Art. 1. - Irlandia-Polska. Umowa o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających na terytoriach ich państw bez zezwolenia. Warszawa.2001.05.12.

Monitor Polski

M.P.2002.31.497

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2002 r.
Artykuł  1

Definicje

Dla celów niniejszej umowy stosuje się następujące definicje:

a) "Cudzoziemiec": osoba, która nie jest obywatelem ani polskim, ani irlandzkim;

b) "Wiza": ważne zezwolenie wydane przez właściwe organy jednej z Umawiających się Stron, upoważniające osobę do wjazdu na terytorium jej państwa i pobytu ciągłego przez czas określony zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego Umawiającej się Strony wystawiającej wizę;

c) "Zezwolenie na wjazd lub pobyt": wiza lub ważne zezwolenie wydane przez właściwe organy jednej z Umawiających się Stron upoważniające osobę do wjazdu lub pobytu na terytorium jej państwa, zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego.