§ 6. - Warunki i sposób współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.77.519

Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2007 r.
§  6.
Organy Inspekcji Weterynaryjnej i organy celne:
1)
wyznaczają osoby odpowiedzialne za koordynację współpracy;
2)
dokonują analizy i oceny realizacji współpracy oraz ustalają, jakie działania w ramach tej współpracy należy podjąć;
3)
organizują i przeprowadzają wspólne szkolenia w zakresie współpracy pomiędzy tymi organami;
4)
przygotowują i wdrażają sposób postępowania z przesyłkami, które nie spełniają warunków określonych w przepisach o weterynaryjnej kontroli granicznej, niedopuszczonymi do przywozu na terytorium państwa trzeciego, bezpośrednio na granicy, przez władze tego państwa, w tym:
a)
sposób ewidencjonowania odesłanych przesyłek,
b)
sposób informowania o obowiązujących przepisach w zakresie sposobu postępowania z tymi przesyłkami.