§ 4. - Zwolnienie od cła rzeczy osobistego użytku niektórych osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.149.1667

Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 2001 r.
§  4.
1.
Zaświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, wydaje, z zastrzeżeniem ust. 2, właściwy polski konsul, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia:
1)
osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania w kraju, wracającej do kraju z pobytu czasowego za granicą, albo
2)
osobie fizycznej niemającej miejsca zamieszkania w kraju, przybywającej do kraju z zamiarem pobytu stałego.
2.
Jeżeli terytorium państwa pobytu osoby fizycznej ubiegającej się o wydanie zaświadczenia nie jest objęte okręgiem konsularnym, w którym funkcje konsula wykonuje właściwy polski konsul, zaświadczenie wydaje minister właściwy do spraw zagranicznych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.
Zaświadczenie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden wydaje się osobie fizycznej, której zaświadczenie dotyczy, drugi przekazuje się niezwłocznie do Głównego Urzędu Ceł, a trzeci przechowuje przez pięć lat organ wydający zaświadczenie.
4.
Zaświadczenie jest wydawane nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed datą zakończenia pobytu, określoną w tym zaświadczeniu.
5.
Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, prowadzą ewidencję zaświadczeń w formie rejestru. Rejestr może być prowadzony w formie elektronicznej.