§ 2. - Warunki i sposób współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.77.519

Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2007 r.
§  2.
Współpraca organów, w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a i b i pkt 2, w szczególności polega na:
1)
wzajemnym udostępnianiu przez organy celne i granicznych lekarzy weterynarii albo powiatowych lekarzy weterynarii:
a)
dokumentacji celnej i weterynaryjnej do wglądu,
b)
informacji z baz danych, w tym zawartych w elektronicznych systemach informatycznych, w zakresie niezbędnym tym organom do przeprowadzania kontroli;
2)
udzielaniu wzajemnej pomocy przy:
a)
kontroli przesyłek w zakresie prawidłowej identyfikacji przesyłki oraz informowaniu o zauważonych nieprawidłowościach związanych ze zgłoszeniem przesyłki do odprawy celnej lub weterynaryjnej kontroli granicznej,
b)
sprawowaniu nadzoru nad przesyłkami:
niespełniającymi wymagań przywozowych lub przewozowych, znajdującymi się w zatwierdzonym przez granicznego lekarza weterynarii albo powiatowego lekarza weterynarii składzie celnym, składzie wolnocłowym lub magazynie znajdującym się w wolnym obszarze celnym,
transportowanymi z przejścia granicznego do granicznego posterunku kontroli lub stacji kwarantanny;
3)
powiadamianiu przez organy celne powiatowego lekarza weterynarii albo granicznego lekarza weterynarii o zaistnieniu podczas kontroli celnej uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzeniu niepoddania weterynaryjnej kontroli granicznej przesyłek podlegających tej kontroli;
4)
powiadamianiu przez powiatowego lekarza weterynarii albo granicznego lekarza weterynarii organów celnych o:
a)
działaniach podjętych w związku z powiadomieniem, o którym mowa w pkt 3,
b)
uzasadnionym podejrzeniu lub stwierdzeniu niepoddania weterynaryjnej kontroli granicznej lub kontroli celnej przesyłek podlegających tym kontrolom;
5)
informowaniu przez granicznego lekarza weterynarii albo powiatowego lekarza weterynarii organów celnych o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu lub cofnięciu zatwierdzenia składu celnego, składu wolnocłowego lub magazynu znajdującego się w wolnym obszarze celnym;
6)
informowaniu przez organy celne organów Inspekcji Weterynaryjnej o udzieleniu pozwolenia lub cofnięciu pozwolenia na prowadzenie składu celnego;
7)
wspólnym prowadzeniu, w uzasadnionych przypadkach, kontroli podmiotów prowadzących skład celny, skład wolnocłowy lub magazyn znajdujący się w wolnym obszarze celnym oraz wzajemnym informowaniu o zaleceniach podjętych wobec tych podmiotów;
8)
powiadamianiu przez organy Inspekcji Weterynaryjnej organów celnych o ograniczeniach wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przesyłek pochodzących z państw trzecich oraz produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia przywożonych z państw trzecich w bagażu podróżnych.