§ 6. - Zwolnienie od cła rzeczy osobistego użytku niektórych osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.149.1667

Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 2001 r.
§  6.
Dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, są:
1)
dowód osobisty osoby fizycznej mającej polskie obywatelstwo, potwierdzający zameldowanie na pobyt stały, lub wiza wydana w celu repatriacji,
2)
karta pobytu osoby fizycznej niemającej polskiego obywatelstwa.