Zwolnienie od cła rzeczy osobistego użytku niektórych osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.149.1667

Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 grudnia 2001 r.
w sprawie zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku niektórych osób fizycznych.

Na podstawie art. 1904 § 10 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa tryb, normy ilościowe lub wartościowe oraz dokumenty wymagane do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej przybywającej na polski obszar celny na pobyt stały lub powracającej z czasowego pobytu za granicą, zwanej dalej "osobą fizyczną".
Rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej są zwolnione od cła z zachowaniem następujących norm ilościowych:
1)
biżuteria i wyroby jubilerskie ze złota, platyny, kamieni szlachetnych, pereł prawdziwych - nie więcej niż 200 g łącznie,
2)
biżuteria i wyroby jubilerskie ze srebra - nie więcej niż 4 kg łącznie,
3)
sprzęt elektroniczny powszechnego użytku - po jednym komplecie każdego urządzenia,
4)
zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego - po jednym komplecie każdego rodzaju,
5)
instrumenty muzyczne - dwie sztuki,
6)
przenośny sprzęt niezbędny do wykonywania zawodu - po jednej sztuce każdego rodzaju,
7)
samochód osobowy - jedna sztuka,
8)
przyczepa do samochodu osobowego - jedna sztuka,
9)
motocykl - jedna sztuka,
10)
łódź turystyczna z silnikiem i bez silnika - po jednej sztuce,
11)
skuter śnieżny i wodny - po jednaj sztuce,
12)
samolot, helikopter i szybowiec - po jednej sztuce,
13)
lotnia lub motolotnia - po jednej sztuce.
1.
Dokumentami wymaganymi do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od cła są:
1)
zaświadczenie potwierdzające pobyt za granicą za zgodą władz kraju pobytu,
2)
spis przywożonych rzeczy, w zestawieniu ilościowym i wartościowym, sporządzony w dwóch egzemplarzach,
3)
dowód rejestracyjny wydany na nazwisko osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od cła, w przypadku przywozu środków transportu,
4)
dokumenty potwierdzające osiedlenie się na polskim obszarze celnym,
5)
oświadczenie, że:
a)
od daty ostatniego zgłoszenia celnego zwalniającego od cła towary na podstawie art. 1904 Kodeksu celnego minęło co najmniej 36 miesięcy albo
b)
osoba korzysta po raz pierwszy ze zwolnienia od cła rzeczy, o których mowa w art. 1904 Kodeksu celnego.
2.
Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1, składa się organowi celnemu wraz ze zgłoszeniem celnym.
1.
Zaświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, wydaje, z zastrzeżeniem ust. 2, właściwy polski konsul, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia:
1)
osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania w kraju, wracającej do kraju z pobytu czasowego za granicą, albo
2)
osobie fizycznej niemającej miejsca zamieszkania w kraju, przybywającej do kraju z zamiarem pobytu stałego.
2.
Jeżeli terytorium państwa pobytu osoby fizycznej ubiegającej się o wydanie zaświadczenia nie jest objęte okręgiem konsularnym, w którym funkcje konsula wykonuje właściwy polski konsul, zaświadczenie wydaje minister właściwy do spraw zagranicznych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.
Zaświadczenie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden wydaje się osobie fizycznej, której zaświadczenie dotyczy, drugi przekazuje się niezwłocznie do Głównego Urzędu Ceł, a trzeci przechowuje przez pięć lat organ wydający zaświadczenie.
4.
Zaświadczenie jest wydawane nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed datą zakończenia pobytu, określoną w tym zaświadczeniu.
5.
Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, prowadzą ewidencję zaświadczeń w formie rejestru. Rejestr może być prowadzony w formie elektronicznej.
1.
Dowód rejestracyjny, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 2, powinien być wystawiony co najmniej 6 miesięcy przed dniem zakończenia pobytu osoby fizycznej za granicą.
2.
Jeżeli prawo kraju pobytu przesiedlającej się osoby fizycznej ogranicza możliwość rejestracji prywatnych środków transportu bądź wprowadza warunki konstrukcyjne lub techniczne znacząco różniące się od obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, terminu określonego w ust. 1 nie stosuje się.
Dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, są:
1)
dowód osobisty osoby fizycznej mającej polskie obywatelstwo, potwierdzający zameldowanie na pobyt stały, lub wiza wydana w celu repatriacji,
2)
karta pobytu osoby fizycznej niemającej polskiego obywatelstwa.
Warunek nieodstępowania rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej podlega z urzędu wpisowi w dokumentach stwierdzających ich dopuszczenie do obrotu.
1.
Zaświadczenia konsula albo ministra właściwego do spraw zagranicznych wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują moc, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia pobytu określonego w zaświadczeniu.
2.
Jeżeli postępowanie w sprawie zwolnienia od cła dotyczy osoby fizycznej, której pobyt za granicą zakończył się przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE

