§ 5. - Ulgi przy spłacie należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. - Dz.U.1933.47.377 - OpenLEX

§ 5. - Ulgi przy spłacie należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.47.377

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lipca 1933 r.
§  5.
1.
Przy ustalaniu stopy procentowej lub mnożnej w złotych z hektara oraz przy obliczaniu wysokości pobieranych w myśl § 4 kwot bierze się za podstawę sumę zadłużenia łącznego z tytułu nabycia działki, według stanu tej należności na początek okresu amortyzacyjnego zakredytowanej reszty należności, i z tytułu pożyczek z części kredytowej Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej, których termin płatności już nastąpił, według nominalnej sumy pożyczki.
2.
Dla nabywców, którzy w całkowicie uiszczonych ratach wpłacili na umorzenie kapitału co najmniej 15 % zadłużenia, obliczonego w myśl cz. 1, należy stosować postanowienie cz. 1 z tem, że:
a)
zamiast mnożnej, gdy wypadnie ona z obliczenia, stosuje się stopę procentową, ustaloną dla zadłużenia na jeden ha bezpośrednio większego,
b)
przy obliczaniu pobieranych kwot bierze się za podstawę wysokość nieumorzonego kapitału.