§ 5. - Warunki i sposób współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.77.519

Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2007 r.
§  5.
Współpraca organów, w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, w szczególności polega na:
1)
udzielaniu wzajemnej pomocy przy wykonywaniu czynności kontrolnych;
2)
wymianie informacji dotyczących przeprowadzanej kontroli;
3)
wzajemnym udostępnianiu przez organy celne i powiatowych lekarzy weterynarii dokumentacji dotyczącej przeprowadzonej kontroli.