§ 5. - Zwolnienie od cła rzeczy osobistego użytku niektórych osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.149.1667

Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 2001 r.
§  5.
1.
Dowód rejestracyjny, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 2, powinien być wystawiony co najmniej 6 miesięcy przed dniem zakończenia pobytu osoby fizycznej za granicą.
2.
Jeżeli prawo kraju pobytu przesiedlającej się osoby fizycznej ogranicza możliwość rejestracji prywatnych środków transportu bądź wprowadza warunki konstrukcyjne lub techniczne znacząco różniące się od obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, terminu określonego w ust. 1 nie stosuje się.