Wykaz punktów wjazdu podróżnych oraz warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi przy kontroli przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1660

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 29 lipca 2022 r.
w sprawie wykazu punktów wjazdu podróżnych oraz warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi przy kontroli przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym 2

Na podstawie art. 24b ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 oraz z 2022 r. poz. 1570) zarządza się, co następuje:
Określa się wykaz punktów wjazdu podróżnych w rozumieniu art. 3 lit. k rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (Dz. Urz. UE L 178 z 28.06.2013, str. 1), stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Organy Inspekcji Weterynaryjnej i organy celne współpracują w celu zapewnienia prawidłowej kontroli przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, zwanej dalej "kontrolą".
Współpraca organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi przy kontroli polega na:
1)
udzielaniu wzajemnej pomocy przy wykonywaniu czynności kontrolnych;
2)
wymianie informacji dotyczących przeprowadzanej kontroli;
3)
wzajemnym udostępnianiu przez organy celne i powiatowych lekarzy weterynarii dokumentacji dotyczącej przeprowadzanej kontroli;
4)
udostępnianiu przez organy celne Inspekcji Weterynaryjnej, w zakresie niezbędnym do prowadzenia statystyk z kontroli, informacji z baz danych, w tym danych zawartych w elektronicznych systemach informatycznych, dotyczących:
a)
ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli,
b)
nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli,
c)
gatunków przemieszczanych zwierząt domowych,
d)
państw trzecich, z których są przemieszczane zwierzęta domowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PUNKTÓW WJAZDU PODRÓŻNYCH W ROZUMIENIU ART. 3 LIT. K ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 576/2013 Z DNIA 12 CZERWCA 2013 R. W SPRAWIE PRZEMIESZCZANIA O CHARAKTERZE NIEHANDLOWYM ZWIERZĄT DOMOWYCH ORAZ UCHYLAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 998/2003

1.
Na północno-wschodnim i wschodnim odcinku granicy państwowej z:
1)
Federacją Rosyjską:
a)
Bezledy - Bagrationowsk - drogowe,
b)
Braniewo - Mamonowo - kolejowe,
c)
Gołdap - Gusiew - drogowe,
d)
Gronowo - Mamonowo - drogowe,
e)
Grzechotki - Mamonowo II - drogowe;
2)
Republiką Białorusi:
a)
Bobrowniki - Bierestowica - drogowe,
b)
Kukuryki - Kozłowiczy - drogowe,
c)
Kuźnica Białostocka - Bruzgi - drogowe,
d)
Kuźnica Białostocka - Grodno - kolejowe,
e)
Połowce - Pieszczatka - drogowe,
f)
Sławatycze - Domaczewo - drogowe,
g)
Terespol - Brześć - drogowe,
h)
Terespol - Brześć - kolejowe;
3)
Ukrainą:
a)
Budomierz - Hruszew - drogowe,
b)
Dołhobyczów - Uhrynów - drogowe,
c)
Dorohusk - Jagodzin - drogowe,
d)
Dorohusk - Jagodzin - kolejowe,
e)
Hrebenne - Rawa Ruska - drogowe,
f)
Hrebenne - Rawa Ruska - kolejowe,
g)
Hrubieszów - Włodzimierz Wołyński - kolejowe,
h)
Korczowa - Krakowiec - drogowe,
i)
Krościenko - Smolnica - drogowe,
j)
Krościenko - Chyrów - kolejowe,
k)
Medyka - Szeginie - drogowe,
l)
Przemyśl - Mościska - kolejowe,
m)
Zosin - Ustiług - drogowe.
2.
Morskie przejścia graniczne:
1)
Darłowo;
2)
Elbląg;
3)
Frombork;
4)
Gdańsk-Port;
5)
Gdynia;
6)
Kołobrzeg;
7)
Szczecin;
8)
Świnoujście;
9)
Ustka;
10)
Władysławowo.
3.
Stałe lotnicze przejścia graniczne:
1)
Bydgoszcz;
2)
Gdańsk-Rębiechowo;
3)
Katowice-Pyrzowice;
4)
Kraków-Balice;
5)
Łódź-Lublinek;
6)
Poznań-Ławica;
7)
Rzeszów-Jasionka;
8)
Szczecin-Goleniów;
9)
Świdnik k/Lublina;
10)
Warszawa/Modlin;
11)
Warszawa-Okęcie;
12)
Wrocław-Strachowice.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
2 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (Dz. Urz. UE L 178 z 28.06.2013, str. 1).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi (Dz. U. poz. 519) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym (Dz. U. poz. 190), które tracą moc z dniem 11 sierpnia 2022 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1570).