Irlandia-Polska. Umowa o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających na terytoriach ich państw bez zezwolenia. Warszawa.2001.05.12.

Monitor Polski

M.P.2002.31.497

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2002 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających na terytoriach ich państw bez zezwolenia,
sporządzona w Warszawie dnia 12 maja 2001 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Irlandii, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami",

kierując się chęcią poprawienia współpracy pomiędzy Umawiającymi się Stronami w celu zwalczania nielegalnej migracji,

pragnąc ułatwić przekazywanie i przyjmowanie oraz tranzyt osób przebywających bez zezwolenia na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony,

w duchu współpracy i na zasadzie wzajemności,

uwzględniając postanowienia Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., uzupełnionej Protokołem dotyczącym statusu uchodźców, sporządzonym w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r.,

uzgodniły, co następuje:

Definicje

Dla celów niniejszej umowy stosuje się następujące definicje:

a) "Cudzoziemiec": osoba, która nie jest obywatelem ani polskim, ani irlandzkim;

b) "Wiza": ważne zezwolenie wydane przez właściwe organy jednej z Umawiających się Stron, upoważniające osobę do wjazdu na terytorium jej państwa i pobytu ciągłego przez czas określony zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego Umawiającej się Strony wystawiającej wizę;

c) "Zezwolenie na wjazd lub pobyt": wiza lub ważne zezwolenie wydane przez właściwe organy jednej z Umawiających się Stron upoważniające osobę do wjazdu lub pobytu na terytorium jej państwa, zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego.

Przyjmowanie obywateli Państw Umawiających się Stron

Każda z Umawiających się Stron, na wniosek drugiej Umawiającej się Strony, przyjmie bez formalności każdą osobę, która na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony nie spełnia lub przestała spełniać obowiązujące warunki do wjazdu lub pobytu, o ile zostanie ustalone lub istnieje uzasadnione domniemanie, że posiada ona obywatelstwo państwa Strony wezwanej.

Potwierdzenie obywatelstwa

1.
Obywatelstwo, zgodnie z artykułem 2, może być potwierdzone poprzez:
a)
paszport każdego rodzaju;
b)
dowody osobiste łącznie z dowodami tymczasowymi;
c)
dokumenty urzędowe wskazujące na obywatelstwo osoby zainteresowanej.
2.
Domniemanie obywatelstwa można ustalić na podstawie następujących dokumentów:
a)
książeczki wojskowej lub innego dokumentu wystawionego wojskowym;
b)
aktu urodzenia;
c)
prawa jazdy;
d)
książeczki żeglarskiej (wystawionej zgodnie z Konwencją Nr 108 Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 13 marca 1958 r.);
e)
jakiegokolwiek innego dokumentu wystawionego przez właściwe organy Strony wezwanej;
f)
dokumentów wymienionych w ustępie 1 oraz literach a)-e) niniejszego ustępu, jeżeli utraciły ważność;
g)
fotokopii dokumentów wymienionych w ustępie 1 oraz literach a)-e) niniejszego ustępu;
h)
zeznań świadków lub oświadczenia osoby, która ma być przekazana, złożonego przed właściwymi organami lub sądem Strony wnioskującej;
i)
jakiegokolwiek innego dokumentu uznanego przez właściwe organy strony wezwanej.
3.
Jeżeli dowód obywatelstwa oparty na domniemaniu zostanie przedstawiony, Umawiające się Strony wzajemnie uznają obywatelstwo za ustalone, chyba że Strona wezwana wykaże błędność takiego dowodu.
4.
W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ustępach 1 i 2, na wniosek Strony wnioskującej przedstawicielstwo dyplomatyczne Strony wezwanej przesłucha niezwłocznie osobę podlegającą przekazaniu w celu ustalenia jej obywatelstwa.

Przyjmowanie cudzoziemców posiadających zezwolenie na wjazd lub pobyt

Postanowienia artykułu 2 stosuje się odpowiednio do cudzoziemców, którzy posiadają ważne zezwolenie na wjazd lub pobyt, wydane przez państwo Strony wezwanej.

