Zasady gospodarki finansowej niektórych przedsiębiorstw gosodarki rolnej objętych planowaniem terenowym.

Monitor Polski

M.P.1966.26.133

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 maja 1966 r.
w sprawie zasad gospodarki finansowej niektórych przedsiębiorstw gospodarki rolnej objętych planowaniem terenowym.

Na podstawie § 1 ust. 3 i § 24 uchwały nr 280 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski Nr 61, poz. 320) zarządza się, co następuje:
Przepisy uchwały nr 280 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski Nr 61, poz. 320), zwanej dalej "uchwałą", rozciąga się na:
1)
przedsiębiorstwa mechanizacji rolnictwa, zgrupowane w wojewódzkich zjednoczeniach przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa,
2)
przedsiębiorstwa konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych, zgrupowane w wojewódzkich zjednoczeniach przedsiębiorstw melioracyjnych,
3)
wojewódzkie przedsiębiorstwa wylęgu drobiu,

z uwzględnieniem zmian wynikających z zarządzenia.

Przedsiębiorstwa wymienione w § 1 dokonują wpłat z zysku do budżetu według stawek określonych w tabeli stanowiącej załącznik do uchwały.
Przedsiębiorstwa, z wyjątkiem wymienionych w § 1 pkt 3, dokonują rozliczeń z budżetem wojewódzkiej rady narodowej za pośrednictwem zjednoczeń wojewódzkich.
Przedsiębiorstwa wymienione w § 1 pkt 1 finansują z funduszu inwestycyjno-remontowego własne inwestycje produkcyjne oraz remonty kapitalne i bieżące.
Przedsiębiorstwa, których działalność ma charakter sezonowy, otrzymują z właściwych oddziałów Banku Rolnego w poszczególnych kwartałach planowo deficytowych kredyt barkowy na pokrycie okresowych strat do wysokości sum wynikających z planu na dany kwartał. Kredyt ten podlega spłacie z zysków wygospodarowanych w innych kwartałach.
Do przedsiębiorstw stosuje się przepisy:
1)
zarządzenia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1965 r. w sprawie rozliczeń związanych z wejściem w życie nowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski Nr 66, poz. 375),
2)
zarządzenia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1965 r. w sprawie ustalenia wysokości procentowego udziału pokrycia środków obrotowych państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski Nr 66, poz. 376),
3)
zarządzenia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1965 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń z budżetami terenowymi państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski Nr 66, poz. 377), z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego zarządzenia,
4)
zarządzenia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1965 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu dokonywania odpisów na fundusze rezerwowy, rozwoju i inwestycyjno-remontowy przez państwowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objęte planowaniem terenowym (Monitor Polski Nr 66, poz. 378), z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego zarządzenia.
Do przedsiębiorstw nie mają zastosowania przepisy § 3 i § 4 uchwały, a nadto do przedsiębiorstw wymienionych w § 1 pkt 1 i 2 - przepis § 2 uchwały.
Przepisy §§ 3, 5, 6 pkt 3 i 4 oraz. § 7 stosuje się również do przedsiębiorstw:
1)
robót wodno-melioracyjnych zgrupowanych w wojewódzkich zjednoczeniach przedsiębiorstw melioracyjnych,
2)
budowlano-montażowych państwowych gospodarstw rolnych, zgrupowanych w wojewódzkich, zjednoczeniach państwowych gospodarstw rolnych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1966 r.