Przepisy końcowe.

§  28.
Traci moc:
1)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 1955 r. w sprawie rozliczeń z budżetami terenowymi z tytułu zysków i strat oraz środków obrotowych (Monitor Polski Nr 21, poz. 207),
2)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 1957 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu zysków i strat oraz środków obrotowych (Monitor Polski Nr 16, poz. 119),
3)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1965 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń z budżetami terenowymi państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski z 1965 r. Nr 66, poz. 377 i z 1968 r. Nr 40, poz. 280),
4)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1966 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu zysków i strat przedsiębiorstw, zjednoczeń i ministerstw (Monitor Polski z 1966 r. Nr 6, poz. 51 i z 1969 r. Nr 3, poz. 28),
5)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1966 r. w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń przemysłu węglowego i zgrupowanych w nich kopalń oraz przedsiębiorstw wielozakładowych Zjednoczenia Energetyki i zakładów wchodzących w skład tych przedsiębiorstw (Monitor Polski Nr 15, poz. 87),
6)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 1966 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej niektórych przedsiębiorstw gospodarki rolnej objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski Nr 26, poz. 133),
7)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 1966 r. w sprawie zasad organizacji i finansowania wojewódzkich zjednoczeń przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa i wojewódzkich zjednoczeń przedsiębiorstw melioracyjnych (Monitor Polski Nr 26, poz. 134),
8)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1967 r. w sprawie rozliczeń związanych z wejściem w życie nowych zasad gospodarki finansowej państwowych biur projektów (Monitor Polski Nr 15, poz. 73),
9)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 października 1967 r. w sprawie gospodarki finansowej przedsiębiorstw wielozakładowych Zjednoczenia Przemysłu Gazowniczego (Monitor Polski Nr 60, poz. 283).
§  29.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do rozliczeń z budżetem z tytułu zysków osiąganych począwszy od 1971 r.