Rozdział 5a - Zasady i tryb rozliczeń z budżetem z tytułu obciążeń funduszu premiowego pracowników umysłowych zatrudnionych na kierowniczych i samodzielnych stanowiskach pracy. 41 - Szczegółowe zasady i tryb rozliczeń przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń z budżetem Państwa z tytułu zysków.

Monitor Polski

M.P.1971.26.165

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1976 r.

5a.

Zasady i tryb rozliczeń z budżetem z tytułu obciążeń funduszu premiowego pracowników umysłowych zatrudnionych na kierowniczych i samodzielnych stanowiskach pracy. 41

§  27a.
1.
Rozliczeń z budżetem z tytułu obciążenia funduszu premiowego dokonują państwowe przedsiębiorstwa i kombinaty przemysłowe, jak również zjednoczenia grupujące te przedsiębiorstwa i kombinaty, określone w rozdziale 1 uchwały nr 298 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1972 r. w sprawie premiowania pracowników umysłowych zatrudnionych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz w grupujących je zjednoczeniach (Monitor Polski Nr 56, poz. 297), zwanej dalej "uchwałą nr 298".
2.
Podstawę obliczenia obciążenia funduszu premiowego utworzonego za dany rok stanowi przyrost tego funduszu w stosunku do jego wielkości wyjściowej, określonej w procencie do funduszu płac zasadniczych, lub część tego przyrostu, pozostała po utworzeniu rezerwy, przeznaczona na wypłatę premii pracownikom umysłowym zatrudnionym na kierowniczych i samodzielnych stanowiskach pracy, określonym w § 4 uchwały nr 298. Zasady i podstawy tworzenia funduszu premiowego oraz zasady tworzenia rezerwowego funduszu premiowego ustalają przepisy § 5, 6 i 7 tej uchwały. Wysokość kwoty obciążenia funduszu premiowego, podlegającej przekazaniu na dochody budżetowe, ustala się według zasad i skali określonych w § 7 ust. 5 uchwały nr 298.
3.
Państwowe przedsiębiorstwa (kombinaty) przemysłowe, objęte planowaniem centralnym, których zyski są wyższe od sumy odpisów obowiązkowych, przewidzianych w § 5 ust. 1 uchwały nr 176, uwzględniają kwoty przypadającego funduszu premiowego (ust. 2) w rozliczeniu pozostałej części zysku, dokonywanym w myśl § 6 tej uchwały. Państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe objęte planowaniem terenowym uwzględniają w takim wypadku kwoty przypadającego funduszu premiowego w dokonanym stosownie do § 6 ust. 5 uchwały nr 53 rozliczeniu tej części zysku, jaka pozostaje po uwzględnieniu odpisów obowiązkowych.
4.
Przy podziale pozostałej części zysku przedsiębiorstwa (ust. 3) kwoty przypadającego funduszu premiowego powinny być uwzględnione w pierwszej kolejności, przed odpisami z zysku przewidzianymi w § 6 uchwały nr 176 oraz w § 6 uchwały nr 53.
5.
Obliczenia należnego obciążenia funduszu premiowego dokonuje się za poszczególne kwartały (ust. 6) i za okres roczny - na podstawie odpowiednich sprawozdań oraz zapisów księgowych.
6.
Kwota odpisów na fundusz premiowy oraz kwota obciążenia funduszu premiowego powinna być wykazana w rozliczeniach kwartalnych z tytułu wpłat z zysku; do rozliczeń tych należy załączyć odpowiednie obliczenie obciążeń (ust. 12).
7.
Rozliczeń kwartalnych dokonuje się systemem narastającym za okres od początku roku. Z należnego obciążenia na koniec kwartału objętego rozliczeniem potrąca się kwoty uiszczone poprzednio. Wpłaty z tytułu obciążenia funduszu premiowego za okresy kwartalne przekazuje się na dochody budżetowe w ciągu 5 dni, licząc od terminu ustalonego do składania sprawozdań finansowych na koniec okresu objętego rozliczeniem.
8.
Rozliczenia roczne z tytułu obciążenia funduszu premiowego powinny być dokonywane wstępnie w ciągu 5 dni licząc od daty ustalonej do złożenia rocznego sprawozdania finansowego, a ostatecznie w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia tego sprawozdania. W terminach tych należy przekazywać do budżetu przypadające wpłaty obciążenia. Z należnej wpłaty rocznej podlegają potrąceniu kwoty wpłat przekazanych na podstawie rozliczeń kwartalnych.
9.
Przepis § 23 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
10.
Obowiązek obliczania i przekazywania wpłat do budżetu z tytułu obciążenia funduszu premiowego ciąży na:
1)
objętych planowaniem centralnym:
a)
przedsiębiorstwach (kombinatach) przemysłowych zgrupowanych w zjednoczeniach,
b)
przedsiębiorstwach (kombinatach) przemysłowych podległych bezpośrednio ministrom,
c)
centralach zjednoczeń grupujących przedsiębiorstwa (kombinaty) przemysłowe,
2)
objętych planowaniem terenowym:
a)
przedsiębiorstwach przemysłowych,
b)
centralach zjednoczeń

- z tym że w centralach zjednoczeń (pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. b) obciążenie funduszu premiowego oblicza się od przyrostu funduszu premiowego pracowników centrali ponad poziom wyjściowy tego funduszu.

11.
Wpłaty z tytułu obciążenia funduszu premiowego (ust. 2) przekazują:
1)
objęte planowaniem centralnym:
a)
przedsiębiorstwa (kombinaty) na dochody budżetu centralnego - do właściwego według siedziby zarządu przedsiębiorstwa wydziału finansowego prezydium powiatowej rady narodowej, (rady narodowej miasta stanowiącego powiat, dzielnicowej w mieście wyłączonym z województwa),
b)
centrale zjednoczeń na dochody budżetu centralnego do właściwego według siedziby zjednoczenia wydziału finansowego prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa),
2)
objęte planowaniem terenowym:
a)
przedsiębiorstwa podległe prezydiom rad narodowych miast nie stanowiących powiatów - bezpośrednio na rachunki podstawowe właściwych prezydiów rad narodowych,
b)
przedsiębiorstwa podległe prezydiom rad narodowych stopnia wojewódzkiego i powiatowego na dochody budżetów terenowych - do wydziału finansowego prezydium właściwej rady narodowej,
c)
centrale zjednoczeń na dochody budżetów terenowych - do wydziałów finansowych prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
12.
Przedsiębiorstwa (kombinaty) i zjednoczenia przesyłają do wydziału finansowego prezydium rady narodowej właściwego do dokonywania kontroli ich rozliczeń obliczenie wysokości należnej wpłaty z tytułu obciążenia funduszu premiowego w terminach określonych w ust. 7 i 8.
13.
Do należności budżetowych z tytułu obciążenia funduszu premiowego stosuje się odpowiednio przepisy dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami).
41 Rozdział nr 5a dodany przez § 1 pkt 21 zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.