Art. 4. - Irlandia-Polska. Umowa o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających na terytoriach ich państw bez zezwolenia. Warszawa.2001.05.12.

Monitor Polski

M.P.2002.31.497

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2002 r.
Artykuł  4

Przyjmowanie cudzoziemców posiadających zezwolenie na wjazd lub pobyt

Postanowienia artykułu 2 stosuje się odpowiednio do cudzoziemców, którzy posiadają ważne zezwolenie na wjazd lub pobyt, wydane przez państwo Strony wezwanej.