§ 9. - Ulgi przy spłacie należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. - Dz.U.1933.47.377 - OpenLEX

§ 9. - Ulgi przy spłacie należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.47.377

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lipca 1933 r.
§  9.
Przy spłacie należności z tytułu pożyczek, udzielonych z sum, wchodzących obecnie do części melioracyjnej Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej, stosowane będą ulgi następujące:

1. Państwowy Bank Rolny może wstrzymać egzekucję należności zaległych tylko w stosunku do tych dłużników, którzy w latach 1933 i 1934 uiszczać będą w terminach wskazanych przez Państwowy Bank Rolny zaliczki, wynoszące rocznie co najmniej 9 % ogólnej sumy zadłużenia, oraz przypadający w tych ratach dodatek administracyjny Państwowego Banku Rolnego.

2. Ogólna suma zadłużenia (cz. 1) obliczona będzie z uwzględnieniem zarówno sumy długu pozostałego do umorzenia, jak sumy zaległych rat i oprocentowania według stanu na dzień 2 stycznia 1933 r.

3. Od zaległości, których egzekucja zostanie w myśl cz. 1 wstrzymana, nie pobiera się odsetek zwłoki w latach 1933 i 1934.

4. Okres spłaty pożyczek, może być na skutek podań dłużników przedłużony, nie więcej jednak niż o trzy lata, przyczem przedłużenie okresu spłaty nie ma wpływu na ustalony przy udzielaniu pożyczki termin płatności pierwszej raty pożyczki.

5. Niezależnie od postanowień cz. 4, Państwowy Bank Rolny może odraczać termin płatności poszczególnych rat pożyczek w wypadkach klęsk żywiołowych lub nieurodzaju oraz w wypadkach wyjątkowych, w których stwierdzone zostanie, że dłużnik z wykonanych meljoracji nie odniósł przewidywanych korzyści. Termin płatności raty odroczonej nie może być późniejszy, niż termin płatności ostatniej raty pożyczki, a jeżeli odroczeniu ulega ostatnia rata - okres odroczenia nie może przekraczać lat 3. Udzielając odroczenia Państwowy Bank Rolny ustali równocześnie sposób spłaty odroczonej raty oraz odsetek.

6. Oprocentowanie należności, określonych w § 9, obniża się począwszy od roku 1932 do 4 % w stosunku rocznym.