Art. 5. - Irlandia-Polska. Umowa o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających na terytoriach ich państw bez zezwolenia. Warszawa.2001.05.12.

Monitor Polski

M.P.2002.31.497

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2002 r.
Artykuł  5

Przyjmowanie cudzoziemców nieposiadających zezwolenia na wjazd

Strona wezwana, na wniosek drugiej Umawiającej się Strony, przyjmie cudzoziemca, który nielegalnie wjechał na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony, kiedy zostanie udowodnione lub zaistnieje uzasadnione domniemanie, iż cudzoziemiec przybył bezpośrednio z terytorium państwa Strony wezwanej.