Rozdział 3 - Zasady i tryb rozliczeń jednostek objętych planowaniem terenowym. - Szczegółowe zasady i tryb rozliczeń przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń z budżetem Państwa z tytułu zysków.

Monitor Polski

M.P.1971.26.165

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1976 r.

3.

Zasady i tryb rozliczeń jednostek objętych planowaniem terenowym.

§  17.
1.
Przedsiębiorstwa objęte planowaniem terenowym przekazują wpłaty z zysku do budżetów rad narodowych, którym bezpośrednio podlegają. Wpłaty te powinny być przekazywane na rachunek dochodów budżetowych do wydziału finansowego (referatu finansowego lub innego właściwego organu) prezydium właściwej rady narodowej.
2. 20
Przedsiębiorstwa budowlane i przedsiębiorstwa usług rolniczych przekazują wpłaty stosownie do decyzji prezydium wojewódzkiej rady narodowej bezpośrednio do budżetu właściwej rady narodowej (ust. 1) albo do zjednoczenia; zjednoczenie przekazuje wpłaty przypadające na podstawie § 6 ust. 3 pkt 3 i § 23 uchwały nr 53 na dochody budżetowe tej rady narodowej, której podlega, stosując odpowiednio przepisy ust. 1.
§  18.
1.
Za miesiące nie kończące kwartału przedsiębiorstwa przekazują zaliczkowe wpłaty z zysku w wysokości 1/3 wpłaty z zysku ustalonej w planie techniczno-ekonomicznym na dany kwartał.
2. 21
Przy rozliczeniach kwartalnych i rocznych (wstępnych i ostatecznych) wpłatę z zysku ustala się:
1)
w przedsiębiorstwach przemysłowych i w przedsiębiorstwach skupu i zaopatrzenia przedsiębiorstw przemysłu terenowego według zasad i w wysokości określonych w zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 marca 1973 r. w sprawie stawek wpłat z zysku do budżetu oraz przeznaczania zysku osiągniętego ze świadczenia usług dla ludności w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski Nr 17, poz. 105),
2)
w zarządach budynków mieszkalnych - według zasad i w wysokości określonych w uchwale nr 54,
3)
w pozostałych przedsiębiorstwach - według zasad i w wysokości określonych w uchwale nr 53, z tym że za rentowność przedsiębiorstw, dokonujących wpłat z zysku według stawek określonych w § 6 ust. 3 pkt 2 i pkt 4 tej uchwały uważa się stosunek zysku bilansowego - po potrąceniu zysku nienależnego oraz oprocentowania środków trwałych - do kosztów własnych ogółem, z uwzględnieniem - jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej - także przepisu § 16 ust. 3 pkt 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 26 marca 1973 r. w sprawie udzielania przedsiębiorstwom gospodarki komunalnej dopłat budżetowych oraz przeznaczania przez te przedsiębiorstwa zysku ze świadczenia na rzecz ludności usług pralniczych i farbiarskich (Monitor Polski Nr 17, poz. 106).
3. 22
(skreślony).
§  19.
1. 23
Podstawę rozliczeń kwartalnych i rocznych (wstępnych i ostatecznych) przedsiębiorstw z tytułu wpłat z zysku, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 uchwały nr 53, stanowi zysk wykazany w sprawozdaniach finansowych, zmniejszony o podlegające przekazaniu do budżetu kwoty oprocentowania środków trwałych. Podstawę rozliczeń z tytułu wpłat z zysku zarządu budynków mieszkalnych stanowi ta część kwoty, o którą zysk przewyższa kwotę odpowiadającą 5% kosztów działalności podstawowej. Podstawę rozliczeń z tytułu wpłat z zysku przedsiębiorstw budowlanych i przedsiębiorstw usług rolniczych stanowi suma wartości brutto przeciętnego rocznego stanu środków trwałych i wartości przeciętnego rocznego stanu zapasów, ustalona z uwzględnieniem przepisów § 6 ust. 6 uchwały nr 53; przy dokonywaniu rozliczeń za okresy kwartalne stosuje się odpowiednio przepisy § 7 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 zarządzenia. Wysokość wpłat z zysku przypadających od przedsiębiorstwa ustala się stosując do podstawy rozliczenia obowiązujące stawki procentowe, a jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa budowlane i przedsiębiorstwa usług rolniczych - procentowe normy wpłat, ustalone przez zjednoczenie. Rozliczeń kwartalnych dokonuje się narastająco za okres od początku roku, stosując przepis § 7 ust. 3.
2. 24
Przy rozliczeniu rocznym ostatecznym podstawą ustalenia wpłaty z zysku do budżetu jest zysk wykazany w zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym, zweryfikowanym zgodnie z przepisami § 7 uchwały nr 53 i § 9 uchwały nr 54.
3.
Przedsiębiorstwa obowiązane są przekazać wpłaty z tytułu zysku nienależnego do budżetu właściwej rady narodowej lub do zjednoczenia odrębnie od pozostałych wpłat z zysku.
4. 25
Zjednoczenie w porozumieniu z właściwym wydziałem finansowym prezydium wojewódzkiej rady narodowej może zobowiązać przedsiębiorstwo do wstępnego ustalania zysku nienależnego za okresy kwartalne i rozliczania go zgodnie z przepisami § 7 uchwały nr 53; przekazane przez przedsiębiorstwo kwoty zysku nienależnego podlegają uwzględnieniu przy rozliczeniach rocznych.
§  20. 26
1.
Za miesiące nie kończące kwartału jednostka rozliczająca grupująca przedsiębiorstwa budowlane i przedsiębiorstwa usług rolniczych, przekazuje wpłatę z zysku do budżetu tej rady narodowej, której podlega, w wysokości 1/3 kwoty przewidzianej na dany kwartał w planie rocznym jednostki.
2.
Podstawę rozliczeń kwartalnych i rocznych (wstępnych i ostatecznych) z tytułu wpłat z zysku jednostki rozliczającej (ust. 1) stanowi suma ustalonych w sposób określony w § 19 ust. 1 wartości brutto przeciętnego rocznego (kwartalnego) stanu środków trwałych i wartości przeciętnego rocznego (kwartalnego) stanu zapasów zgrupowanych przedsiębiorstw, z wyłączeniem wartości środków trwałych i wartości zapasów jednostek badawczych i zakładów (przedsiębiorstw) doświadczalnych,
3.
Wysokość wpłaty z zysku podlegającej przekazaniu do budżetu za okresy kwartalne i za okres roczny przez jednostkę rozliczającą ustala się stosując do wartości określonych w ust. 2 normę procentową ustalaną przez Ministra Finansów (§ 6 ust. 3 pkt 3 uchwały nr 53).
§  21.
1. 27
(skreślony).
2.
Jednostka rozliczająca obowiązana jest odrębnie od pozostałych wpłat z zysku przekazać do budżetu zyski nienależne zgrupowanych przedsiębiorstw.
20 § 17 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 12 zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
21 § 18 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 13 lit. a) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
22 § 18 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 13 lit. b) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
23 § 19 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. a) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
24 § 19 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. b) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
25 § 19 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 14 lit. c) zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
26 § 20 zmieniony przez § 1 pkt 15 zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.
27 § 21 ust. 1 skreślony przez § 1 pkt 16 zarządzenia z dnia 28 lipca 1973 r. (M.P.73.36.220) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1973 r.