Ulgi przy spłacie niektórych należności funduszu obrotowego reformy rolnej. - Dz.U.1932.68.627 - OpenLEX

Ulgi przy spłacie niektórych należności funduszu obrotowego reformy rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.68.627

Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 14 lipca 1932 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ulg przy spłacie niektórych należności funduszu obrotowego reformy rolnej.

Na podstawie cz. 2 art. 25 ustawy z dnia 9 marca 1932 r. o funduszu obrotowym reformy rolnej (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 236) zarządza się co następuje:
Przy spłacie należności z tytułu pożyczek udzielonych z Państwowego Funduszu Kredytu na meljoracje rolne (punkt a art. 14 ustawy z dnia 9 marca 1932 r. o funduszu obrotowym reformy rolnej Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 236) stosowane będą ulgi określone w § 2 - 5.
Egzekucję należności płatnych przed dniem 1 stycznia 1932 r., a nieuiszczonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wstrzymuje się do dnia 1 października 1932 r. Państwowy Bank Rolny może zarządzić dalsze wstrzymanie egzekucji tych należności najdalej do 1 października 1934, jednak tylko w odniesieniu do tych dłużników, którzy nie będą zalegać z uiszczeniem rat przypadających z tytułu tej samej należności w latach 1932, 1933 i 1934.
Oprocentowanie należności z tytułu pożyczek określonych w § 1 w ratach płatnych w roku 1932 obniża się o 1 % w stosunku rocznym.
Okres spłaty pożyczek określonych w § 1 może być na skutek podań dłużników przedłużony, nie więcej jednak niż o 3 lata, przyczem przedłużenie okresu spłaty nie ma wpływu na ustalony przy udzieleniu pożyczki termin płatności pierwszej raty pożyczki.
Niezależnie od postanowień § 4, Państwowy Bank Rolny może odraczać termin płatności poszczególnych rat pożyczek w wypadkach klęsk żywiołowych lub nieurodzaju oraz w wypadkach wyjątkowych, w których stwierdzone zostanie, że dłużnik z wykonanych meljoracyj nie odniósł przewidywanych korzyści. Termin płatności raty odroczonej nie może być późniejszy niż termin płatności ostatniej raty pożyczki, a jeżeli odroczeniu ulega ostatnia rata - okres odroczenia nie może przekraczać lat 3. Udzielając odroczenia Państwowy Bank Rolny ustali równocześnie sposób spłaty odroczonej raty oraz odsetek.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.