Barczak Anna, Przeprowadzenie indywidualnej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko na wniosek

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 24 września 2019 r.
Autorzy:

Przeprowadzenie indywidualnej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko na wniosek

Przeprowadzenie indywidualnej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko na wniosek

Przeprowadzenie indywidualnej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko na wniosek

Przedmiotem procedury jest przeprowadzenie indywidualnej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko, które następuje w trybie wnioskowym. W przypadku tej procedury inwestor, występując z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przedkłada również raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (raport). Uczestnikiem procedury, oprócz inwestora, jest organ przeprowadzający ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (ocena indywidualna) oraz organy z nim współdziałające.

Na wstępie należy wskazać, że ocena indywidualna to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, które obejmuje w szczególności: weryfikację raportu, uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Krok: odebranie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z raportem

Organ przeprowadzający ocenę indywidualną odbiera wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z raportem.

Ocenę indywidualną przeprowadza się w ramach postępowań, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.) - dalej u.o.o.ś. W przypadku postępowań w sprawie wydania decyzji środowiskowej należy wskazać, że decyzja ta jest wydawana: dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (określonego w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839) - dalej r.p.m.z.o. - oraz dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony w trybie określonym u.o.o.ś. (określonego w § 3 r.p.m.z.o.). Dodatkowo ustawodawca wprowadził zamknięty katalog decyzji realizacyjnych, których uzyskanie musi być poprzedzone uzyskaniem decyzji środowiskowej (gdy decyzja realizacyjna dotyczy przedsięwzięć, o których mowa powyżej - z § 2 lub § 3 r.p.m.z.o.). Zaliczono do niego decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1, i 1a oraz 1b u.o.o.ś. Należy zasygnalizować, że decyzji środowiskowej nie uzyskuje się w przypadkach określonych w art. 72 ust. 2, 2a, 2b i 8 u.o.o.ś.

Ocenę indywidualną przeprowadza:

– organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej (organ wymieniony w art. 75 u.o.o.ś.) w przypadku, gdy stanowi ona część postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej, albo

– regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ) w przypadku, gdy stanowi ona część postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 u.o.o.ś., lub gdy stanowi ona część postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, albo

– Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) w przypadku postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2017 r. poz. 552).

Krok: złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z raportem

Inwestor, czyli podmiot planujący realizację przedsięwzięcia, składa wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z raportem.

Z takim wnioskiem może wystąpić praktycznie każdy. Bez znaczenia pozostaje fakt posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, na której przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane. Jednak należy pamiętać, że przymiot strony w niniejszym postępowaniu administracyjnym mają tylko te podmioty, których prawa wynikające z dotychczasowego sposobu zagospodarowania nieruchomości, planu zagospodarowania przestrzennego lub ewentualnie innych przepisów będą godziły oddziaływania powstałe na skutek realizacji przedsięwzięcia wymagającego określenia uwarunkowań środowiskowych (por. K. Gruszecki, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Wrocław 2009, s. 214).

Wniosek ten może być złożony w formie elektronicznej, a jego wzór powinien określić Minister Środowiska w drodze rozporządzenia (jednak dotychczas takie rozporządzenie nie zostało wydane).

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 74 ust. 1 u.o.o.ś.

Elementy raportu zostały wymienione w art. 66 ust. 1, 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 4 i 5 u.o.o.ś. Natomiast dodatkową treść raportu sporządzanego w ramach oceny indywidualnej, stanowiącej część postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 u.o.o.ś., oraz pozwolenia, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b u.o.o.ś., wynika z art. 67 u.o.o.ś. Raport powinien uwzględniać okoliczności, o których mowa w art. 66 ust. 2, 3, 6 lub 7 u.o.o.ś.

Raport sporządza osoba, która ma odpowiednie kwalifikacje, o których mowa w art. 74a u.o.o.ś. Należy dodać, że autor składa oświadczenie o autorstwie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Raport przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po trzy egzemplarze. W przypadku, gdy organem opiniującym lub uzgadniającym jest dyrektor urzędu morskiego, należy przedłożyć dodatkowo po jednym egzemplarzu.

Przeprowadzenie indywidualnej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko na wniosek organ współdziałający organ współdziałający przekazanie opinii w sprawie decyzji środowiskowej wyrażenie opinii w sprawie decyzji środowiskowej odebranie wystąpienia o wyrażenie opinii w sprawie decyzji środowiskowej (!) dokonanie  uzgodnienia  decyzji  środowiskowej odebranie wystąpienia o uzgodnienie decyzji środowiskowej przekazanie uzgodnienia decyzji środowiskowej inwestor inwestor wniesienie odwołania zaakceptowanie treści decyzji środowiskowej czy adresat decyzji środowiskowej zgadza się z jej treścią? odebranie decyzji środowiskowej złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z raportem organ przeprowadzający ocenę indywidualną organ przeprowadzający ocenę indywidualną wystąpienie o wyrażenie opinii w sprawie decyzji środowiskowej (!) odebranie  uzgodnienia  decyzji  środowiskowej odebranie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z raportem odebranie opinii w sprawie decyzji środowiskowej zapewnienie udziału społeczeństwa wystąpienie o uzgodnienie decyzji środowiskowej wydanie decyzji środowiskowej tak nie