Ulgi przy spłacie należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. - Dz.U.1933.47.377 - OpenLEX

Ulgi przy spłacie należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.47.377

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lipca 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 24 maja 1933 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ulg przy spłacie należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.

Na podstawie art. 25 cz. 2 ustawy z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 236) zarządza się co następuje:
Przy spłacie należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej z tytułu zakredytowanej reszty należności za rozparcelowane grunty państwowe i z tytułu pożyczek z części kredytowej Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej, z wyjątkiem pożyczek, wymienionych w § 8, stosowane będą ulgi, określone w §§ 2 - 6.
Egzekucję należności, płatnych przed dniem 1 stycznia 1932 r., wstrzymuje się do dnia 30 czerwca 1935 r.
Spłatę części należności, przypadającej na amortyzację kapitału w ratach, płatnych w czasie od dnia 1 lipca 1933 r. do dnia 30 czerwca 1935 r., odracza się. W ratach, płatnych w czasie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 1933 r., odroczenie obejmuje połowę raty, obliczonej przy zastosowaniu oprocentowania, jakie obowiązywało dla rat, płatnych w 1932 r. Sposób, terminy i warunki spłaty należności odroczonych normuje osobne rozporządzenie.
Zamiast części należności, stanowiącej odsetki od kapitału wraz z dodatkiem administracyjnym, pobierane będą w czasie od dnia 1 lipca 1933 r. do dnia 30 czerwca 1935 r. od dłużników w terminach płatności rat kwoty, obliczone według zasad następujących:
a)
dla nabywców samodzielnych gospodarstw rolniczych, oraz działek ogrodniczo-warzywniczych i rzemieślniczych wiejskich, których zadłużenie (§ 5) na jeden hektar nabytych gruntów wynosi:

do 1.000 zł- rocznie w wysokości 31/2 % zadłużenia,

od 1.000 zł do 1.166 zł - rocznie w wysokości 35 zł z 1 hektara,

od 1.166 zł do 1.500 zł - rocznie w wysokości 3 % zadłużenia,

" 1.500 zł do 1.800 zł - rocznie w wysokości 45 zł z 1 hektara,

" 1.800 zł do 2.000 zł - rocznie w wysokości 21/2 % zadłużenia,

" 2.000 zł do 2.500 zł - rocznie w wysokości 50 zł z 1 hektara,

" 2.500 zł do 2.700 zł - rocznie w wysokości 2 % zadłużenia,

" 2.700 zł do 3.600 zł - rocznie w wysokości 54 zł z 1 hektara,

powyżej 3.600 zł - rocznie w wysokości 11/2 % zadłużenia,

b)
dla nabywców działek dodatkowych kwoty o 1/3 wyższe od obliczonych według p. a),
c)
dla nabywców parcel robotniczych i urzędniczych oraz działek wydzielonych na cele nierolnicze, w wysokości 3 % zadłużenia rocznie,
d)
dla nabywców parcel robotniczych i urzędniczych, położonych na obszarze województwa śląskiego, w wysokości 2 % zadłużenia rocznie,
e)
dla nabywców, z którymi zawarte były umowy sprzedaży lub przyrzeczenia sprzedaży, ustalające cenę sprzedażną działek w markach, a na których prawo własności działek nabytych przeniesione zostało w drodze orzeczeń, wydanych na podstawie art. 61 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1), po dokonaniu oszacowania działek w myśl art. 68 powołanej ustawy w wysokości 1 % zadłużenia rocznie,
f)
stawki, ustalone w punktach a) - e), mogą podlegać rewizji co rok.
1.
Przy ustalaniu stopy procentowej lub mnożnej w złotych z hektara oraz przy obliczaniu wysokości pobieranych w myśl § 4 kwot bierze się za podstawę sumę zadłużenia łącznego z tytułu nabycia działki, według stanu tej należności na początek okresu amortyzacyjnego zakredytowanej reszty należności, i z tytułu pożyczek z części kredytowej Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej, których termin płatności już nastąpił, według nominalnej sumy pożyczki.
2.
Dla nabywców, którzy w całkowicie uiszczonych ratach wpłacili na umorzenie kapitału co najmniej 15 % zadłużenia, obliczonego w myśl cz. 1, należy stosować postanowienie cz. 1 z tem, że:
a)
zamiast mnożnej, gdy wypadnie ona z obliczenia, stosuje się stopę procentową, ustaloną dla zadłużenia na jeden ha bezpośrednio większego,
b)
przy obliczaniu pobieranych kwot bierze się za podstawę wysokość nieumorzonego kapitału.
Przy obliczaniu w myśl § 4 zadłużenia na jeden hektar gruntu nie bierze się pod uwagę części obszaru, wyrażonej w ilości metrów niepodzielnej przez tysiąc.
1.
Ulg, określonych w §§ 2 - 6, nie stosuje się:
a)
do nabywców, z którymi zawarte były umowy sprzedaży, ustalające cenę sprzedażną działek w markach, przerachowanych na złote według rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatnoprawnych (Dz. U. R. P. Nr. 42, poz. 441), którego tekst jednolity ogłoszony został w załączniku do rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 30, poz. 213),
b)
do pożyczek, określonych w § 1, o ile pożyczki 1 te ciążą na gospodarstwach, obciążonych ponadto przed dniem 1 stycznia 1933 r. pożyczką długoterminową w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego.
2.
Ulg, określonych w §§ 3 - 6 nie stosuje się do nabywców osad likwidacyjnych, sprzedanych przez Komisarjat b. Głównego Urzędu Likwidacyjnego na b. zabór pruski, którym reszta ceny kupna zakredytowana została w życie.
1.
Państwowy Bank Rolny może wstrzymać egzekucję, odraczać i rozkładać na raty zaległe należności oraz przenosić spłatę należności do dłuższego okresu amortyzacyjnego, nieprzekraczającego lat 30, w stosunku do należności z tytułu pożyczek, udzielonych przy scalaniu i pożyczek na meljoracje, dokonywane w związku z przebudową ustroju rolnego, udzielonych z sum, wchodzących obecnie do części kredytowej Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
2.
Państwowy Bank Rolny w stosunku do należności za techniczne wykonanie scalenia, za regulację hipotek w związku ze scaleniem gruntów oraz z tytułu opłat przy znoszeniu służebności, może wstrzymać egzekucję, ponadto zaś, gdy należności te obciążają gospodarstwa razem z innemi należnościami Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej, może odraczać i rozkładać na raty zaległe należności oraz przenosić spłatę należności do okresu amortyzacyjnego, nieprzekraczającego lat 30.
3.
Wstrzymanie egzekucji na podstawie cz. 1 i 2 może być cofnięte w razie zalegania dłużnika z uiszczeniem poszczególnych rat, przypadających w latach 1932 - 1935.
4.
Od zaległości, których egzekucja zostanie wstrzymana w myśl cz. 1 i 2, a do których nie zostanie zastosowane postanowienie cz. 3 nie pobiera się odsetek zwłoki.
Przy spłacie należności z tytułu pożyczek, udzielonych z sum, wchodzących obecnie do części melioracyjnej Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej, stosowane będą ulgi następujące:

1. Państwowy Bank Rolny może wstrzymać egzekucję należności zaległych tylko w stosunku do tych dłużników, którzy w latach 1933 i 1934 uiszczać będą w terminach wskazanych przez Państwowy Bank Rolny zaliczki, wynoszące rocznie co najmniej 9 % ogólnej sumy zadłużenia, oraz przypadający w tych ratach dodatek administracyjny Państwowego Banku Rolnego.

2. Ogólna suma zadłużenia (cz. 1) obliczona będzie z uwzględnieniem zarówno sumy długu pozostałego do umorzenia, jak sumy zaległych rat i oprocentowania według stanu na dzień 2 stycznia 1933 r.

3. Od zaległości, których egzekucja zostanie w myśl cz. 1 wstrzymana, nie pobiera się odsetek zwłoki w latach 1933 i 1934.

4. Okres spłaty pożyczek, może być na skutek podań dłużników przedłużony, nie więcej jednak niż o trzy lata, przyczem przedłużenie okresu spłaty nie ma wpływu na ustalony przy udzielaniu pożyczki termin płatności pierwszej raty pożyczki.

5. Niezależnie od postanowień cz. 4, Państwowy Bank Rolny może odraczać termin płatności poszczególnych rat pożyczek w wypadkach klęsk żywiołowych lub nieurodzaju oraz w wypadkach wyjątkowych, w których stwierdzone zostanie, że dłużnik z wykonanych meljoracji nie odniósł przewidywanych korzyści. Termin płatności raty odroczonej nie może być późniejszy, niż termin płatności ostatniej raty pożyczki, a jeżeli odroczeniu ulega ostatnia rata - okres odroczenia nie może przekraczać lat 3. Udzielając odroczenia Państwowy Bank Rolny ustali równocześnie sposób spłaty odroczonej raty oraz odsetek.

6. Oprocentowanie należności, określonych w § 9, obniża się począwszy od roku 1932 do 4 % w stosunku rocznym.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie tracą moc obowiązującą: rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 1 marca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Rolnictwa i Sprawiedliwości w sprawie ulg przy spłacie należności Skarbu Państwa związanych z przebudową ustroju rolnego (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 296) i rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 lipca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ulg przy spłacie niektórych należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej (Dz. U. R. P. Nr. 68, poz. 627).