§ 8. - Zwolnienie od cła rzeczy osobistego użytku niektórych osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.149.1667

Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 2001 r.
§  8.
1.
Zaświadczenia konsula albo ministra właściwego do spraw zagranicznych wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują moc, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia pobytu określonego w zaświadczeniu.
2.
Jeżeli postępowanie w sprawie zwolnienia od cła dotyczy osoby fizycznej, której pobyt za granicą zakończył się przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.