Ulgi przy spłacie należności Skarbu Państwa, związanych z przebudową ustroju rolnego. - Dz.U.1932.29.296 - OpenLEX

Ulgi przy spłacie należności Skarbu Państwa, związanych z przebudową ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.29.296

Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA REFORM ROLNYCH
z dnia 1 marca 1932 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Rolnictwa i Sprawiedliwości w sprawie ulg przy spłacie należności Skarbu Państwa, związanych z przebudową ustroju rolnego.

Na podstawie cz. 3 art. 74 i cz. 3 art. 75 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1), art. 16 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o funduszu obrotowym reformy rolnej (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 175), cz. 1 art. 11 i cz. 4 art. 14 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr. 92, poz. 833), cz. 2 art. 9 i cz. 3 art. 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o przeprowadzeniu meljoracyj przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 320). art. 53 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o znoszeniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego (Dz. U. R. P. Nr. 10, poz. 74), art. 58 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie wołyńskiem, poleskiem, nowogródzkiem, wileńskiem i we wschodniej części województwa białostockiego (Dz. U. R. P. Nr. 10, poz. 75) zarządza się co następuje:
Wstrzymuje się do dnia 31 grudnia 1933 roku, z zastrzeżeniem postanowień § 3, egzekucję płatnych przed dniem 1 stycznia 1932 roku, a nieuiszczonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, należności Skarbu Państwa z tytułu:
a)
pożyczek udzielonych z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego, utworzonego na podstawie art. 75 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1);
b)
reszty ceny kupna za gospodarstwa nabyte z parcelacji gruntów państwowych.
Wstrzymuje się do dnia 31 grudnia 1933 roku, z zastrzeżeniem postanowień § 3, egzekucję płatnych przed dniem 1 września 1931 roku, a nie-uiszczonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, należności z tytułu:
a)
pożyczek udzielonych z sum przeznaczonych na pomoc kredytową przy scaleniu gruntów;
b)
należności za techniczne wykonanie scalenia, za regulację hipotek w związku ze scaleniem gruntów oraz z tytułu opłat przy znoszeniu służebności, z wyłączeniem jednak tych należności, których okres spłaty kończy się w roku 1931;
c)
pożyczek udzielonych z sum przewidzianych w budżecie Ministerstwa Reform Rolnych na pomoc kredytową na meljoracje dokonywane w związku z przebudową ustroju rolnego.
Wstrzymanie egzekucji należności na podstawie § 1 i 2 może być cofnięte w razie zalegania dłużnika z uiszczeniem rat przypadających z tytułu tej samej należności w latach 1932 i 1933.
Odracza się do dnia 31 grudnia 1933 r. płatne w roku 1932 należności z tytułu pożyczek udzielonych z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego, o ile pożyczki te ciążą na gospodarstwach, obciążonych ponadto pożyczką długoterminową w listach zabawnych Państwowego Banku Rolnego; odroczenie to obejmować będzie część należności przypadającą na, amortyzację kapitału.
Należności odroczone w myśl poprzedniego paragrafu oraz należności objęte postanowieniami § 1 i 2, o ile nie zostaną poddane egzekucji na mocy § 3, będą rozłożone na spłaty kilkuletnie w terminach i na warunkach, określonych przez Ministra Reform Rolnych.
Oprocentowanie należności z tytułu pożyczek, udzielonych z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego, w ratach płatnych w roku 1932 obniża się o 1% w stosunku rocznym; jeżeli na gospodarstwie, obciążonem powyższemi należnościami, ciąży ponadto pożyczka długoterminowa w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego - obniżenie to wynosić będzie 2% w stosunku rocznym.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.