Art. 8. - Irlandia-Polska. Umowa o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających na terytoriach ich państw bez zezwolenia. Warszawa.2001.05.12.

Monitor Polski

M.P.2002.31.497

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2002 r.
Artykuł  8

Tranzyt

1.
Każda z Umawiających się Stron, na wniosek drugiej Umawiającej się Strony, w uzgodnionym terminie przyjmie do przewozu tranzytowego przez terytorium swojego państwa cudzoziemca, jeżeli jest zapewnione przyjęcie tej osoby przez państwo docelowe lub państwo dalszego tranzytu.
2.
Strona wezwana, w razie potrzeby, wyda bezpłatnie wizę tranzytową osobie konwojowanej i konwojentom, zgodnie z przepisami jej prawa wewnętrznego.
3.
Każda z Umawiających się Stron odmówi wykonania przewozu tranzytowego pod konwojem, jeżeli cudzoziemiec w państwie docelowym lub państwie dalszego tranzytu może być poddany prześladowaniom lub skazany na karę śmierci, bądź istnieje zagrożenie jego życia lub wolności z powodów rasowych, religijnych, narodowościowych, przynależności do określonej grupy społecznej, czy też z powodu jego poglądów politycznych.
4.
Strona wnioskująca ponosi całkowitą odpowiedzialność za cudzoziemca aż do chwili, gdy dotrze on do miejsca swego przeznaczenia. Strona wnioskująca może zwrócić się z prośbą do właściwych organów Strony wezwanej o zapewnienie eskortowania takiej osoby w czasie tranzytu przez terytorium jej państwa.
5.
Umawiające się Strony dołożą wszelkich starań, aby ograniczyć wnioski o przewóz tranzytowy w stosunku do cudzoziemców, którzy nie mogą być przekazani bezpośrednio do państwa docelowego.