Kałuża Dariusz i in., Decyzje środowiskowe

Monografie
Opublikowano: WK 2015
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Decyzje środowiskowe

Autorzy fragmentu:

Wprowadzenie

Oddajemy w Państwa ręce kolejną publikację powstałą jako efekt współpracy Wydawnictwa oraz Kancelarii Robaszewska & Płoszka. Radcowie Prawni.

Prawo do zadowalających warunków życia w środowisku to nowa, nieskategoryzowana jeszcze w pełni dziedzina praw człowieka, która poruszana jest na forum międzynarodowym niespełna od pół wieku. Dopiero w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia Deklaracja Sztokholmska wskazała na istnienie tego prawa i wyraziła postulat, że prawo to we współczesnym świecie powinno zostać zapewnione. Niejasność pojęcia oraz trudności w jego ujęciu normatywnym, również z uwagi na inne uwarunkowania przyrodnicze i stan rozwoju ekonomicznego społeczeństw, sprawiły, że współczesne państwa przez wiele kolejnych lat nie zmierzyły się w sposób jednoznaczny i zdecydowany z ustaleniem materialnych podstaw do zdefiniowania standardów, a co za tym idzie – zagwarantowania korzystania z prawa do zadowalających warunków życia w środowisku. Dopiero kolejne lata, w tym deklaracja z Rio De Janeiro oraz konwencja z Aarhus, przyniosły rozwinięcie problematyki przez przesunięcie ciężaru rozumienia prawa z jego aspektu materialnego na proceduralny. Prawo do zadowalających warunków życia w środowisku, jako rodzaj prawa człowieka, rozumiane jest coraz częściej jako prawo do informacji o stanie środowiska, o jego zagrożeniach istniejących i planowanych, prawo do współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji mających wpływ na wygląd, jakość czy stan środowiska.

Obowiązująca od 15 listopada 2008 r. ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wykonując postanowienia dyrektywy Rady nr 85/337/EWG oraz zmieniającej ją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/92/UE, stanowi próbę wprowadzenia na grunt polski nowej kategorii praw człowieka. Wskazuje i wyznacza ramy, w jakich jednostka ma prawo do współuczestniczenia w procesie podejmowania decyzji mających wpływ na funkcjonowanie i jakość środowiska oraz jej życie w tym środowisku, czyniąc ją współodpowiedzialną w tym procesie.

Niniejsza publikacja w sposób syntetyczny i praktyczny komentuje problematykę odnoszącą się do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dobór zagadnień omówionych w książce to wyniki wieloletniej pracy autorów, świadczących pomoc prawną na rzecz inwestorów i gmin w toczących się procesach inwestycyjnych, spotykających się w swojej bogatej praktyce z licznymi problemami odnoszącymi się do kwestii poruszanych w niniejszym opracowaniu.

W sposób systematyczny i przejrzysty autorzy wyjaśnili poszczególne zagadnienia decyzji środowiskowej, wzbogacając rozważania przeglądem rozstrzygnięć sądowych, wyznaczających linie praktyki w tym obszarze, oraz schematami, będącymi graficznym zobrazowaniem omawianych zagadnień. Autorzy w sposób syntetyczny przedstawili i skomentowali najważniejsze orzeczenia sądów polskich oraz europejskich, istotne z punktu widzenia zrozumienia oraz zastosowania norm odnoszących się do decyzji.

Przy omawianiu orzeczeń autorzy dla ułatwienia dokonali skrótów i podsumowań. W publikacji odwołali się także do przykładów celem zobrazowania zjawisk i instytucji prawnych.

Mamy nadzieję, że w niniejszej publikacji Czytelnicy odnajdą praktyczne odpowiedzi na pytania dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Renata Robaszewska

Marcin Płoszka

Autor fragmentu:

Rozdział1
Przedsięwzięcie

1.1.Pojęcie przedsięwzięcia

Pojęcie przedsięwzięcia definiuje ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku, wskazując w art. 3 ust. 1 pkt 13, że:

Art. 3 ust. 1 pkt 13 u.u.i.ś.:

Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

[...]

13) przedsięwzięciu – rozumie się przez to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty;

Tak ukształtowana przez ustawodawcę definicja przedsięwzięcia odnosi się wyłącznie do jego charakteru przedmiotowego, wskazując, iż za przedsięwzięcie należy uważać zarówno zamierzenie budowlane, jak i wszelkie inne działania ingerujące w środowisko naturalne terenu skutkujące jego przekształceniem lub zmianą sposobu wykorzystania, w tym również wydobywanie kopalin.

Sama definicja oparta jest na definicji przedsięwzięcia, zawartej w aktach prawa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX