Art. 10. - Irlandia-Polska. Umowa o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających na terytoriach ich państw bez zezwolenia. Warszawa.2001.05.12.

Monitor Polski

M.P.2002.31.497

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2002 r.
Artykuł  10

Koszty

1.
Koszty transportu osoby, o której mowa w artykułach 2, 4, 5 i 6, będą pokryte przez Stronę wnioskującą do granicy państwa Strony wezwanej, chyba że koszty te pokryje przewoźnik.
2.
Koszty tranzytu, zgodnie z artykułem 8, do granicy państwa docelowego i w miarę potrzeby koszty transportu powrotnego będą pokryte przez Stronę wnioskującą.