§ 3. - Zwolnienie od cła rzeczy osobistego użytku niektórych osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.149.1667

Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 2001 r.
§  3.
1.
Dokumentami wymaganymi do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od cła są:
1)
zaświadczenie potwierdzające pobyt za granicą za zgodą władz kraju pobytu,
2)
spis przywożonych rzeczy, w zestawieniu ilościowym i wartościowym, sporządzony w dwóch egzemplarzach,
3)
dowód rejestracyjny wydany na nazwisko osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od cła, w przypadku przywozu środków transportu,
4)
dokumenty potwierdzające osiedlenie się na polskim obszarze celnym,
5)
oświadczenie, że:
a)
od daty ostatniego zgłoszenia celnego zwalniającego od cła towary na podstawie art. 1904 Kodeksu celnego minęło co najmniej 36 miesięcy albo
b)
osoba korzysta po raz pierwszy ze zwolnienia od cła rzeczy, o których mowa w art. 1904 Kodeksu celnego.
2.
Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1, składa się organowi celnemu wraz ze zgłoszeniem celnym.