Art. 3. - Irlandia-Polska. Umowa o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających na terytoriach ich państw bez zezwolenia. Warszawa.2001.05.12.

Monitor Polski

M.P.2002.31.497

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2002 r.
Artykuł  3

Potwierdzenie obywatelstwa

1.
Obywatelstwo, zgodnie z artykułem 2, może być potwierdzone poprzez:
a)
paszport każdego rodzaju;
b)
dowody osobiste łącznie z dowodami tymczasowymi;
c)
dokumenty urzędowe wskazujące na obywatelstwo osoby zainteresowanej.
2.
Domniemanie obywatelstwa można ustalić na podstawie następujących dokumentów:
a)
książeczki wojskowej lub innego dokumentu wystawionego wojskowym;
b)
aktu urodzenia;
c)
prawa jazdy;
d)
książeczki żeglarskiej (wystawionej zgodnie z Konwencją Nr 108 Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 13 marca 1958 r.);
e)
jakiegokolwiek innego dokumentu wystawionego przez właściwe organy Strony wezwanej;
f)
dokumentów wymienionych w ustępie 1 oraz literach a)-e) niniejszego ustępu, jeżeli utraciły ważność;
g)
fotokopii dokumentów wymienionych w ustępie 1 oraz literach a)-e) niniejszego ustępu;
h)
zeznań świadków lub oświadczenia osoby, która ma być przekazana, złożonego przed właściwymi organami lub sądem Strony wnioskującej;
i)
jakiegokolwiek innego dokumentu uznanego przez właściwe organy strony wezwanej.
3.
Jeżeli dowód obywatelstwa oparty na domniemaniu zostanie przedstawiony, Umawiające się Strony wzajemnie uznają obywatelstwo za ustalone, chyba że Strona wezwana wykaże błędność takiego dowodu.
4.
W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ustępach 1 i 2, na wniosek Strony wnioskującej przedstawicielstwo dyplomatyczne Strony wezwanej przesłucha niezwłocznie osobę podlegającą przekazaniu w celu ustalenia jej obywatelstwa.