§ 4. - Ulgi przy spłacie należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. - Dz.U.1933.47.377 - OpenLEX

§ 4. - Ulgi przy spłacie należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.47.377

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lipca 1933 r.
§  4.
Zamiast części należności, stanowiącej odsetki od kapitału wraz z dodatkiem administracyjnym, pobierane będą w czasie od dnia 1 lipca 1933 r. do dnia 30 czerwca 1935 r. od dłużników w terminach płatności rat kwoty, obliczone według zasad następujących:
a)
dla nabywców samodzielnych gospodarstw rolniczych, oraz działek ogrodniczo-warzywniczych i rzemieślniczych wiejskich, których zadłużenie (§ 5) na jeden hektar nabytych gruntów wynosi:

do 1.000 zł- rocznie w wysokości 31/2 % zadłużenia,

od 1.000 zł do 1.166 zł - rocznie w wysokości 35 zł z 1 hektara,

od 1.166 zł do 1.500 zł - rocznie w wysokości 3 % zadłużenia,

" 1.500 zł do 1.800 zł - rocznie w wysokości 45 zł z 1 hektara,

" 1.800 zł do 2.000 zł - rocznie w wysokości 21/2 % zadłużenia,

" 2.000 zł do 2.500 zł - rocznie w wysokości 50 zł z 1 hektara,

" 2.500 zł do 2.700 zł - rocznie w wysokości 2 % zadłużenia,

" 2.700 zł do 3.600 zł - rocznie w wysokości 54 zł z 1 hektara,

powyżej 3.600 zł - rocznie w wysokości 11/2 % zadłużenia,

b)
dla nabywców działek dodatkowych kwoty o 1/3 wyższe od obliczonych według p. a),
c)
dla nabywców parcel robotniczych i urzędniczych oraz działek wydzielonych na cele nierolnicze, w wysokości 3 % zadłużenia rocznie,
d)
dla nabywców parcel robotniczych i urzędniczych, położonych na obszarze województwa śląskiego, w wysokości 2 % zadłużenia rocznie,
e)
dla nabywców, z którymi zawarte były umowy sprzedaży lub przyrzeczenia sprzedaży, ustalające cenę sprzedażną działek w markach, a na których prawo własności działek nabytych przeniesione zostało w drodze orzeczeń, wydanych na podstawie art. 61 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1), po dokonaniu oszacowania działek w myśl art. 68 powołanej ustawy w wysokości 1 % zadłużenia rocznie,
f)
stawki, ustalone w punktach a) - e), mogą podlegać rewizji co rok.