Warunki i sposób współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.77.519

Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi

Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Organy Inspekcji Weterynaryjnej i organy celne współpracują w celu zapewnienia:
1)
prawidłowej kontroli:
a)
przesyłek zwierząt, przesyłek produktów, pasz, pasz leczniczych i przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, podlegających kontroli, o której mowa w przepisach o weterynaryjnej kontroli granicznej, zwanych dalej "przesyłkami",
b)
produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia, przywożonych z państw trzecich w bagażu podróżnych,
c)
przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, podlegających kontroli, o której mowa w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
2)
prawidłowego nadzoru nad przesyłkami niespełniającymi wymagań przywozowych lub przewozowych, znajdującymi się w składzie celnym, składzie wolnocłowym lub magazynie znajdującym się w wolnym obszarze celnym.
Współpraca organów, w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a i b i pkt 2, w szczególności polega na:
1)
wzajemnym udostępnianiu przez organy celne i granicznych lekarzy weterynarii albo powiatowych lekarzy weterynarii:
a)
dokumentacji celnej i weterynaryjnej do wglądu,
b)
informacji z baz danych, w tym zawartych w elektronicznych systemach informatycznych, w zakresie niezbędnym tym organom do przeprowadzania kontroli;
2)
udzielaniu wzajemnej pomocy przy:
a)
kontroli przesyłek w zakresie prawidłowej identyfikacji przesyłki oraz informowaniu o zauważonych nieprawidłowościach związanych ze zgłoszeniem przesyłki do odprawy celnej lub weterynaryjnej kontroli granicznej,
b)
sprawowaniu nadzoru nad przesyłkami:
niespełniającymi wymagań przywozowych lub przewozowych, znajdującymi się w zatwierdzonym przez granicznego lekarza weterynarii albo powiatowego lekarza weterynarii składzie celnym, składzie wolnocłowym lub magazynie znajdującym się w wolnym obszarze celnym,
transportowanymi z przejścia granicznego do granicznego posterunku kontroli lub stacji kwarantanny;
3)
powiadamianiu przez organy celne powiatowego lekarza weterynarii albo granicznego lekarza weterynarii o zaistnieniu podczas kontroli celnej uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzeniu niepoddania weterynaryjnej kontroli granicznej przesyłek podlegających tej kontroli;
4)
powiadamianiu przez powiatowego lekarza weterynarii albo granicznego lekarza weterynarii organów celnych o:
a)
działaniach podjętych w związku z powiadomieniem, o którym mowa w pkt 3,
b)
uzasadnionym podejrzeniu lub stwierdzeniu niepoddania weterynaryjnej kontroli granicznej lub kontroli celnej przesyłek podlegających tym kontrolom;
5)
informowaniu przez granicznego lekarza weterynarii albo powiatowego lekarza weterynarii organów celnych o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu lub cofnięciu zatwierdzenia składu celnego, składu wolnocłowego lub magazynu znajdującego się w wolnym obszarze celnym;
6)
informowaniu przez organy celne organów Inspekcji Weterynaryjnej o udzieleniu pozwolenia lub cofnięciu pozwolenia na prowadzenie składu celnego;
7)
wspólnym prowadzeniu, w uzasadnionych przypadkach, kontroli podmiotów prowadzących skład celny, skład wolnocłowy lub magazyn znajdujący się w wolnym obszarze celnym oraz wzajemnym informowaniu o zaleceniach podjętych wobec tych podmiotów;
8)
powiadamianiu przez organy Inspekcji Weterynaryjnej organów celnych o ograniczeniach wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przesyłek pochodzących z państw trzecich oraz produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia przywożonych z państw trzecich w bagażu podróżnych.
Organy Inspekcji Weterynaryjnej i organy celne wymieniają niezwłocznie informacje o nieprawidłowościach występujących przy:
1)
wprowadzaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2)
wyprowadzaniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3)
przemieszczaniu w ramach procedury tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- przesyłek oraz produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia przywożonych z państw trzecich w bagażu podróżnych, podlegających weterynaryjnej kontroli granicznej.

1.
Organy celne informują organy Inspekcji Weterynaryjnej o zdjęciu plomb weterynaryjnych.
2.
Jeżeli organy celne stwierdzą usunięcie plomb weterynaryjnych, powiadamiają o tym granicznego lekarza weterynarii albo powiatowego lekarza weterynarii.
Współpraca organów, w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, w szczególności polega na:
1)
udzielaniu wzajemnej pomocy przy wykonywaniu czynności kontrolnych;
2)
wymianie informacji dotyczących przeprowadzanej kontroli;
3)
wzajemnym udostępnianiu przez organy celne i powiatowych lekarzy weterynarii dokumentacji dotyczącej przeprowadzonej kontroli.
Organy Inspekcji Weterynaryjnej i organy celne:
1)
wyznaczają osoby odpowiedzialne za koordynację współpracy;
2)
dokonują analizy i oceny realizacji współpracy oraz ustalają, jakie działania w ramach tej współpracy należy podjąć;
3)
organizują i przeprowadzają wspólne szkolenia w zakresie współpracy pomiędzy tymi organami;
4)
przygotowują i wdrażają sposób postępowania z przesyłkami, które nie spełniają warunków określonych w przepisach o weterynaryjnej kontroli granicznej, niedopuszczonymi do przywozu na terytorium państwa trzeciego, bezpośrednio na granicy, przez władze tego państwa, w tym:
a)
sposób ewidencjonowania odesłanych przesyłek,
b)
sposób informowania o obowiązujących przepisach w zakresie sposobu postępowania z tymi przesyłkami.
Organy Inspekcji Weterynaryjnej i organy celne mogą zawierać w ramach współpracy, o której mowa w § 1, porozumienia określające jej zakres i tryb udzielania pomocy technicznej przy jej realizacji.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 188, Nr 33, poz. 289, Nr 163, poz. 1362 i Nr 178, poz. 1480, z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 52, poz. 345 i Nr 75, poz. 492.