§ 1. - Warunki i sposób współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.77.519

Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2007 r.
§  1.
Organy Inspekcji Weterynaryjnej i organy celne współpracują w celu zapewnienia:
1)
prawidłowej kontroli:
a)
przesyłek zwierząt, przesyłek produktów, pasz, pasz leczniczych i przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, podlegających kontroli, o której mowa w przepisach o weterynaryjnej kontroli granicznej, zwanych dalej "przesyłkami",
b)
produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia, przywożonych z państw trzecich w bagażu podróżnych,
c)
przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, podlegających kontroli, o której mowa w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
2)
prawidłowego nadzoru nad przesyłkami niespełniającymi wymagań przywozowych lub przewozowych, znajdującymi się w składzie celnym, składzie wolnocłowym lub magazynie znajdującym się w wolnym obszarze celnym.