§ 4. - Warunki i sposób współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.77.519

Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2007 r.
§  4.
1.
Organy celne informują organy Inspekcji Weterynaryjnej o zdjęciu plomb weterynaryjnych.
2.
Jeżeli organy celne stwierdzą usunięcie plomb weterynaryjnych, powiadamiają o tym granicznego lekarza weterynarii albo powiatowego lekarza weterynarii.