§ 3. - Ulgi przy spłacie należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. - Dz.U.1933.47.377 - OpenLEX

§ 3. - Ulgi przy spłacie należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.47.377

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lipca 1933 r.
§  3.
Spłatę części należności, przypadającej na amortyzację kapitału w ratach, płatnych w czasie od dnia 1 lipca 1933 r. do dnia 30 czerwca 1935 r., odracza się. W ratach, płatnych w czasie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 1933 r., odroczenie obejmuje połowę raty, obliczonej przy zastosowaniu oprocentowania, jakie obowiązywało dla rat, płatnych w 1932 r. Sposób, terminy i warunki spłaty należności odroczonych normuje osobne rozporządzenie.