§ 4. - Ulgi przy spłacie niektórych należności funduszu obrotowego reformy rolnej. - Dz.U.1932.68.627 - OpenLEX

§ 4. - Ulgi przy spłacie niektórych należności funduszu obrotowego reformy rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.68.627

Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1932 r.
§  4.
Okres spłaty pożyczek określonych w § 1 może być na skutek podań dłużników przedłużony, nie więcej jednak niż o 3 lata, przyczem przedłużenie okresu spłaty nie ma wpływu na ustalony przy udzieleniu pożyczki termin płatności pierwszej raty pożyczki.