Art. 71. - [Istota decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach] - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1094 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 października 2023 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  71.  [Istota decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach]
1. 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.
2. 
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
1)
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2)
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.