§ 8. - Warunki i sposób współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.77.519

Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2007 r.
§  8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.