Przyjmowanie cudzoziemców nieposiadających zezwolenia na wjazd

Strona wezwana, na wniosek drugiej Umawiającej się Strony, przyjmie cudzoziemca, który nielegalnie wjechał na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony, kiedy zostanie udowodnione lub zaistnieje uzasadnione domniemanie, iż cudzoziemiec przybył bezpośrednio z terytorium państwa Strony wezwanej.

Przyjęcie osoby niewłaściwie przekazanej

Strona wnioskująca przyjmie osoby, o których mowa w artykułach 2, 4 i 5, z powrotem pod tymi samymi warunkami, jeżeli po późniejszym sprawdzeniu okaże się, że w chwili opuszczenia terytorium państwa Strony wnioskującej osoby te nie spełniały warunków, o których mowa w artykułach 2, 4 i 5.

Terminy

1.
Strona wezwana niezwłocznie udzieli drugiej Umawiającej się Stronie odpowiedzi na wniosek o przyjęcie cudzoziemca, w każdym przypadku, najpóźniej w terminie piętnastu dni po dacie otrzymania wniosku.
2.
Umawiająca się Strona, która zaakceptowała wniosek o przyjęcie osoby przebywającej bez ważnego zezwolenia na wjazd lub pobyt, przyjmie tę osobę najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty akceptacji wniosku. Okres ten może zostać przedłużony na wniosek Strony wnioskującej.
3.
Wniosek o przyjęcie cudzoziemca może być przedłożony Stronie wezwanej w ciągu jednego roku od wjazdu bez zezwolenia lub stwierdzenia utraty prawa pobytu na terytorium państwa Strony wnioskującej, w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpiła później.

Tranzyt

1.
Każda z Umawiających się Stron, na wniosek drugiej Umawiającej się Strony, w uzgodnionym terminie przyjmie do przewozu tranzytowego przez terytorium swojego państwa cudzoziemca, jeżeli jest zapewnione przyjęcie tej osoby przez państwo docelowe lub państwo dalszego tranzytu.
2.
Strona wezwana, w razie potrzeby, wyda bezpłatnie wizę tranzytową osobie konwojowanej i konwojentom, zgodnie z przepisami jej prawa wewnętrznego.
3.
Każda z Umawiających się Stron odmówi wykonania przewozu tranzytowego pod konwojem, jeżeli cudzoziemiec w państwie docelowym lub państwie dalszego tranzytu może być poddany prześladowaniom lub skazany na karę śmierci, bądź istnieje zagrożenie jego życia lub wolności z powodów rasowych, religijnych, narodowościowych, przynależności do określonej grupy społecznej, czy też z powodu jego poglądów politycznych.
4.
Strona wnioskująca ponosi całkowitą odpowiedzialność za cudzoziemca aż do chwili, gdy dotrze on do miejsca swego przeznaczenia. Strona wnioskująca może zwrócić się z prośbą do właściwych organów Strony wezwanej o zapewnienie eskortowania takiej osoby w czasie tranzytu przez terytorium jej państwa.
5.
Umawiające się Strony dołożą wszelkich starań, aby ograniczyć wnioski o przewóz tranzytowy w stosunku do cudzoziemców, którzy nie mogą być przekazani bezpośrednio do państwa docelowego.

