§ 5. - Ulgi przy spłacie niektórych należności funduszu obrotowego reformy rolnej. - Dz.U.1932.68.627 - OpenLEX

§ 5. - Ulgi przy spłacie niektórych należności funduszu obrotowego reformy rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.68.627

Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1932 r.
§  5.
Niezależnie od postanowień § 4, Państwowy Bank Rolny może odraczać termin płatności poszczególnych rat pożyczek w wypadkach klęsk żywiołowych lub nieurodzaju oraz w wypadkach wyjątkowych, w których stwierdzone zostanie, że dłużnik z wykonanych meljoracyj nie odniósł przewidywanych korzyści. Termin płatności raty odroczonej nie może być późniejszy niż termin płatności ostatniej raty pożyczki, a jeżeli odroczeniu ulega ostatnia rata - okres odroczenia nie może przekraczać lat 3. Udzielając odroczenia Państwowy Bank Rolny ustali równocześnie sposób spłaty odroczonej raty oraz odsetek.