Gruszecki Krzysztof, Obowiązki o charakterze kompensacyjnym lub minimalizacyjnym w decyzji określającej uwarunkowania środowiskowe realizacji przedsięwzięcia

Artykuły
Opublikowano: ST 2023/5/22-32
Autor:
Rodzaj: artykuł

Obowiązki o charakterze kompensacyjnym lub minimalizacyjnym w decyzji określającej uwarunkowania środowiskowe realizacji przedsięwzięcia

Podstawą ochrony środowiska są zasady zrównoważonego rozwoju mające umocowanie w art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasada bezpieczeństwa ekologicznego wynikająca z art. 74 ustawy zasadniczej. Ich realizacji w praktyce służą rozwiązania umożliwiające minimalizację strat w środowisku lub ich naprawienie. Zasadniczą rolę w tym zakresie odgrywa decyzja określająca uwarunkowania środowiskowe realizacji przedsięwzięcia, wydawana na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jeżeli bowiem z przeprowadzonego postępowania wynika konieczność podjęcia działań kompensacyjnych lub minimalizujących, to obowiązki takie powinny być nałożone w decyzji kończącej postępowanie. W obowiązujących przepisach prawa nie wskazano jednak, w jaki sposób powinny być one oznaczone, jakie wymagania formalne powinny być spełnione już na etapie określania uwarunkowań środowiskowych ani kiedy powinny być one podejmowane. Dlatego też właśnie tej problematyce poświęcone są rozważania prowadzone w artykule, w którym wskazano, jakie reguły pozwalają na rozstrzygnięcie tych wątpliwości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX