Gospodarka finansowa państwowych biur projektów.

Monitor Polski

M.P.1972.28.157 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1974 r.

UCHWAŁA Nr 30
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 lutego 1967 r.
w sprawie gospodarki finansowej państwowych biur projektów.

Na podstawie art. 9 i 25 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Przepisy niniejszej uchwały dotyczą państwowych biur projektów objętych planowaniem centralnym i terenowym oraz ośrodków, które stosownie do § 3 ust. 2 uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1970 r. w sprawie tworzenia i zasad działania ośrodków badawczo-rozwojowych (Monitor Polski Nr 43, poz. 340) zachowały prawo do stosowania systemu finansowego biur projektów, zwanych dalej "biurami projektów".
2. 1
Ilekroć w uchwale jest mowa o jednostkach nadrzędnych biur projektów, należy przez to rozumieć centrale zjednoczeń, ministerstwa lub rady narodowe, którym biura projektów podlegają bezpośrednio.

Fundusze biur projektów.

§  2.
1.
Biura projektów tworzą i dysponują następującymi funduszami:
1)
funduszem statutowym,
2)
funduszem inwestycyjnym,
3)
funduszem gwarancyjnym,
4)
funduszem prac studialnych,
5)
funduszem konkursowym.
2.
Biura projektów mogą również tworzyć i dysponować innymi funduszami - na podstawie odrębnych przepisów.

a) Fundusz statutowy

§  3.
1.
Fundusz statutowy biura projektów odzwierciedla wartość jego środków trwałych, wartości niematerialne i prawne oraz zachodzące w nich zmiany.
2.
Zasady zwiększania lub zmniejszania funduszu statutowego regulują odrębne przepisy.
§  4.
W nowo powstałych biurach projektów fundusz statutowy stanowi równowartość otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych.

b) Fundusz inwestycyjny

§  5.
1.
Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszu inwestycyjnego regulują przepisy o finansowaniu inwestycji jednostek państwowych.
2.
Środki funduszu inwestycyjnego gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.
§  6.
1.
Biura projektów dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości środków trwałych w wysokości wynikającej z części stawek amortyzacyjnych przeznaczonej na wymianę. Zasady wykorzystania odpisów amortyzacyjnych regulują przepisy o finansowaniu inwestycji jednostek państwowych.
2.
Biura projektów finansują wszelkie remonty środków trwałych bezpośrednio w ciężar kosztów z możliwością ich rozliczenia w czasie (rozliczenia międzyokresowe).

c) Fundusz gwarancyjny

§  7.
1.
Fundusz gwarancyjny biur projektów tworzy się z następujących źródeł:
1)
z części zysku przeznaczonej na ten cel do dyspozycji biura projektów,
2)
z odszkodowań otrzymanych od zamawiającego za niedostarczenie w terminie danych niezbędnych do projektowania oraz z innych odszkodowań otrzymanych w związku z wykonywaniem zadań,
3)
z kwot premii nie rozdysponowanych lub potrąconych pracownikom biura projektów za nieterminowość lub wady w dokumentacji bądź z tytułu innych uchybień w pracy,
4)
z innych wpływów określonych odrębnymi przepisami.
2.
Środki funduszu gwarancyjnego gromadzi się na odrębnym rachunku bankowym.
§  8.
1.
Fundusz gwarancyjny przeznaczony jest na:
1)
zabezpieczenie odpowiedzialności finansowej biura z tytułu odszkodowań i kar umownych płaconych przez biuro w związku z wykonywaniem dokumentacji (np. za niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji, ujawnione wady w dokumentacji i związane z tym prace poprawkowe i dodatkowe),
2)
pokrycie kosztów usunięcia wad w dokumentacji, po uprzednim stwierdzeniu, iż koszty te nie mogą obciążyć pracowników biura; wartości prac związanych z usunięciem wad w dokumentacji nie zalicza się do wartości produkcji biura projektów.
2. 2
Z pozostałości funduszu gwarancyjnego na koniec roku - po zatwierdzeniu bilansu - połowa przechodzi na następny rok i służy na cele wymienione w ust. 1, a drugą połowę przeznacza się na nie objęte funduszem płac nagrody specjalne za osiągnięcie planowanych lub lepszych niż planowane efektów inwestycyjnych.
§  9. 3
(skreślony).
§  10.
1. 4
Kwoty na nagrody specjalne (§ 8 ust. 2) podlegają przekazaniu na odrębny rachunek bankowy, na którym gromadzone są również środki funduszu nagród specjalnych, wydzielanego z osobowego funduszu płac.
2.
Zasady dokonywania wypłat nagród specjalnych za osiągnięcie (po zrealizowaniu i rozliczeniu zaprojektowanych inwestycji) planowanych lub lepszych niż planowane efektów inwestycyjnych określają odrębne przepisy.
§  11.
Jeżeli kwoty funduszu gwarancyjnego nie wystarczą w danym roku na pokrycie zapłaconych przez biuro projektów odszkodowań i kar umownych oraz na pokrycie kosztów poprawek, wówczas różnica podlega pokryciu przejściowo ze środków obrotowych, refundowanych następnie z najbliższych wpływów środków funduszu gwarancyjnego.

d) Fundusz prac studialnych

§  12.
1.
Fundusz prac studialnych przeznaczony jest na finansowanie prac studialnych wykonywanych na potrzeby wewnętrzne biura projektów, zwanych dalej "pracami studialnymi".
2.
Fundusz prac studialnych tworzy się w ciężar kosztów własnych w określonym procencie od wartości produkcji sprzedanej, wykonanej siłami własnymi według normy ustalonej przez jednostkę nadrzędną na okres co najmniej dwóch lat. Norma ta może być zróżnicowana dla poszczególnych biur projektów w zależności od istniejących potrzeb. Upoważnia się dyrektora biura projektów do przekroczenia w ciągu roku tej normy o 1/10, jeśli środki finansowe funduszu zostały całkowicie wyczerpane, a jednocześnie niezbędne jest wykonanie dalszych prac studialnych.
3. 5
Normę procentową, o której mowa w ust. 2, dla całości biur projektów w jednym ministerstwie ustala właściwy minister w porozumieniu z Ministrem Finansów, a w odniesieniu do biur projektów podległych radom narodowym - wojewoda, prezydent miasta wyłączonego z województwa w porozumieniu z Ministrem Finansów.
4.
Odpisy na fundusz prac studialnych dokonywane są nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału.
5.
Środki funduszu prac studialnych gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.
§  13.
1.
Ze środków funduszu prac studialnych powinny być pokrywane koszty rzeczywiste tych prac, wykonanych we własnym zakresie lub zleconych do wykonania innym jednostkom.
2.
Koszt rzeczywisty prac studialnych wykonanych we własnym zakresie (ust. 1) obejmuje robociznę bezpośrednią wraz z narzutami na ubezpieczenia społeczne oraz narzut kosztów ogólnych biura projektów. Fundusz płac zużyty na prace studialne nie jest zaliczany do funduszu płac wykorzystanego na cele produkcyjne.
3.
Nie wykorzystane w danym roku środki funduszu prac studialnych przechodzą na następny rok.

e) Fundusz konkursowy

§  14.
1.
Fundusz konkursowy przeznaczony jest na finansowanie wykonania przez biuro projektów prac konkursowych.
2.
Fundusz konkursowy tworzony jest w określonym procencie od wartości sprzedanych prac projektowych wykonanych siłami własnymi oraz z kwot stanowiących nagrody i wyróżnienia uzyskane przez biura w wyniku rozstrzygnięcia konkursów.
3.
Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarki funduszem ustala Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Rozliczenie zysków i strat.

§  15.
1.
Zysk biura projektów dzieli się na następujące cele według podanej niżej kolejności:
1)
oprocentowanie środków trwałych,
2) 6
odpis na fundusz inwestycyjny biura projektów - według określonego dla jednostki nadrzędnej przez Ministra Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych) lub przez wojewodę, prezydenta miasta wyłączonego z województwa wieloletniego procentowego wskaźnika, liczonego od wartości brutto środków trwałych z wyłączeniem środków trwałych zaliczanych do grupy 1 i 2 klasyfikacji środków trwałych; odpis ten ulega odpowiedniemu zwiększeniu w zależności od stopnia umorzenia środków trwałych; w uzasadnionych wypadkach jednostka nadrzędna może zróżnicować wieloletnie wskaźniki procentowe odpisów na fundusz inwestycyjny dla poszczególnych przedsiębiorstw w granicach ustalonego dla niej wskaźnika,
3) 7
odpis na fundusz gwarancyjny według dwuletniej procentowej normy, liczonej od zysku zmniejszonego o odpis na oprocentowanie środków trwałych, określonej przez jednostkę nadrzędną w granicach normy ustalonej na ten okres przez właściwego ministra lub wojewodę, prezydenta miasta wyłączonego z województwa w porozumieniu z Ministrem Finansów,
4)
odpisy na inne cele, jeżeli obowiązujące przepisy przewidują dokonywanie takich odpisów.
2.
Jeżeli osiągnięty zysk nie wystarcza na pokrycie wpłaty wymienionej w ust. 1 pkt 1, brakującą kwotą biuro projektów obciąża fundusz statutowy. Niedobór funduszu statutowego powstały z tego tytułu może być pokrywany przez jednostkę nadrzędną.
§  16.
Zysk biura projektów pozostały po potrąceniu odpisów wymienionych w § 15 ust. 1 podlega wpłacie do jednostki nadrzędnej lub bezpośrednio do budżetu. Kierownik jednostki nadrzędnej może ustalić dla biura projektów procentową normę pozostałości zysku na dodatkowe zasilenie funduszu inwestycyjnego. Wynikająca z tej normy planowana i wykorzystana suma dodatkowego odpisu na fundusz inwestycyjny nie może przekraczać sumy odpisu podstawowego na ten fundusz, określonego w § 15 ust. 1 pkt 2.
§  17.
1.
Biura projektów dokonują wpłat z zysku na rachunek jednostki nadrzędnej lub bezpośrednio do budżetu.
2.
Wpłaty z zysku dokonywane są przez biura projektów zaliczkowo na podstawie okresowych sprawozdań finansowych. Po zakończeniu roku wpłaty dokonywane są w sposób następujący:
1)
wstępnie - na podstawie nie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego,
2)
ostatecznie - na podstawie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego.
§  18.
1.
Przed dokonaniem ostatecznego rozliczenia zysku z jego kwoty eliminuje się:
1)
zysk niezależny od działalności biura projektów,
2)
zysk nieprawidłowy.
2.
Za zysk niezależny od działalności biura projektów uważa się zysk osiągnięty w wyniku zmian cen, taryf i płac, stawek amortyzacyjnych, stawek ubezpieczeniowych lub podatkowych, jeżeli decyzje w sprawie tych zmian ustalają, że jest to zysk niezależny od działalności przedsiębiorstwa, oraz w wyniku zmian metodologicznych i organizacyjnych.
3.
Za nieprawidłowy uważa się zysk osiągnięty przez biuro projektów w sposób naruszający interes społeczny lub obowiązujące przepisy, np. wskutek zastosowania niewłaściwych cen i taryf, ujmowania w fakturach nie wykonanych prac.
4.
Zysk niezależny od działalności biura projektów podlega przekazaniu:
1)
w wysokości 15% na rachunek funduszu rezerwowego lub funduszu środków obrotowych jednostki nadrzędnej, jeżeli zysk ten został ujawniony przez samo biuro projektów lub jednostkę nadrzędną, a w pozostałej wysokości do budżetu,
2) 8
w wysokości 100% do budżetu, jeżeli zysk ten został ujawniony przez organy kontroli zewnętrznej, bank lub terenowy organ administracji państwowej.
5.
Kwota odpowiadająca 150% sumy zysku nieprawidłowego podlega przekazaniu:
1)
w wysokości 85% do budżetu i 15% na rachunek funduszu rezerwowego (funduszu środków obrotowych) jednostki nadrzędnej, jeżeli zysk nieprawidłowy został ujawniony przez jednostkę nadrzędną,
2) 9
w 100% do budżetu, jeżeli zysk nieprawidłowy został ujawniony przez organy kontroli zewnętrznej, bank lub terenowy organ administracji państwowej.
6.
Jeżeli zysk nieprawidłowy ujawniony został przez samo biuro projektów, przekazaniu do budżetu podlega kwota odpowiadająca 100% tego zysku.
7.
Przepisy ust. 1-6 mają zastosowanie zarówno do biur projektów planowo rentownych, jak i odpowiednio do biur planowo deficytowych.

Finansowanie środków obrotowych.

§  19.
1.
Środki obrotowe biur projektów są finansowane w całości kredytem bankowym. Udzielając kredytu bank zmniejsza jego wysokość o występujące w biurze projektów zobowiązania prawidłowe.
2.
Do zobowiązań prawidłowych zalicza się nie przeterminowane zobowiązania biura projektów, w szczególności z tytułu:
1)
płac,
2)
ubezpieczeń społecznych,
3)
rozliczeń międzyokresowych biernych,
4)
rozliczeń za dostawy, roboty i usługi,
5)
wpłat z zysku na rzecz jednostki nadrzędnej lub bezpośrednio do budżetu.

Przepisy szczególne.

§  20.
1. 10
W celu uwzględnienia specyficznych warunków branżowych niektórych biur projektów Minister Finansów może, z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego ministra w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych i właściwym ministrem, wprowadzić w stosunku do tych biur projektów określone odstępstwa od poszczególnych przepisów niniejszej uchwały, z zachowaniem jednak podstawowych zasad wynikających z tej uchwały.
2.
Przepisy, o których mowa w ust. 1, mogą w szczególności dotyczyć tworzenia niektórych funduszów biur projektów oraz gospodarki tymi funduszami.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  21.
1.
Upoważnia się Ministra Finansów do wydania szczegółowych przepisów wykonawczych, dotyczących w szczególności trybu rozliczeń z budżetem oraz rozliczeń związanych z wejściem w życie zasad gospodarki finansowej biur projektów, objętych niniejszą uchwałą.
2.
Upoważnia się Ministra Finansów do zmiany zasad finansowania prac studialnych i konkursowych w biurach projektów przez zniesienie dotychczasowych funduszów prac studialnych i konkursowego oraz wprowadzenie zasady finansowania tych prac w ciężar kosztów biur projektów.
§  22.
Nie wykorzystane środki funduszu inwestycyjno-remontowego przechodzą z dniem 1 stycznia 1972 r. na fundusz inwestycyjny. Po dniu 1 stycznia 1972 r. z funduszu inwestycyjnego mogą być opłacane zobowiązania z tytułu wykonania do dnia 31 grudnia 1971 r. remontów kapitalnych.
§  23.
Do biur projektów nie mają zastosowania przepisy:
1)
uchwały nr 176 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń przemysłowych oraz budowlano-montażowych, objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski z 1971 r. Nr 26, poz. 166),
2)
uchwały nr 177 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, usług rolniczych i gospodarki komunalnej oraz ich zjednoczeń objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski z 1971 r. Nr 26, poz. 167).
1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 39 z dnia 4 lutego 1974 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów dotyczących funduszów nagród, socjalnego i mieszkaniowego (M.P.74.6.42) z dniem 1 stycznia 1974 r.
2 § 8 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 39 z dnia 4 lutego 1974 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów dotyczących funduszów nagród, socjalnego i mieszkaniowego (M.P.74.6.42) z dniem 1 stycznia 1974 r.
3 § 9 skreślony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 39 z dnia 4 lutego 1974 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów dotyczących funduszów nagród, socjalnego i mieszkaniowego (M.P.74.6.42) z dniem 1 stycznia 1974 r.
4 § 10 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 39 z dnia 4 lutego 1974 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów dotyczących funduszów nagród, socjalnego i mieszkaniowego (M.P.74.6.42) z dniem 1 stycznia 1974 r.
5 § 12 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr 39 z dnia 4 lutego 1974 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów dotyczących funduszów nagród, socjalnego i mieszkaniowego (M.P.74.6.42) z dniem 1 stycznia 1974 r.
6 § 15 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr 39 z dnia 4 lutego 1974 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów dotyczących funduszów nagród, socjalnego i mieszkaniowego (M.P.74.6.42) z dniem 1 stycznia 1974 r.
7 § 15 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr 39 z dnia 4 lutego 1974 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów dotyczących funduszów nagród, socjalnego i mieszkaniowego (M.P.74.6.42) z dniem 1 stycznia 1974 r.
8 § 18 ust. 4 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały nr 39 z dnia 4 lutego 1974 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów dotyczących funduszów nagród, socjalnego i mieszkaniowego (M.P.74.6.42) z dniem 1 stycznia 1974 r.
9 § 18 ust. 5 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały nr 39 z dnia 4 lutego 1974 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów dotyczących funduszów nagród, socjalnego i mieszkaniowego (M.P.74.6.42) z dniem 1 stycznia 1974 r.
10 § 20 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 uchwały nr 39 z dnia 4 lutego 1974 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów dotyczących funduszów nagród, socjalnego i mieszkaniowego (M.P.74.6.42) z dniem 1 stycznia 1974 r.