§ 2. - Ulgi przy spłacie niektórych należności funduszu obrotowego reformy rolnej. - Dz.U.1932.68.627 - OpenLEX

§ 2. - Ulgi przy spłacie niektórych należności funduszu obrotowego reformy rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.68.627

Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1932 r.
§  2.
Egzekucję należności płatnych przed dniem 1 stycznia 1932 r., a nieuiszczonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wstrzymuje się do dnia 1 października 1932 r. Państwowy Bank Rolny może zarządzić dalsze wstrzymanie egzekucji tych należności najdalej do 1 października 1934, jednak tylko w odniesieniu do tych dłużników, którzy nie będą zalegać z uiszczeniem rat przypadających z tytułu tej samej należności w latach 1932, 1933 i 1934.