Ochrona danych

1.
Dane niezbędne do realizacji niniejszej umowy mogą obejmować wyłącznie:
a)
dane osoby, która ma być przyjęta lub przewożona, a w razie potrzeby dane członków jej rodziny, takie jak nazwisko, imię, imiona używane poprzednio, przezwisko lub pseudonim, datę i miejsce urodzenia, płeć oraz obecne i poprzednie obywatelstwa;
b)
dane zawarte w paszporcie, dokumencie podróży lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość;
c)
inne dane potrzebne do ustalenia tożsamości osoby;
d)
opis wszelkich zezwoleń na wjazd i pobyt, wydanych przez jedną z Umawiających się Stron lub państwo trzecie;
e)
opis tras.
2.
Przekazywanie danych, w celu realizacji niniejszej umowy, następuje zgodnie z prawem wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron.
3.
Dane osobowe mogą być przekazywane jedynie do wiadomości właściwych organów każdej z Umawiających się Stron. Właściwe organy każdej z Umawiających się Stron zapewnią ochronę wszystkich informacji otrzymanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ich prawa wewnętrznego.
4.
Przy przetwarzaniu danych osobowych przekazywanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy Umawiające się Strony będą przestrzegały następujących zasad:
a)
Strona otrzymująca, która otrzymała dane, może je wykorzystać jedynie w celach, dla których niniejsza umowa przewiduje przekazywanie takich danych, oraz przestrzegając warunków ustalonych przez Umawiającą się Stronę przekazującą dane;
b)
przekazane dane osobowe mogą być wykorzystywane jedynie przez władze sądowe, organy i służby realizujące zadania określone w niniejszej umowie; przekazywanie danych innym organom będzie możliwe jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody Strony przekazującej, która przekazała te dane;
c)
Strona przekazująca dane jest zobowiązana zapewnić ich dokładność i kompletność; strona otrzymująca jest obowiązana zapewnić, aby dane te nie były przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celów, dla których zostały one przekazane, a następnie zostały zniszczone;
d)
jeżeli Strona przekazująca dane stwierdzi z urzędu albo na wniosek zainteresowanej osoby, że przekazane zostały dane niewłaściwe lub dane, które nie powinny być przekazane, obowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Strony otrzymującej dane; w takim przypadku Strona otrzymująca obowiązana jest do dokonania ich korekty lub zniszczenia;
e)
Strona otrzymująca zobowiązana jest do ochrony uzyskanych informacji przed przypadkową utratą, niedozwolonym dostępem, zmianą lub ujawnieniem.

Koszty

1.
Koszty transportu osoby, o której mowa w artykułach 2, 4, 5 i 6, będą pokryte przez Stronę wnioskującą do granicy państwa Strony wezwanej, chyba że koszty te pokryje przewoźnik.
2.
Koszty tranzytu, zgodnie z artykułem 8, do granicy państwa docelowego i w miarę potrzeby koszty transportu powrotnego będą pokryte przez Stronę wnioskującą.

Wykonanie

1.
Umawiające się Strony, w drodze wymiany not dyplomatycznych, przekażą sobie wzajemnie informacje o właściwych organach, które są odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy. Umawiające się Strony informują się także nawzajem o zmianach dotyczących tych organów.
2.
Przedstawiciele właściwych organów określą między innymi:
a)
przejścia graniczne, w których osoby objęte niniejszą umową będą przyjmowane;
b)
dane i dokumenty niezbędne przy przyjmowaniu i konwojowaniu osób oraz tryb wykonywania tych czynności;
c)
zasady i sposób opłacania kosztów, o których mowa w artykule 10;
d)
wzór wniosku o przyjęcie osoby przebywającej bez ważnego zezwolenia;
e)
jakiekolwiek inne niezbędne czynności dla efektywnego wykonania niniejszej umowy.

Stosunek do innych umów międzynarodowych

Niniejsza umowa nie narusza praw i obowiązków każdej z Umawiających się Stron wynikających z wiążących je umów międzynarodowych.

Rozstrzyganie sporów

Spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze uzgodnień między właściwymi organami Umawiających się Stron. W razie nieosiągnięcia porozumienia spory będą rozstrzygane przez Umawiające się Strony na drodze dyplomatycznej.

Ocena realizacji

Realizacja niniejszej umowy może być wspólnie oceniana przez właściwe organy, o których mowa w artykule 11 ustęp 1, na wniosek jednego z tych organów.

Postanowienia końcowe

1.
Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem państwa każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not dyplomatycznych. Umowa niniejsza wchodzi w życie po upływie trzydziestu dni od dnia otrzymania noty późniejszej potwierdzającej takie przyjęcie.
2.
Każda z Umawiających się Stron może czasowo zawiesić wykonanie całości lub części niniejszej umowy, z wyjątkiem artykułu 2, mając na względzie porządek publiczny, zawiadamiając o tym w drodze notyfikacji drugą Umawiającą się Stronę. Zawieszenie to wejdzie w życie w dniu określonym w nocie.
3.
Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron w drodze notyfikacji; w takim przypadku utraci ona moc po upływie dziewięćdziesięciu dni od dnia otrzymania noty.

Sporządzono w Warszawie dnia 12 maja 2001 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.