§ 8. - Ulgi przy spłacie należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. - Dz.U.1933.47.377 - OpenLEX

§ 8. - Ulgi przy spłacie należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.47.377

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lipca 1933 r.
§  8.
1.
Państwowy Bank Rolny może wstrzymać egzekucję, odraczać i rozkładać na raty zaległe należności oraz przenosić spłatę należności do dłuższego okresu amortyzacyjnego, nieprzekraczającego lat 30, w stosunku do należności z tytułu pożyczek, udzielonych przy scalaniu i pożyczek na meljoracje, dokonywane w związku z przebudową ustroju rolnego, udzielonych z sum, wchodzących obecnie do części kredytowej Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
2.
Państwowy Bank Rolny w stosunku do należności za techniczne wykonanie scalenia, za regulację hipotek w związku ze scaleniem gruntów oraz z tytułu opłat przy znoszeniu służebności, może wstrzymać egzekucję, ponadto zaś, gdy należności te obciążają gospodarstwa razem z innemi należnościami Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej, może odraczać i rozkładać na raty zaległe należności oraz przenosić spłatę należności do okresu amortyzacyjnego, nieprzekraczającego lat 30.
3.
Wstrzymanie egzekucji na podstawie cz. 1 i 2 może być cofnięte w razie zalegania dłużnika z uiszczeniem poszczególnych rat, przypadających w latach 1932 - 1935.
4.
Od zaległości, których egzekucja zostanie wstrzymana w myśl cz. 1 i 2, a do których nie zostanie zastosowane postanowienie cz. 3 nie pobiera się odsetek zwłoki.