Nazwa i pieczęć tłoczona

urzędu konsularnego

Nr akt

Na podstawie okazanych przez zainteresowanego dokumentów

zaświadcza się, że Pan(i) .....................................

(imię i nazwisko)

syn/córka ............ urodzony(a)............ w ..............

(imię ojca) (data) (miejsce)

zamieszkały(a) ................................................

(adres stałego zamieszkania)

legitymujący(a) się ...........................................

(nazwa, seria, numer dokumentu

i organ wydający)

przebywał(a) w ................... od dnia ........... za zgodą

miejscowych władz i zgodnie ze złożonym oświadczeniem

zakończył(a)/zakończy pobyt w dniu .......................... .

Zaświadczenie niniejsze wydaje się w jednym egzemplarzu dla

potrzeb kontroli celnej. Oryginał zaświadczenia jest dokumentem

wymaganym dla stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia

od cła, przysługującego na podstawie art. 1904 § 1 Kodeksu

celnego.

..............................

(miejsce i data wystawienia)

.............................. ...........................

(pieczęć urzędu konsularnego) (podpis i pieczęć konsula)

Oświadczam, że wszelkie dane przekazane przeze mnie dla potrzeb

wydania niniejszego zaświadczenia są prawdziwe i jest ono

jedynym zaświadczeniem otrzymanym w związku z zakończeniem

określonego w nim pobytu za granicą i ubieganiem się

o zwolnienie od cła, o którym mowa w art. 1904 § 1 Kodeksu

celnego.

............... .......................................

(miejsce i data) (podpis osoby składającej oświadczenie)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE

Nazwa i pieczęć tłoczona

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Nr akt

Na podstawie okazanych przez zainteresowanego dokumentów

zaświadcza się, że Pan(i) .....................................

(imię i nazwisko)

syn/córka ............ urodzony(a)............ w ..............

(imię ojca) (data) (miejsce)

zamieszkały(a) ................................................

(adres stałego zamieszkania)

legitymujący(a) się ...........................................

(nazwa, seria, numer dokumentu

i organ wydający)

przebywał(a) w ................... od dnia ........... za zgodą

(nazwa kraju)

miejscowych władz i zgodnie ze złożonym oświadczeniem

zakończył(a)/zakończy pobyt w dniu .......................... .

Zaświadcza się również, że w ..................................

(nazwa kraju)

nie ma polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu

konsularnego.

Zaświadczenie niniejsze wydaje się w jednym egzemplarzu

dla potrzeb kontroli celnej. Oryginał zaświadczenia jest

dokumentem wymaganym dla stwierdzenia podstawy stosowania

zwolnienia od cła, przysługującego na podstawie art. 1904 § 1

Kodeksu celnego.

..............................

(miejsce i data wystawienia)

............................... ...........................

(pieczęć Ministerstwa (podpis i pieczęć Ministra)

Spraw Zagranicznych)

Oświadczam, że wszelkie dane przekazane przeze mnie dla potrzeb

wydania niniejszego zaświadczenia są prawdziwe i jest ono

jedynym zaświadczeniem otrzymanym w związku z zakończeniem

określonego w nim pobytu za granicą i ubieganiem się

o zwolnienie od cła, o którym mowa w art. 1904 § 1

Kodeksu celnego.

................ .........................................

(miejsce i data) (podpis osoby składającej oświadczenie)